Hufvudstadsbladet

Pod­den Vet­skap – nio nya av­snitt

- Lotta Engberg · Ingrid Bergman · Carola Häggkvist · University of Helsinki · Lund University

● Pod­den be­står av nio av­snitt. De fem förs­ta har ett fast­sla­get da­tum:

● Tis­da­gen den 1 sep­tem­ber. Ar­be­tet som iden­ti­tet, oli­ka ge­ne­ra­tio­ners in­ställ­ning till

ar­bets­li­vet: Med­ver­kan­de: Hen­ri­ka Franck, eko­nom, Ar­ca­da och Mio Lind­man, fi­lo­sof, ÅA.

● Tis­da­gen den 8 sep­tem­ber. Skam, flyg­skam, matskam,

jobb­s­kam: Med­ver­kan­de: Ol­li La­ger­spetz, fi­lo­sof, ÅA och

Jan-Erik Lön­nqvist, so­ci­alpsy­ko­log, HU/Soc&kom.

● Tis­da­gen den 15 sep­tem­ber. Lagsport och sup­por­ter­kul­tur: Med­ver­kan­de: Ka­tarzy­na Herd, folk­lo­rist, ÅA & Lunds uni­ver­si­tet och Kaj Ahlsved, mu­sik­ve­ta­re, ÅA.

● Tis­da­gen den 22 sep­tem­ber. Mil­jö­lit­te­ra­tur och kli­mat­kris: Med­ver­kan­de: Pia Ma­ria Ahl­bäck, lit­te­ra­tur­ve­ta­re, ÅA och Mi­kael Hildén, kli­mat- och mil­jö­fors­ka­re, SYKE.

● Tis­da­gen den 29 sep­tem­ber. Fa­scism och an­ti­fa­scism i 1920–30-ta­lets Fin­land: Med­ver­kan­de: Kasper Braskén, histo­ri­ker,

ÅA och Aa­po Ro­se­li­us, histo­ri­ker.

De fy­ra res­te­ran­de av­snit­ten:

● Det fins­ka skolund­ret – vart tog det vägen? Med­ver­kan­de: Fritjof Sahl­ström, pe­da­go­gik, ÅA och Sirk­ku Ku­pi­ai­nen, pe­da­go­gik, HU/Cent­ret för ut­bild­nings­e­va­lu­e­ring.

● Nya sätt att an­vän­da språ­ket, språk och me­di­er: Med­ver­kan­de: Lot­ta Col­lin, språk­ve­ta­re, ÅA och Jen­ny Sten­berg-Sirén, språk­fors­ka­re, (HU/Soc & kom) SLS.

● Fin­lands­svens­ka fest­se­der: Med­ver­kan­de: An­ne Berg­man, folk­lo­rist och Ca­ro­la Ekrem, folk­lo­rist.

● Ur­ba­ni­se­ring, av­folk­ning och ut­flytt­ning: Med­ver­kan­de: Mats Stjern­berg, geo­graf, Nordre­gio och To­mas Ha­nell, re­gi­o­nal geo­gra­fi, HU.

Pro­du­ce­ras av Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet i sam­ar­be­te med HBL och med Han­na Nor­dens­wan som pro­gram­le­da­re. Vet­skap hit­tas på eta­ble­ra­de podd­platt­for­mar, på sls.fi/vet­skap samt på HBL.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland