Hufvudstadsbladet

Så fun­ge­rar Co­ro­nablin­kern

Ap­pen Co­ro­nablin­kern kan lad­das ner i mo­bi­len från Goog­le play och App sto­re. Ap­pen är gra­tis.

- Smartphones · Tech · Gadgets · Lifehacks · iPhone · iOS · Android · Smartphone Tips

1

Ap­pen tas i bruk

Lad­da ner spår­nings­ap­pen i din smart­te­le­fon. Ap­pen fun­ge­rar i Ip­ho­ne-te­le­fo­ner som har ope­ra­tiv­sy­ste­met iOS 13.5 el­ler ny­a­re samt i Andro­id-te­le­fo­ner som har ope­ra­tiv­sy­ste­met Andro­id 6.0 el­ler ny­a­re. Blu­e­tooth mås­te va­ra påsla­get. Ap­pen an­vän­der lå­ge­ner­gi­ver­sio­nen av Blu­e­tooth (BLE) som drar mind­re ström. Ap­pen fun­ge­rar i bak­grun­den och du kan an­vän­da din te­le­fon nor­malt.

2

Kon­tak­ter re­gi­stre­ras ano­nymt

Då du vis­tas nä­ra en an­nan per­son som ock­så har ap­pen i sin te­le­fon skic­kar te­le­fo­ner­na ano­ny­ma sif­ferko­der till varann som mar­kör för mö­tet. In­for­ma­tio­nen ra­de­ras ef­ter 21 da­gar. Co­ro­nablin­kern mä­ter av­stån­det till and­ra te­le­fo­ner med cir­ka fem mi­nu­ters mel­lan­rum. Ap­pen gör med jäm­na mel­lan­rum en be­döm­ning om hur stor ris­ken är att man bli­vit ex­po­ne­rad. Nå­gon ex­akt av­stånds- el­ler tids­gräns finns in­te. Tra­di­tio­nellt har 15 mi­nu­ter och 2 me­ter an­vänts i smitt­spår­nings­sam­man­hang.

3

Var­ning vid risk för smit­ta

Om du in­sjuk­nar och tes­tar po­si­tivt för co­vid-19 får du en kod av häl­so­vår­den. Om du väl­jer att ma­ta in ko­den i ap­pen var­nas al­la som du möj­li­gen ex­po­ne­rat för vi­ru­set. Var­ning­en är ano­nym. Om nå­gon du träf­fat in­sjuk­nar får du en var­ning av ap­pen. En var­ning be­ty­der in­te au­to­ma­tiskt smit­ta.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland