Hufvudstadsbladet

Ja­gar gul­det.

Ki­ek­ko-Espoo fick ald­rig chan­sen att för­sva­ra sin FM-ti­tel i is­hoc­key i vå­ras. Då den nya sä­song­en kör i gång för Nea Ka­ta­jamä­ki och hen­nes lag­kam­ra­ter på lör­dag är må­let där­för klart: Att vin­na guld.

- LOT­TA LIND­HOLM lot­ta.lind­holm@ksf­me­dia.fi Sports · College Sports · Finland · HIFK Fotboll · Espoo Blues · Ella Viitasuo · Naisten Liiga

För­hands­fa­vo­ri­ten Ki­ek­ko-Espoo har kun­nat trä­na på is igen ef­ter den ovan­ligt långa pa­u­sen.

– Som­ma­ren var gans­ka lång, då vi in­te var på isen på länge, men det pas­sa­de helt bra. Nu trä­na­de vi på ett li­te an­norlun­da sätt och ivern har sti­git mot slu­tet av som­ma­ren, sä­ger for­war­den Nea Ka­ta­jamä­ki.

Ock­så lands­lags­me­ri­te­ra­de bac­ken El­la Vi­i­ta­suo tyc­ker att som­ma­ren va­rit lång.

– Som­mar­trä­nings­sä­song­en var lång, men å and­ra si­dan var det bra om­väx­ling då man in­te kun­de re­sa ut­om­lands och mås­te stan­na i Fin­land. Det led­de till att man kun­de slapp­na av på ett helt an­nat sätt, sä­ger hon.

Som­mar­trä­ning­en har till en stor del be­stått av kon­di­tions­trä­ning, bå­de in­di­vi­du­ellt och i grup­per. Som­ma­ren har allt­så va­rit näs­tan nor­mal för Es­bo­la­get.

– Det var en re­la­tivt van­lig som­mar­trä­nings­sä­song, men li­te läng­re än nor­malt. Vi fick va­ra li­te på isen i slu­tet av maj till bör­jan av ju­ni, som un­der ti­di­ga­re år, men grup­per­na var mind­re, sä­ger Vi­i­ta­suo.

Mot det nor­ma­la

Ki­ek­ko-Espoo spe­la­de sin förs­ta trä­nings­match in­för sä­song­en mot TPS i bör­jan av au­gusti. Es­bo­la­get vann mat­chen 3–0.

– Det märk­tes ju nog att vi ba­ra ha­de haft någ­ra trä­ning­ar in­nan mat­chen, men för­vå­nans­värt bra gick det. Al­la var ivri­ga och la­get höll far­ten up­pe, vil­ket kanske är det vik­ti­gas­te i det här ske­det, sä­ger Ka­ta­jamä­ki om mat­chen som gick den 5 au­gusti.

Även om la­get pre­ste­ra­de bra re­sul­tatmäs­sigt i den förs­ta trä­nings­mat­chen finns det en hel del som be­hö­ver för­bätt­ras in­nan säsongssta­rt. Es­bo­la­gets för­lo­ra­de sin and­ra trä­nings­match med 3–5 mot HIFK.

– Sa­ker som har att gö­ra med vårt spel kom­mer sä­kert snart till­ba­ka (ur min­net) och då bör­jar vi spe­la li­te smar­ta­re, i stäl­let för att yrt åka runt på pla­nen, sä­ger Vi­i­ta­suo.

– Jo, vi mås­te spe­la bätt­re som ett lag, in­stäm­mer Ka­ta­jamä­ki.

Styr­kor­na är än­då fler än svag­he­ter­na för till­fäl­let. Es­bo­la­get är ett av de bäs­ta la­gen i li­gan och sik­tar all­tid på mäs­ter­skap.

– Här har vi all­tid haft ett vin­nan­de lag, som spe­lar till­sam­mans från bör­jan till slut. Vi ger ald­rig upp, vil­ket är en stor för­del för oss, sä­ger Ka­ta­jamä­ki.

– Jag skul­le sä­ga att vi har det bäs­ta för­sva­ret i li­gan, sä­ger Vi­i­ta­suo.

La­get har in­te dis­ku­te­rat si­na mål­sätt­ning­ar för sä­song­en, för­u­tom att vin­na mäs­ter­ska­pet. Ka­ta­jamä­ki och Vi­i­ta­suo har än­då si­na eg­na mål­sätt­ning­ar.

– För­stås har jag mäs­ter­ska­pet som eget mål, men jag vill bli bätt­re var­je sä­song och ut­veck­la mitt spel, sä­ger Ka­ta­jamä­ki.

– För­u­tom att vin­na mäs­ter­ska­pet vill jag ut­veck­la mitt spel och få en plats i lands­la­get. Jag vill kla­ra mig så bra som möj­ligt i lands­kam­per, sä­ger Vi­i­ta­suo.

Få ny­för­värv

Es­bo­la­get in­le­der sä­song­en med en låg om­sätt­ning i lagupp­ställ­ning­en. La­get har skaf­fat sig någ­ra nya spe­la­re och en del eg­na ju­ni­o­rer kom­mer att få chan­sen att spe­la i li­gan.

– Vi har en jät­te­bra lagupp­ställ­ning, och vi kan spe­la med många oli­ka sam­man­sätt­ning­ar. Vi kän­ner varand­ra väl och vå­ra nya spe­la­re har kom­mit bra in i la­get, sä­ger Nea Ka­ta­jamä­ki.

– Vi har va­rit många på trä­ning­ar­na nu och det märks att vi bli­vit fler. Det blir li­te täv­ling om spel­po­si­tio­ner så vi har nog en bra lagupp­ställ­ning, spe­ci­ellt då täv­lings­si­tu­a­tio­nen bör­jar sy­nas un­der trä­ning­ar­na, sä­ger El­la Vi­i­ta­suo.

Stäm­ning­en i la­get är bra, vil­ket märks un­der trä­ning­ar­na då al­la ver­kar ha det ro­ligt.

– Vi har många nya unga spe­la­re, som kom­mit bra in i la­get re­dan nu.

Stäm­ning­en är allt­så väl­digt bra, sä­ger Ka­ta­jamä­ki.

– Det märks att al­la vän­tat på att få trä­na till­sam­mans igen då vi in­te fick trä­na i sto­ra grup­per un­der som­ma­ren. Stäm­ning­en är jät­te­bra nu när vi änt­li­gen får gö­ra sa­ker al­la till­sam­mans, in­stäm­mer El­la Vi­i­ta­suo.

Spe­lar­na tyc­ker in­te att den ovan­ligt långa pa­u­sen syns i la­gets spel. För­sä­song­en skil­jer sig in­te nämn­värt från ti­di­ga­re år va­re sig trä­nings- el­ler tid­ta­bells­mäs­sigt.

– Jag ha­de trott att det skul­le sy­nas mer i vårt spel, men ef­ter att jag kom från (lands­lags-) läg­ren tyc­ker jag in­te det syns. Sä­songs­star­ten är all­tid li­te svår så den långa pa­u­sen syns in­te på det sät­tet, sä­ger Vi­i­ta­suo.

– Jag tror nog att vi är för­be­red­da då sä­song­en in­leds, in­stäm­mer Nea Ka­ta­jamä­ki.

Es­bo­la­get in­le­der sin sä­song mot lo­kal­mot­stån­da­ren HIFK. Vi­i­ta­suo och Ka­ta­jamä­ki tyc­ker att det blir in­tres­sant att se Helsing­forsla­gets ni­vå då de fått någ­ra in­tres­san­ta ny­för­värv. Spe­lar­na tyc­ker ock­så om der­by­stäm­ning­en.

– Det är ro­ligt att spe­la mot lo­kal­mot­stån­da­re då man får vi­sa vem som äger om­rå­det, sä­ger Vi­i­ta­suo le­en­de.

Dam­li­gan in­leds den 5 sep­tem­ber. Ki­ek­ko-Espoo spe­lar då sin förs­ta match mot HIFK på bor­ta­plan.

 ?? FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG ??
FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG
 ?? FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG ?? Ki­ek­ko-Espoo trä­na­de på Metro Are­nan i Ha­galund.
FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG Ki­ek­ko-Espoo trä­na­de på Metro Are­nan i Ha­galund.
 ?? FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG ?? El­la Vi­i­ta­suo (till väns­ter) och Nea Ka­ta­jamä­ki har som mål att vin­na mäs­ter­ska­pet med Ki­ek­ko-Espoo.
FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG El­la Vi­i­ta­suo (till väns­ter) och Nea Ka­ta­jamä­ki har som mål att vin­na mäs­ter­ska­pet med Ki­ek­ko-Espoo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland