Hufvudstadsbladet

Co­ro­nablin­kern går hem hos fin­län­dar­na

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd hop­pas att om­kring en mil­jon fin­län­da­re in­om sep­tem­ber väl­jer att lad­da ner smitt­spår­nings­ap­pen Co­ro­nablin­kern. Nå­gon öv­re gräns finns än­då in­te, ju fler an­vän­da­re desto bätt­re.

- SO­FIA WESTERHOLM/SPT ny­he­ter@hbl.fi Smartphone Tips · Technology Industry · Lifehacks · Industries · Finland · Twitter · Mika · European Union · iPhone · Android · Huawei · National Institute for Health and Welfare · Helsinki Telephone Association

Den nya Co­ron­blin­kern som ska un­der­lät­ta smitt­spår­ning­en i Fin­land finns re­dan nu i över 220 000 smart­te­le­fo­ner.

Alek­si Yrt­ti­a­ho, di­rek­tör för in­for­ma­tions­tjäns­ter vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, skrev på Twit­ter på mån­dags­kväl­len att ap­pen lad­dats ned till sam­man­lagt om­kring 220 000 te­le­fo­ner se­dan den lan­se­ra­des på mån­da­gen.

Co­ro­nablin­kern, den nya mo­bi­lap­pli­ka­tio­nen som ska hjäl­pa till att hind­ra sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set i Fin­land, finns nu att lad­da ner till smart­te­le­fo­ner.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd be­to­nar ap­pens vik­ti­ga roll för att lyc­kas spå­ra smitt­ked­jor och hop­pas där­för att så många fin­län­da­re som möj­ligt nu väl­jer att klic­ka på ”lad­da ner”.

– Det skul­le va­ra oer­hört vik­tigt att ap­pen nu tas i bred an­vänd­ning. Ju fler fin­län­da­re som bör­jar an­vän­da ap­pen, desto bätt­re är vå­ra möj­lig­he­ter att bry­ta smitt­ked­jor och hind­ra att epi­de­min tar fart, sa­de Mi­ka Sal­mi­nen, di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, då ap­pen pre­sen­te­ra­des på en press­kon­fe­rens på mån­da­gen.

Co­ro­nablin­kern hit­tas i så­väl Apples som Andro­ids app­bu­ti­ker, och kan även lad­das ned via webb­plat­sen ko­ro­na­vil­k­ku.fi.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets kansli­chef Kir­si Var­hi­la un­der­strök än­då att Co­ro­nablin­kern in­te av­lägs­nar be­ho­vet av and­ra sä­ker­hets­åt­gär­der, såsom att hål­la di­stans till and­ra och att und­vi­ka onö­digt re­san­de. Ap­pen kan in­te en­sam be­mäst­ra co­ro­na­vi­ru­set, men den un­der­lät­tar märk­bart smitt­spår­ning­en.

Ock­så Sal­mi­nen var in­ne på sam­ma lin­je.

– Vi kom­mer san­no­likt att tving­as le­va med pan­de­min en läng­re tid och då är det lönt att ut­nytt­ja al­la knep som finns till hands, sa­de Sal­mi­nen.

Ap­pen an­vänds ano­nymt

Ap­pen re­gi­stre­rar te­le­fo­ner­nas rö­rel­ser. Man får se­dan ett med­de­lan­de om man vis­tats nä­ra en co­ro­na­smit­tad per­son och själv ris­ke­rar att ha bli­vit smit­tad av vi­ru­set.

Det är fullt fri­vil­ligt att lad­da ner ap­pen och per­so­ner som be­kräf­tas smit­ta­de väl­jer ock­så själ­va om de vill re­gi­stre­ra smit­tan i ap­pen.

Vem bor­de då väl­ja att lad­da ner ap­pen? – Jag skul­le sä­ga som så att man kan frå­ga sig själv: Vill jag ve­ta om jag har bli­vit ex­po­ne­rad för vi­ru­set? Om sva­ret är ja skul­le jag lad­da ner den, sa­de Sal­mi­nen.

Han be­to­na­de ock­så att ap­pen in­te sam­lar in pri­vat in­for­ma­tion om an­vän­da­ren.

– Jag vill be­to­na att an­vänd­ning­en är da­ta­sä­ker. Man be­hö­ver in­te va­ra rädd för att det på nå­got vis av­slö­jas att man är per­so­nen som kan ha ex­po­ne­rat and­ra för vi­ru­set.

Som an­vän­da­re av ap­pen får man en­dast en no­ti­fi­ka­tion om att man ex­po­ne­rats för co­ro­na­vi­ru­set, men då nämns in­te när och var det­ta skett.

Må­let är att om­kring en mil­jon fin­län­da­re ska lad­da ner Co­ro­nablin­kern un­der den förs­ta må­na­den. Alek­si Yrt­ti­a­ho, di­rek­tör för in­for­ma­tions­tjäns­ter vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, sa­de att ap­pen är till nyt­ta re­dan om 10–20 pro­cent av be­folk­ning­en bör­jar an­vän­da den, men ju fler an­vän­da­re desto stör­re är nyt­tan. Ap­pen lad­da­des ner till cir­ka 220 000 te­le­fo­ner i går.

Var­hi­la sa­de ock­så att det i fram­ti­den kan bli ak­tu­ellt med nå­gon form av ge­men­sam spår­nings­ap­pli­ka­tion för he­la EU, men in­led­nings­vis är det Co­ro­nablin­kern som gäl­ler för fin­län­da­re.

Tek­nisk hjälp er­bjuds

Att al­la fin­län­da­re in­te äger en smart­te­le­fon som kla­rar av ap­pen är ett fak­tum. Ex­em­pel­vis fun­ge­rar den var­ken i äld­re Ip­ho­ne-te­le­fo­ner och Andro­id-te­le­fo­ner el­ler i en stor del av Hu­awei-te­le­fo­ner­na. Dess­utom sak­nar över 15 pro­cent av fin­län­dar­na helt en smart­te­le­fon.

Yrt­ti­a­ho sa­de att in­sti­tu­tet just nu ut­re­der om det fram­ö­ver kan bli möj­ligt även för an­vän­da­re av Hu­awei-te­le­fo­ner att lad­da ner Co­ro­nablin­kern.

Per­so­ner som be­hö­ver hjälp med att lad­da ner el­ler an­vän­da ap­pen får via webb­plat­sen ko­ro­na­vil­k­ku.fi kon­takt­upp­gif­ter till in­sti­tu­tets sak­kun­ni­ga. Dess­utom har så­väl Te­lia, Eli­sa och DNA lo­vat att bi­stå med tek­nisk hjälp vid si­na ser­vice­stäl­len.

 ?? FO­TO: TI­MO KA­RI ??
FO­TO: TI­MO KA­RI
 ?? FO­TO: TI­MO KA­RI ?? Co­ro­nablin­kern fun­ge­rar på så­väl fins­ka som svens­ka.
FO­TO: TI­MO KA­RI Co­ro­nablin­kern fun­ge­rar på så­väl fins­ka som svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland