Hufvudstadsbladet

Ri­sochros för ny Yle-lag

Lag­för­sla­get att Yle in­te ska få pub­li­ce­ra in­ne­håll en­bart i text­form väc­ker kri­tik hos fle­ra av de in­stan­ser som har valt att kom­men­te­ra det. Fin­lands­svens­ka me­di­e­hus vill där­e­mot att ock­så den svensk­språ­ki­ga pro­duk­tio­nen ska be­grän­sas på sam­ma sätt som

- ANNA SVARTSTRöM anna.svart­strom@ksf­me­dia.fi European Union · Swedish Television

Yle ska in­te pub­li­ce­ra text ut­an kopp­ling till bild el­ler ljud. Så ly­der för­sla­get till re­vi­de­rad Yle-lag.

Re­gi­o­na­la ny­he­ter i text­form på svens­ka ska än­då va­ra möj­ligt. Ett så­dant un­dan­tag får ris av fin­lands­svens­ka me­di­e­hus, me­dan till ex­em­pel Fin­lands Svens­ka Syn­ska­da­de lyf­ter fram att det text­ba­se­ra­de in­ne­hål­let är vik­tigt för dem med syn­ned­sätt­ning.

Mån­da­gen var sista dag att kom­men­te­ra för­sla­get till ny Yle-lag som gick på re­miss i ju­ni.

La­gen som re­gle­rar pub­lic ser­vice-bo­la­get ska re­vi­de­ras ef­ter att EU-kom­mis­sio­nen har re­a­ge­rat på ett kla­go­mål som fin­länds­ka Me­di­e­för­bun­det har gjort.

Me­di­e­för­bun­det är de pri­va­ta me­die­bo­la­gens in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion, och me­nar att det in­ne­håll som Yle pub­li­ce­rar i text­form in­ne­bär otill­bör­lig kon­kur­rens.

För­u­tom tv- och ra­di­o­sänd­ning­ar är tex­t­in­ne­håll i dag en be­ty­dan­de del av Yles verk­sam­het, men en­ligt för­sla­get ska Yle in­te läng­re kun­na pub­li­ce­ra tex­ter som in­te har kopp­ling till ljud el­ler bild.

Vill in­te se un­dan­tag

För­lags Ab Syd­väst­kus­ten, som ger ut Åbo Un­der­rät­tel­ser, kom­men­te­rar lag­för­la­get med att ”pro­po­si­tion är ett steg i rätt rikt­ning, ef­tersom för­sla­get be­grän­sar Rund­ra­di­ons möj­lig­he­ter att med skatte­me­del kon­kur­re­ra med de pri­va­ta tid­nings­hu­sen.” Det­sam­ma ut­tryc­ker HSS Me­dia som me­nar att det är i en­lig­het med hur till ex­em­pel Sve­ri­ges ra­dio och SVT ar­be­tar.

Bå­da me­di­e­hu­sen är än­då kri­tis­ka till den for­mu­le­ring som skul­le tillå­ta vis­sa un­dan­tag vad gäl­ler pub­li­ce­ring på svens­ka. En­ligt lag­för­sla­get skul­le Rund­ra­di­on kun­na er­bju­da ny­hets­tjäns­ter i text­form re­gi­o­nalt på svens­ka, sa­mis­ka och ro­ma­ni samt på lan­dets and­ra mi­no­ri­tets­språk ”ef­tersom det in­te finns nå­got ut­bud el­ler en­dast ett få­tal.”

De på­pe­kar att det finns ett stort ut­bud ny­hets­tjäns­ter på svens­ka, och det­ta i syn­ner­het re­gi­o­nalt: 12 dags­tid­ning­ar och ny­hets­by­rån SPT, för­u­tom Svens­ka Yle.

”Det går in­te att mo­ti­ve­ra ett un­dan­tag för ny­he­ter på svens­ka med de ar­gu­ment som fram­kom­mer i pro­po­si­tio­nen. EU:s be­slut i den­na frå­ga gäl­ler Rund­ra­di­ons verk­sam­het på bå­da na­tio­nal­språ­ken. Tex­ten som be­rör Rund­ra­di­ons verk­sam­het på svens­ka, mås­te i sin hel­het tas bort från pro­po­si­tio­nen.”

Även KSF Me­dia me­nar att för­sla­get byg­ger på en fel­ak­tig bild av ny­hets­ut­bu­det på svens­ka och att la­gen mås­te för­ny­as på li­ka vill­kor, obe­ro­en­de av na­tio­nal­språk, som Hufvud­stads­bla­dets chefre­dak­tör Su­san­na Lan­dor ut­tryc­ker det.

KSF Me­dia stö­der Me­di­e­för­bun­dets syn i frå­gan.

”Ho­tas av mar­gi­na­li­se­ring”

Yles vd Mer­ja Ylä-Ant­ti­la för­sva­rar där­e­mot un­dan­ta­get för tex­t­in­ne­håll på svens­ka.

Det fin­länds­ka me­di­e­ut­bu­det på svens­ka är så li­tet att web­bin­ne­hål­let på svens­ka ho­tas av mar­gi­na­li­se­ring, om in­te Svens­ka Yle läng­re skul­le pro­du­ce­ra re­gi­o­nalt in­ne­håll på svens­ka, me­nar hon.

”Om det finns fle­ra ak­tö­rer på den svensk­språ­ki­ga mark­na­den stöd­jer de varand­ra, ef­tersom me­di­er­na tar upp frå­gor som är vik­ti­ga för fin­lands­svens­kar”, skri­ver Ylä-Ant­ti­la.

Oro över jäm­lik­het

Fin­lands Svens­ka Id­rott be­to­nar i sitt svar vik­ten av web­bin­ne­håll på svens­ka.

Or­ga­ni­sa­tio­nen är oro­ad över be­vak­ning­en av ex­em­pel­vis re­gi­o­na­la di­strikts- och för­bunds­mäs­ter­skap, med i jäm­fö­rel­se få ut­ö­va­re, och me­nar att en ”hel­täc­kan­de rap­por­te­ring från dy­li­ka eve­ne­mang in­te kan ga­ran­te­ras av kom­mer­si­el­la re­gi­o­na­la me­die­bo­lag”.

Där­med finns det en risk för att syn­lig­he­ten för mind­re gre­nar och svensk­språ­ki­ga id­rot­ta­re mins­kar, me­nar Fin­lands Svens­ka Id­rott.

Fin­lands Svens­ka Syn­ska­da­de lyf­ter fram att det text­ba­se­ra­de in­ne­hål­let är vik­tigt för per­so­ner med syn­ned­sätt­ning: Skärs den pro­duk­tio­nen ned för­sätts per­so­ner med syn­ned­sätt­ning i en ojäm­lik po­si­tion.

Tan­ken är att re­ge­ring­en ska va­ra klar med lag­för­sla­get i höst så att det kan be­hand­las i riks­da­gen.

Hufvud­stads­bla­det hör till me­die­bo­la­get KSF Me­dia som ock­så är en av ägar­na i ny­hets­by­rån SPT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland