RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

●●●HBL 31.8.2020, si­dan 17:

I re­cen­sio­nen av dans­fö­re­ställ­ning­en A Hu­man en­semb­le ha­de fel per­son an­getts som fo­to­graf. Fo­to­gra­fens namn ska va­ra Lau­ra Rämö.

●●●HBL 1.9.2020, si­dan 16:

En opre­cis for­mu­le­ring i Mar­tin Paa­sis I dag-ko­lumn kun­de öpp­na för even­tu­el­la miss­för­stånd. Här föl­jer ett för­tyd­li­gan­de: ”En­ligt OECD står vå­ra of­fent­li­ga ut­gif­ter i 53,2 pro­cents för­hål­lan­de till bnp, näst högst i värl­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.