Sjuk­skö­tar­na är årets fred­ri­kor

Årets Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­um går till Sjuk­skö­ters­ke­för­e­ning­en i Fin­land. I år fick all­män­he­ten för förs­ta gång­en no­mi­ne­ra en kan­di­dat.

Hufvudstadsbladet - - News - SPT

Sjuk­skö­tar­för­e­ning­en i Fin­land får ta emot årets Fred­ri­ka Ru­ne­bergsti­pen­di­um. Sti­pen­di­et på 10 000 eu­ro ges till en per­son el­ler en or­ga­ni­sa­tion som gjort sam­hällsmo­der­li­ga in­sat­ser. All­män­he­ten fick för förs­ta gång­en no­mi­ne­ra kan­di­da­ter och många lyf­te då upp sjuk­skö­tar­na som en yr­kes­grupp som gör sto­ra upp­off­ring­ar vid co­ro­nae­pi­de­mins front­lin­je.

Sjuk­skö­tar­na är var­dags­hjäl­tar som var­je dag gör ett fy­siskt och psy­kiskt krä­van­de ar­be­te. Co­ro­nae­pi­de­min har krävt än­nu stör­re upp­off­ring­ar av den­na yr­kes­grupp som ar­be­tar i epi­de­mins front­lin­je. Där­för går årets Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­um till Sjuk­skö­ters­ke­för­e­ning­en i Fin­land.

– Det är en väl­digt stor ära för för­e­ning­en. Vi ser det som att vi re­pre­sen­te­rar sjuk­skö­tar­na som yr­kes­grupp och att det­ta sti­pen­di­um går till al­la som ar­be­tar som sjuk­skö­ta­re. De har verk­li­gen gjort sig för­tjän­ta av sti­pen­di­et och av ett tack för det ar­be­te de gör, som of­ta sker i det tys­ta, sä­ger Sand­ra Alldén, som är sjuk­skö­ta­re och verk­sam­hets­le­da­re för Sjuk­skö­ters­ke­för­e­ning­en i Fin­land.

Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­et ges till en per­son el­ler en or­ga­ni­sa­tion som gjort sam­hällsmo­der­li­ga in­sat­ser. Sum­man är 10 000 eu­ro.

I år fick all­män­he­ten för förs­ta gång­en möj­lig­het att no­mi­ne­ra eg­na kan­di­da­ter till sti­pen­di­et. Bå­de sjuk­skö­tar­na som yr­kes­grupp och Sjuk­skö­ters­ke­för­e­ning­en åter­kom fle­ra gång­er bland de näs­tan fyr­tio för­sla­gen på per­so­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner som gjort sam­hällsmo­der­li­ga in­sat­ser.

För oss in­om vår­dyr­ket är det själv­klart att fort­sät­ta skö­ta job­bet var­je dag, trots att många sjuk­skö­ta­re ris­ke­rar bå­de sin egen och fa­mil­je­med­lem­mar­nas häl­sa. Sand­ra Alldén ord­fö­ran­de, Sjuk­skö­ters­ke­för­e­ning­en i Fin­land

Ris­ke­rar sin häl­sa

Stipendiek­ommittén be­to­nar att sjuk­skö­tar­na dag­li­gen osjäl­viskt pri­o­ri­te­rar pa­ti­en­ter­na fram­för sin egen sä­ker­het. Trots per­so­nal­brist och stor osä­ker­het i sam­häl­let job­bar sjuk­skö­tar­na hårt för att sva­ra på al­la be­hov och för­vänt­ning­ar un­der co­ro­na­pan­de­min.

– Al­la som job­bar in­om sjuk­vår­den är myc­ket pres­sa­de i dag, men sam­ti­digt är vår­dar­na ock­så lo­ja­la och plikt­trog­na. För oss in­om vår­dyr­ket är det själv­klart att fort­sät­ta skö­ta job­bet var­je dag, trots att många sjuk­skö­ta­re ris­ke­rar bå­de sin egen och fa­mil­je­med­lem­mar­nas häl­sa. För mig syns Fred­ri­ka Ru­ne­bergs

sam­hällsmo­der­lig­het i yr­kes­e­ti­ken och i an­svars­käns­lan för sam­häl­let, sä­ger Alldén.

När Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­et in­stif­ta­des var tan­ken att upp­märk­sam­ma kvin­nor i Svensk­fin­land som, i Fred­ri­ka Ru­ne­bergs an­da, osjäl­viskt bi­drar till att stär­ka sam­hälls­ut­veck­ling­en. Fred­ri­ka Ru­ne­berg var myc­ket sam­hälls­ak­tiv och grun­da­de för­e­ning­ar för att hö­ja kun­skaps­ni­vån bland kvin­nor och för att mot­ar­be­ta fat­tig­dom.

På grund av co­ro­nalä­get ord­nas den tra­di­tio­nel­la ut­del­nings­fes­ten in­te i Ru­ne­bergs­hem­met i Borgå. Fred­ri­ka Ru­ne­berg och årets sti­pen­di­at upp­märk­sam­mas i stäl­let med en vi­de­o­pro­duk­tion som kan ses på Svens­ka kul­tur­fon­dens hem­si­da, kul­tur­fon­den.fi, från och med ons­da­gen den 2 sep­tem­ber.

FO­TO: SARI GUSTAFS­SON/LEHTIKUVA-AR­KIV

Sjuk­skö­tar­nas in­sat­ser för att sva­ra på al­la be­hov och för­vänt­ning­ar un­der co­ro­na­pan­de­min, upp­märk­sam­mas i ut­del­ning­en av årets Fred­ri­ka Ru­ne­berg-sti­pen­di­um.

S / T S I V Q N ö R E G A T : O T F E N O D F N U R T U L

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.