Lin­ti­lä: Nu­va­ran­de re­sestopp hål­ler in­te

Hufvudstadsbladet - - News - SYL­VIA BJON syl­via.bjon@ksf­me­dia.fi

Nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) hål­ler fast vid att nu­va­ran­de in­re­se­re­strik­tio­ner är allt­för tunga för tu­rist­nä­ring­en.

Han fö­re­slår att luckra upp reglerna för vil­ka län­der som är tryg­ga och dess­utom ska­pa ”bubb­lor” för tu­rist­grup­per som fyl­ler vis­sa kri­te­ri­er.

Sik­tet är in­ställt på att få jul­re­se­nä­rer­na till Lapp­land.

Nä­rings­mi­nis­tern pres­sar på att om­för­hand­la re­se­re­strik­tio­ner­na. I våg­skå­len finns bland an­nat hund­ra­tals char­ter­flyg till ju­len i Lapp­land.

– Grän­sen för ett tryggt land kan in­te va­ra åt­ta smitt­fall per hund­ra­tu­sen in­vå­na­re. Stäng­er vi Est­land så stäng­er vi al­la bygg­na­tio­ner i sö­der, sä­ger nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C).

Spän­ning­ar­na kring re­se­re­strik­tio­ner­na har in­te för­svun­nit se­dan re­ge­ring­en in­för­de en tra­fik­ljus­mo­dell i au­gusti. Mo­del­len skul­le vi­sa vil­ka län­der man kan an­län­da från ut­an ka­ran­tän och vil­ka som är hö­g­risklän­der.

Nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) an­ser att mo­del­len in­te är räc­ker. Dels skul­le han vil­ja hö­ja trös­keln för tryg­ga län­der till 25 smitt­fall per 100 000 in­vå­na­re, från nu­va­ran­de åt­ta, dels ska­pa oli­ka for­mer av spe­ci­a­lar­range­mang för re­se­ar­ran­gö­rer, så att man kan kom­ma om man upp­fyl­ler vis­sa vill­kor. För­slag be­reds nu in­om ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et, men re­ge­ring­en har in­te för­hand­lat om dem. För tra­fik­ljus­mo­del­len står ett an­nat mi­ni­ste­ri­um, So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, men Lin­ti­lä har in­te för­hand­lat med det mi­ni­ste­ri­et.

– Jag hart märkt att de för­hål­ler sig njuggt till att öpp­na upp det här.

Att hål­la fast vid grän­sen på åt­ta fall per 100 000 in­vå­na­re kan va­ra svårt till ex­em­pel om det sker en för­änd­ring i Est­land, an­ser Lin­ti­lä.

– Stäng­er vi den grän­sen så stäng­er vi ock­så bygg­na­tio­ner­na i sö­der, sä­ger han och hän­vi­sar till ar­bets­krafts­in­vand­ring­en.

Tu­ris­men häng­er ock­så den på en skör tråd, och Lin­ti­lä pres­sar nu på för att tillå­ta att re­gi­o­ner­na, till ex­em­pel Lapp­land, byg­ger eg­na for­mer av bro­ar in i lan­det och ”bubb­lor” för re­se­grup­per som upp­fyl­ler vis­sa vill­kor. Hur de ut­for­mas – till ex­em­pel be­vis på ne­ga­ti­va co­ro­na­test – är än­nu öp­pet, men en­ligt Lin­ti­lä kan re­gi­o­na­la myn­dig­he­ter och sjuk­vårds­di­strikt gö­ra myc­ket för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar­na. Ett di­lem­ma är hur man ska­par ka­ran­tän­lik­nan­de bubb­lor för den per­so­nal som ar­be­tar med tu­rism här i Fin­land.

Han be­to­nar att det in­te hand­lar ba­ra om Lapp­land ut­an he­la lan­det, och to­talt över 140 00 män­ni­skor som job­bar in­om tu­rist­nä­ring­en.

Lin­ti­lä oro­ar sig ock­så för att tra­fik­ljus­mo­del­len upp­da­te­ras med kort fram­för­håll­ning, och vill att det re­dan nu fat­tas be­slut om jul­sä­song­en.

– Till Stor­bri­tan­ni­en mås­te vi få i väg ett klart be­sked i mit­ten av sep­tem­ber, då de sto­ra re­se­ar­ran­gö­rer­na slår fast si­na sä­song­er. Kan brit­ter­na då fly­ga på si­na jul­re­sor till Fin­land? Det hand­lar så­vitt jag vet om 400 char­ter­plan, det är hund­ra mil­jo­ner eu­ro i peng­ar.

FO­TO: LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.