Filip Sax­én om Jo­ke­rit och klub­bens be­slut att spe­la i Minsk.

Se­nast i som­mar och i höst har ock­så de mest in­bit­na Jo­ke­ritfan­sen bör­jat in­se san­ning­en – de­ras kä­ra klubb är först och främst en del av Krem­ls po­li­tik och först i andra­hand en fin­ländsk hoc­key­klubb”

Hufvudstadsbladet - - News - FILIP SAX­ÉN sport­chef filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

På tors­dag för­stör Jo­ke­rit det sista av sin egen iden­ti­tet och tro­vär­dig­het då man mö­ter Dy­na­mo Minsk i Be­la­rus. Då vi­sar Jo­ke­rit att man står på dik­ta­torn Lu­ka­sjen­kos si­da och att man lå­ter sig sty­ras och ut­nytt­jas av Ryss­land då man väg­rar ta ställ­ning för grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Minns ni ti­den då Jo­ke­rit med stolt­het pro­fi­le­ra­de sig som la­get från öst­ra Helsing­fors?

Minns ni ti­den då klub­ben stolt­se­ra­de med att va­ra störst i Fin­land?

Minns ni ti­den då vägen till lands­la­get of­ta gick via Jo­ke­rit?

Minns ni ti­den då en del an­såg att en spe­la­re in­te sla­git ige­nom på all­var om han in­te sla­git ige­nom i Jo­ke­rit?

Minns ni ti­den då Jo­ke­rit var la­get som samt­li­ga mot­stån­darsup­port­rar ha­ta­de och som var­je lag vil­le be­seg­ra?

Då klub­ben som­ma­ren 2013 med­de­la­de att man läm­nar den in­hems­ka li­gan för spel i KHL må­la­de äga­ren Hjal­lis Har­ki­mo upp bil­der av en fan­tas­tisk fram­tid till­sam­mans med pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tins vän­ner

Gen­na­dij Timtjen­ko och Ro­man Ro­ten­berg.

Jo­ke­rit skul­le bju­da på en show ut­an li­ke i fin­ländsk hoc­key.

Jo­ke­rit skul­le vi­sa vad fin­ländsk hoc­key går för.

Jo­ke­rit skul­le ge he­la den fin­länds­ka hoc­keyn ett lyft.

Jo­ke­rit skul­le spe­la hoc­key man ald­rig förr skå­dat i Fin­land.

De fi­na or­den och fra­ser­na som pre­sen­te­ra­des av den nya klubbled­ning­en må­la­de upp en fram­tid full av sol­sken, fram­gång och ge­men­skap.

Sam­ti­digt gjor­de man allt för att döl­ja san­ning­en bakom Jo­ke­rits flytt till KHL.

Jo­ke­rit ha­de in­te bju­dits in till den rys­ka is­hoc­key­li­gan för att fin­ländsk hoc­key var in­tres­sant.

Jo­ke­rit ha­de in­te ta­git ste­get över till KHL för att den rys­ka li­gan be­höv­de la­gets in­sat­ser på isen.

Jo­ke­rit fick kom­ma med i KHLge­men­ska­pen ef­tersom det gyn­na­de li­gan och dess syf­te.

Jo­ke­rit blev ett lag i KHL ef­tersom ett lag från väst­värl­den var en stor pr-se­ger för Ryss­land. Att in­te ba­ra va­ra en li­ga med rys­ka lag är oer­hört vik­tigt för KHL. KHL är en po­li­tisk li­ga som grun­da­des för att stär­ka Pu­tins och hans närkrets makt och för att fun­ge­ra som re­gi­mens pro­pa­gan­da­ma­skin ut­an att se ut som just en pro­pa­gan­da­ma­skin.

I sam­ma stund som Jo­ke­rit flyt­ta­de till KHL och togs un­der de rys­ka ägar­nas ving­ar fick klub­ben ve­ta vad det i prak­ti­ken be­ty­der då id­rott och po­li­tik kopp­las ihop.

Och ing­en­stans kopp­las hoc­key och po­li­tik så starkt ihop som i Ryss­land. Om man in­te räk­nar med Be­la­rus.

Bå­de pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko an­vän­der gär­na hoc­keyn som ett mjukt po­li­tiskt verk­tyg och ett sätt att hö­ja den eg­na sta­tu­sen bland si­na an­häng­a­re.

Att ett väs­ter­ländskt lag gäs­tar Lu­ka­sjen­ko och spe­lar hoc­key mitt un­der på­gåen­de pro­tes­ter kan för­stär­ka dik­ta­torns po­si­tion och un­der­grä­va med­bor­gar­nas strä­van ef­ter för­änd­ring och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Och det är pre­cis vad Jo­ke­rit nu ska gö­ra. Un­der si­na rys­ka äga­res va­kan­de ögon, för­stås.

Om Jo­ke­rit styr­des från Helsing­fors ha­de si­tu­a­tio­nen med stor san­no­lik­het sett an­norlun­da ut. Il­ta­leh­ti-jour­na­lis­ten Sasha Hut­tu­nen, som är väl in­satt i KHL, skri­ver att Jo­ke­rit en­ligt KHL-reglerna ha­de fått bö­ta 11 000–33 000 eu­ro och dömts att för­lo­ra med 0–5 om

Att ett väs­ter­ländskt lag gäs­tar Lu­ka­sjen­ko och spe­lar hoc­key mitt un­der på­gåen­de pro­tes­ter kan för­stär­ka dik­ta­torns po­si­tion och un­der­grä­va med­bor­gar­nas strä­van ef­ter för­änd­ring och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Och det är pre­cis vad Jo­ke­rit nu ska gö­ra. Un­der si­na rys­ka äga­res va­kan­de ögon, för­stås.

man väg­rat spe­la i Minsk. Dess­utom helt ut­an risk att ute­slu­tas ur KHL.

Så po­si­tiv mark­nads­fö­ring och så myc­ket good­will ha­de klub­ben in­te kun­nat kö­pa sig på an­nat håll. In­te för de strunt­sum­mor det hand­la­de om.

Beske­det ”vi har ald­rig ens fun­de­rat på att in­te spe­la mat­chen” vitt­nar om den bist­ra san­ning­en. Be­slu­ten i klub­ben fat­tas in­te i Helsing­fors.

Min­net av Jo­ke­rit

som en fin­ländsk stor­klubb har sud­dats ut snabbt.

Steg för steg har Jo­ke­rit fjär­mats från si­na röt­ter, sin histo­ria, sin iden­ti­tet och si­na sup­port­rar.

Se­nast i som­mar och i höst har ock­så de mest in­bit­na Jo­ke­ritfan­sen bör­jat in­se san­ning­en – de­ras kä­ra klubb är först och främst en del av Krem­ls po­li­tik och först i andra­hand en fin­ländsk hoc­key­klubb.

I sam­ma stund som Jo­ke­rit flyt­ta­de till KHL togs förs­ta ste­get på vägen att gå från en fin­ländsk till en rysk hoc­key­klubb. Det sista ste­get har ta­gits un­der upp­tak­ten till sä­song­en 2020–21.

På tors­dag för­stör Jo­ke­rit det sista av sin egen iden­ti­tet och tro­vär­dig­het då man mö­ter Dy­na­mo Minsk i Be­la­rus. Då vi­sar Jo­ke­rit att man står på dik­ta­tor Lu­ka­sjen­kos si­da och att man lå­ter sig sty­ras och ut­nytt­jas av Ryss­land då man väg­rar ta ställ­ning för grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Me­dan rap­por­ter om tor­tyr, brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, mass­de­mon­stra­tio­ner och be­pans­ra­de mi­li­tär­for­don på ga­tor­na kab­las ut över värl­den styrs Jo­ke­rit­bos­sen Ja­ri Kur­ri i kort kop­pel av si­na che­fer i Ryss­land.

Den fö­re det­ta stjärn­spe­la­ren Kur­ri är en per­fekt gal­jons­fi­gur för de rys­ka kraf­ter­na som styr klub­ben i bak­grun­den. Kur­ri har en stark po­si­tion och sta­tus in­om fin­ländsk hoc­key sam­ti­digt som han in­te har spe­ci­ellt star­ka eg­na åsik­ter och kan lätt sty­ras att age­ra på ”rätt sätt”. Kur­ri är en så kal­lad ”yes-man” som gör som KHL och de med makt in­om Jo­ke­rit sä­ger.

Där­för har han valt att kom­men­te­ra si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus med att ”det in­te är så myc­ket att oroa sig för”. Då la­gets re­sa till Minsk när­mar sig har kri­ti­ken mot Jo­ke­rit ökat. Allt fler rös­ter höjs för att la­get in­te ska re­sa till Be­la­rus för att spe­la is­hoc­key.

Ty­värr har klub­ben in­te kun­nat gö­ra an­nat än föl­ja KHL:s di­rek­tiv och rikt­lin­jer. Om vil­jan att age­ra an­norlun­da fun­nits el­ler finns får vi ald­rig ve­ta. I prak­ti­ken spe­lar det hel­ler ing­en roll. Som man bäd­dar får man lig­ga. ”Vi hop­pas att Be­la­rus hit­tar en fred­lig lös­ning i den po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen”, ut­ta­la­de sig Kur­ri sub­stans­löst i ett press­med­de­lan­de klub­ben skic­ka­de ut på mån­da­gen.

To­nen i press­med­de­lan­det var bå­de rätt upp­gi­ven och un­der­ku­vad.

Sam­ti­digt har

KHL och Dy­na­mo Minsk fort­satt kab­la ut sin pro­pa­gan­da på so­ci­a­la me­di­er.

Den of­fi­ci­el­la sup­por­ter­grup­pe­ring­en har med­de­lat att de boj­kot­tar Dy­na­mo Minsks hem­ma­mat­cher tills det blir om­val i Be­la­rus och tills re­gi­men bör­jar re­spek­te­ra si­na med­bor­ga­res mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Me­dan re­gi­men gri­pit över 7 000 per­so­ner och en del av dem ut­satts för ut­bredd och sys­te­ma­tisk tor­tyr pub­li­ce­ra­de Dy­na­mo Minsk en vi­deo av hur klub­bens spe­la­re bjöd ett par sup­port­rar på fö­del­se­dags­tår­ta. De­ras fö­del­se­da­gar ”rå­ka­de” in­fal­la sam­ma dag som klub­ben ar­ran­ge­ra­de en träff mel­lan spe­la­re och fans. Någ­ra and­ra per­so­ner än en hand­full spe­la­re och de två fö­del­se­dags­bar­nen syn­tes in­te till på vi­de­on som ock­så de­la­des av KHL.

KHL-pre­si­den­ten Alex­ej Mo­ro­zov för­säk­ra­de sig själv och al­la som vil­le lyss­na på ho­nom att det in­te finns nå­gon som helst or­sak till oro in­för sä­songs­star­ten i Minsk. Han ut­ta­la­de sig på li­gans sajt:

”Just nu ser jag inga som helst or­sa­ker att lag skul­le stäl­la in si­na re­sor till Minsk. Hoc­key hand­lar om re­spekt”, sa­de han.

Lå­ter som ett eko av Kur­ris ut­ta­lan­den för ett par vec­kor se­dan.

På tors­dag kom­mer

bil­der av Jo­ke­rits match i Minsk att kab­las ut över värl­den. Jo­ke­rit, la­get som en gång ha­de en na­tur­lig och le­dan­de po­si­tion in­om fin­ländsk hoc­key och id­rott, kom­mer att vi­sas för vad de är: Dik­ta­tu­rens vän­ner och Lu­ka­sjen­kos och Pu­tins pro­pa­ganda­verk­tyg.

Jo­ke­rit, som en gång be­und­ra­des av en stor och bred sup­por­ter­bas, kom­mer ef­ter tors­da­gen för all­tid att stämp­las som klub­ben som svek sig själv, si­na sup­port­rar och si­na an­ställ­da, sål­de sin själ till rys­ka makt­ha­va­re och val­de att blun­da då grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter in­te re­spek­te­ra­des.

Det är en mörk dag i klub­bens histo­ria men ock­så en yt­terst obe­kväm och pin­sam si­tu­a­tion för fin­ländsk is­hoc­key. Det kas­tar dess­utom en mörk skug­ga över he­la Fin­land.

Det är lätt med fa­cit på hand att in­se att det va­rit bätt­re om Jo­ke­rit och det fin­länds­ka ishoc­key­för­bun­det sagt nej tack till KHL på sam­ma sätt som bland an­nat Stock­holm, Ber­lin, Lon­don och de na­tio­nel­la för­bun­den i re­spek­ti­ve län­der gjor­de.

Då ha­de man kun­nat gö­ra vad var­je ci­vi­li­se­rad or­ga­ni­sa­tion bor­de gö­ra – rik­ta sitt stöd till de ut­sat­ta i Be­la­rus.

Nu mås­te man i stäl­let med­ver­ka i en match där det in­te alls är omöj­ligt att själ­vas­te Lu­ka­sjen­ko age­rar ka­pell­mäs­ta­re och släp­per den ce­re­mo­ni­el­la puc­ken i isen in­för mat­chen.

FO­TO: SER­GEI GAPON/LEHTIKUVA-AFP

Pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos styr­kor be­va­kar stra­te­gis­ka plat­ser i Be­la­rus me­dan de mas­si­va de­mon­stra­tio­ner­na i lan­det på­går.

FO­TO:ANTTI AIMO-KOIVISTO/ LEHTIKUVA

FO­TO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Jo­ke­rits ord­fö­ran­de Ja­ri Kur­ri föl­jer KHL:s lin­je och kom­men­te­rar in­te si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus. Jo­ke­rit spe­lar is­hoc­key i Minsk på tors­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.