EU kan in­te fly flyk­ting­lös­ning

En asyl- och mi­gra­tions­kom­pro­miss in­om EU kan änt­li­gen va­ra på kom­man­de. In­te en dag för ti­digt.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - TOM­MY WES­TERLUND tom­my.wes­terlund@ksf­me­dia.fi

Ka­o­set som upp­stod 2015 och 2016 ef­ter den sto­ra flyk­ting­ström­men till Eu­ro­pa vi­sa­de med all önsk­värd tyd­lig­het att EU:s asyl- och mi­gra­tions­po­li­tik in­te fun­ge­rar. Det stod klart att det bör ske änd­ring­ar i re­gel­ver­ket och ar­be­tet med en ny ge­men­sam mi­gra­tions­po­li­tik tog vid ge­nast. Gans­ka snart vi­sa­de det sig att det sak­nas till­räck­ligt med so­li­da­ri­tet så­väl mel­lan EU-län­der­na som mel­lan EU och om­värl­den. Den av­sak­na­den sat­te käp­par i hju­let för att re­for­me­ra EU:s re­gel­verk kring mi­gra­tion.

Trots fle­ra för­sök har ingen­ting rört på sig ef­tersom käp­par­na finns kvar. Flyk­ting­kri­sen över­gick i en po­li­tisk kris som hit­tills omöj­lig­gjort en över­ens­kom­mel­se.

Även om ing­en strid ström av flyk­ting­ar just nu an­län­der till Eu­ro­pa finns det fort­sätt­nings­vis en tra­fik över Me­del­ha­vet där män­ni­skor sät­ter si­na liv på spel. Un­der vec­ko­slu­tet an­län­de ex­em­pel­vis en fis­ke­båt med 370 per­so­ner om­bord till den ita­li­ens­ka ön Lam­pe­du­sa. I öns mot­tag­ningscen­ter upp­ges fin­nas när­ma­re 1 200 per­so­ner, el­ler tio gång­er fler än vad det finns ka­pa­ci­tet för där.

Rädd­nings­far­ty­get Sea Watch 4 med 350 per­so­ner om­bord krys­sar för sin del runt på Me­del­ha­vet i jakt på en hamn som skul­le ta emot far­ty­get och mi­gran­ter­na.

Det av­tal som EU 2016 slöt med Tur­ki­et kring de mil­jo­ner flyk­ting­ar som lan­det hy­ser var en lös­ning på ett akut pro­blem, men det är sam­ti­digt en tids­in­ställd bomb. Tur­ki­et får mil­jar­der av EU för be­svä­ret, men lan­dets auk­to­ri­tä­ra och obe­räk­ne­li­ge pre­si­dent Er­do an har i och med av­ta­let en trumf på hand mot EU.

Den nu es­ka­le­ran­de gräns­kon­flik­ten kring gas­fyn­dig­he­ter mel­lan Tur­ki­et och Gre­kland har yt­ter­li­ga­re höjt tem­pe­ra­tu­ren. Pre­si­dent Er­do an kan när som helst igen öpp­na por­tar­na till flyk­ting­läg­ren och kort där­ef­ter står ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor och knac­kar på dör­ren till Gre­kland och EU.

Co­ro­na­pan­de­min kan ock­så få oa­na­de följ­der i Afri­ka och sät­ta i gång nya flyk­ting­ström­mar.

Då den nya kom­mis­sio­nen till­träd­de i slu­tet av fjol­å­ret gjor­de ord­fö­ran­den Ur­su­la von der Ley­en klart att hon änt­li­gen vill få till stånd en ny ge­men­sam asyl­po­li­tik. Kort där­ef­ter träd­de co­ro­na­vi­ru­set in i bil­den och tog all kraft och upp­märk­sam­het.

I och med att Tyskland i ju­li tog över ord­fö­ran­de­ska­pet i uni­o­nen för­des asyl­frå­gan igen högt upp på agen­dan. I fle­ra må­na­der har ock­så kom­mis­sio­nä­ren för in­ri­kes­frå­gor, Yl­va Jo­hans­son, till­sam­mans med en av kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de, Mar­ga­ri­tis Schi­nas, job­bat för att få till stånd en ny asyl­kom­pro­miss. De fö­re­fal­ler att ha kom­mit så långt att ett för­slag vän­tas om någ­ra vec­kor. Jo­hans­son har sagt att man nu kan skön­ja en vil­ja att hit­ta en lös­ning och en bred sam­syn skym­tar.

Mot­stån­det mot ob­li­ga­to­ris­ka kvo­ter av asyl­sö­kan­de har från län­der som Po­len och Ung­ern och de öv­ri­ga Vi­seg­rad­län­der­na va­rit så kom­pakt att kom­mis­sio­nen knap­past läng­re kom­mer att ha kvo­ter­na kvar i sitt nya för­slag. Men nå­gon form av so­li­da­ri­tet i in­vand­rings­po­li­ti­ken mås­te krä­vas. Kanske så att de län­der som väg­rar ta emot asyl­sö­kan­de i stäl­let be­ta­lar för kost­na­der and­ra län­der har för mi­gran­ter som en­ligt en rätt­vis för­del­ning bor­de ha ta­gits emot av nå­gon an­nan.

EU kan in­te ta emot al­la värl­dens flyk­ting­ar. Men det finns re­sur­ser för att ge asyl åt en an­sen­lig mängd och hjäl­pa and­ra län­der som tar emot många flyk­ting­ar.

EU:s mi­gra­tions­po­li­tik ska in­te ba­ra va­ra en fun­ge­ran­de pakt mel­lan med­lems­län­der­na och upp­fyl­la in­ter­na­tio­nel­la av­tal om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Det krävs även ett gott sam­ar­be­te med tred­je land via vil­ka flyk­ting­ström­mar­na går till Eu­ro­pa.

I mi­gra­tions­pa­ke­tet bor­de ock­så fin­nas di­rek­tiv om hur sam­ar­be­tet med mi­gran­ter­nas ur­sprungs­län­der ska fun­ge­ra. Män­ni­skor som in­te har rätt till asyl ska kun­na skic­kas till­ba­ka tryggt. Oer­hört vik­tigt är ock­så en ökad hjälp till fat­ti­ga och otryg­ga län­der så att män­ni­skor in­te ser sig tvung­na att flyt­ta el­ler helt en­kelt fly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.