Zu­bi­er döms till vill­kor­ligt fäng­el­se för be­drä­ge­ri

Den man som upp­höj­des till hjäl­te vid terror­då­det i Åbo 2017 har dömts till vill­kor­ligt fäng­el­se för be­drä­ge­ri.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt har dömt Has­san Zu­bi­er till ett år och tio må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se för grovt be­drä­ge­ri, grov för­falsk­ning och pen­ning­in­sam­lings­brott.

Zu­bi­er, som är svensk med­bor­ga­re, ska­da­des i sam­band med terror­då­det i Åbo i au­gusti 2017 då han för­sök­te hjäl­pa en av de kniv­hugg­na. Han blev upp­lyft i of­fent­lig­he­ten som hjäl­te.

Se­na­re rik­ta­des an­kla­gel­ser mot ho­nom för att han ut­nytt­jat si­tu­a­tio­nen för att lyf­ta eko­no­misk er­sätt­ning från sta­ten ut­an lag­lig grund.

Zu­bi­er er­kän­de un­der rät­te­gång­en att han för­sökt dra eko­no­misk nyt­ta av hän­del­sen ge­nom att från sta­ten in­häm­ta er­sätt­ning ut­an grund. Dä­re­mot ne­ka­de han till brott mot la­gen om pen­ning­in­sam­ling.

Pen­ning­in­sam­ling­en i frå­ga star­ta­des av en kvin­na i Ös­ter­bot­ten som vil­le hjäl­pa Zu­bi­er. Även hon har stått åta­lad för brott mot la­gen om pen­ning­in­sam­ling och har dömts till 800 eu­ro i dags­bö­ter.

För den brottsnyt­ta Zu­bi­er fått döm­des han att till sta­ten för­ver­ka to­talt 13 421, 50 eu­ro. Han döm­des även att er­sät­ta rät­te­gångs­kost­na­der för 2 000 eu­ro.

FO­TO: HENRI FORSS/SPT

Has­san Zu­bi­er. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.