Brö­der­na stop­pa­des ef­ter far­lig bil­jakt

Ef­ter skott­loss­ning­en i Borgå tar sig brö­der­na Gran­holm mot Tam­mer­fors. Te­le­da­ta gör att de hit­tas där, var­ef­ter en in­ten­siv bil­jakt star­tar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAX NYBERG max.nyberg@ksf­me­dia.fi

Det är oli­ka te­le­spår­ning­ar som fick po­li­sen på brö­der­na Gran­holms spår, trots att sam­ta­let som fick po­li­sen att ta sig till Ölstens i Borgå ring­des från en te­le­fon som ald­rig hit­ta­des och som sak­na­de sim-kort.

Dä­re­mot vi­sa­de det sig att ett ti­di­ga­re svenskt num­mer ha­de kopp­lats till te­le­fo­nens IMEI-kod (iden­ti­fi­e­rings­kod) – ett svenskt num­mer som en­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning kun­de kopp­las till Ri­chard Gran­holm i en ti­di­ga­re brotts­ut­red­ning om grovt nar­ko­ti­kabrott.

Sam­ma mo­bil­te­le­fon ha­de an­vänts med ett an­nat svenskt num­mer någ­ra tim­mar in­nan hän­del­ser­na i Borgå. Li­te ef­ter 21.30 den kväl­len ring­des ett nöd­sam­tal från ett svenskt num­mer som kopp­las till Ray­mond Gran­holm.

Det var, miss­tän­ker po­li­sen, ett ti­di­ga­re för­sök att gö­ra det man gjor­de i Ölstens.

Ti­di­ga­re nöd­sam­tal

Un­der nöd­sam­ta­let, kloc­kan 21.35 den 24 au­gusti, ber den som ring­er – som kal­lar sig Evert Ja­kobs­son – att en po­lis­pa­trull skic­kas till sand­gro­pen i Eb­bo-Pir­lax-hål­let på grund av ett slags­mål mel­lan ett gäng ung­do­mar. Nöd­sam­ta­let bör­jar på fins­ka, men det kopp­las till en svensk­ta­lan­de nöd­cen­tral­so­pe­ra­tör på grund av bris­tan­de språk­kun­ska­per.

Patrul­len dy­ker upp kloc­kan 22.16, men hit­tar ingen­ting alls – kanske för att de är ti­di­ga: Te­le­da­ta vi­sar att te­le­fo­nen fanns där un­ge­fär 20 mi­nu­ter se­na­re och i om­kring fem mi­nu­ter. Po­li­sen miss­tän­ker att det var brö­der­na som var där då och att de re­dan då ha­de tänkt ut­fö­ra då­det. Te­le­fo­nen ha­de va­rit där re­dan den 20 au­gusti, en­ligt po­li­sen för att re­kog­no­sce­ra.

På te­le­fo­nen gjor­des ock­så en rad sök­ning­ar, där­ibland ”po­li­sen fin­land te­le­fon­num­mer bir­gå” och ”po­li­sen fin­land te­le­fon­num­mer borgå nöd­num­mer”.

Te­le­fon­upp­gif­ter pe­kar ock­så på att brö­der­na ha­de bör­jat kö­ra mot Tam­mer­fors ef­ter hän­del­ser­na i Ölstens. An­slut­ning­en hit­tas näs­ta dag, li­te fö­re kloc­kan 17 – och drygt två tim­mar se­na­re hit­tas de­ras bil, en Vol­vo V50, på en par­ke­rings­plats vid Tam­mer­fors cen­tral­sjuk­hus.

Miss­lyc­kas först

Nå­gon mi­nut in­nan gri­pan­det ska äga rum ser po­li­sen hur Vol­von star­tar och kör till en ben­sin­mack i när­he­ten av sjuk­hu­set för att tan­ka. Man­nen som tan­kar vi­sar lång­fing­ret för ka­me­ran och sät­ter sig se­dan i bi­len ut­an att be­ta­la.

Kloc­kan är 20.04 när de läm­nar mac­ken och po­li­sen bör­jar föl­ja ef­ter.

Sex mi­nu­ter se­na­re miss­lyc­kas po­li­sens be­red­skap­s­en­het i sitt förs­ta för­sök att stop­pa Vol­von. Me­ning­en är att tvinga bi­len att stan­na på Her­van­nan valta­väylä, fö­re Tam­mer­fors strand­tun­nel. Må­let är att pre­ja Vol­von så att den tving­as stan­na vid si­dan av kör­ba­nan, men fö­ra­ren styr mel­lan po­lis­bi­lar­na, ac­ce­le­re­rar och kör in i strand­tun­neln.

Jak­ten fort­sät­ter in­ne i den drygt 2 kilo­me­ter långa strand­tun­neln där fem skott av­fy­ras mot po­li­sen som ja­gar. Se­na­re vi­sar det sig att tre av skot­ten träf­far i fram­de­len på en av po­lis­bi­lar­na.

Det le­der till en hek­tisk bil­jakt längs riks­väg 3 mel­lan Tam­mer­fors och Ika­lis. Brö­der­na kör­de un­dan i hög has­tig­het, me­dan en av dem skju­ter mot po­li­sen – en bil­jakt som är 48 kilo­me­ter lång och stund­vis går på fel si­da av vägen, på cy­kel­vä­gar och i myc­ket höga has­tig­he­ter. To­talt av­fy­ras yt­ter­li­ga­re ett fem­ton­tal skott.

Drygt tju­go mi­nu­ter ef­ter det förs­ta för­sö­ket att stop­pa brö­der­na, kloc­kan 20.31, kör Vol­von på den spik­mat­ta som en po­lis­pa­trull har lagt ut på vägen i Ika­lis. Ray­mond och Ri­chard Gran­holm grips ut­an­för sin bil ut­an att gö­ra mot­stånd. Allt kopp­las se­na­re till en mo­bil­te­le­fon som hit­tas i brö­der­nas Vol­vo ef­ter gri­pan­det ut­an­för Tam­mer­fors.

FO­TO: LEHTIKUVA/MI­KA KANERVA

Ef­ter en ut­dra­gen bil­jakt lyc­ka­des po­li­sen stop­pa brö­der­na på vägen till Ika­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.