”Co­ro­nablin­kern har re­spekt för an­vän­da­rens in­tegri­tet”

Ap­pen är upp­byggd så att even­tu­el­la hac­ka­re in­te kan få ut nå­gon vär­de­full in­for­ma­tion, sä­ger en ex­pert för in­for­ma­tions­sä­ker­het.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - VIL­HEL­MI­NA ÖH­MAN/SPT

Co­ro­nablin­ker lan­se­ra­des mån­da­gen den 31 au­gusti. In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd med­de­la­de vid lunch­tid den 1 sep­tem­ber att ap­pli­ka­tio­nen har lad­dats ner över en mil­jon gång­er. De­ras för­hopp­ning var att ap­pen skul­le tas i an­vänd­ning av en mil­jon fin­län­da­re un­der den förs­ta må­na­den, men de har nu nått sitt mål un­der ett dygn.

Många är dock miss­tänk­sam­ma och oro­li­ga över huruvi­da de­ras per­son­li­ga upp­gif­ter är skyd­da­de om de lad­dar ner smitt­spår­nings­ap­pen.

Ba­h­rains, Ku­waits och Nor­ges ap­par

El­va oli­ka smitt­spår­nings­ap­par i bå­de Eu­ro­pa och Mel­la­nöstern har grans­kats av män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal. Or­ga­ni­sa­tio­nen pe­kar ut Ba­h­rains, Ku­waits och Nor­ges co­ro­naap­par som skräckex­em­pel. Ap­par­na krän­ker den per­son­li­ga in­tegri­te­ten ef­tersom de spå­rar an­vän­dar­na i re­al­tid via te­le­fo­ner­nas gps. Da­ta kan en­kelt kopp­las till in­di­vi­der ef­tersom ap­par­na krä­ver iden­ti­fi­e­ring, i Nor­ges fall ett te­le­fon­num­mer, skri­ver Am­ne­sty.

Någ­ra tim­mar in­nan Am­ne­s­tys gransk­ning skul­le pub­li­ce­ras drog Nor­ges hälso­myn­dig­het, Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet (FHI), till­ba­ka sin co­ro­naapp Smit­testopp, samt ra­de­ra­de all da­ta som hit­tills ha­de sam­lats in. Nor­ge är där­för till­ba­ka vid rit­bor­det för att ut­veck­la Smit­testopp så att den är mer i lin­je med det som den nors­ka myn­dig­he­ten Da­ta­til­sy­net ac­cep­te­rar.

Även ett 60-tal fors­ka­re var­na­de i ett upp­rop i maj att smitt­spår­nings­ap­par kan ut­gö­ra ett hot mot män­ni­skors fri- och rät­tig­he­ter. Up­pro­pet är för­fat­tat av fors­ka­re på Umeå uni­ver­si­tet, Ams­ter­dams uni­ver­si­tet och Al­li­an­ce on Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gence och är un­der­teck­nat av ett 60-tal fors­ka­re och ex­per­ter.

Co­ro­nablin­kern fyl­ler kra­ven på per­son­lig in­tegri­tet

När man i vå­ras bör­ja­de ut­veck­la smitt­spår­nings­ap­par som ris­ke­ra­de att krän­ka män­ni­skors in­tegri­tet drog Goog­le och App­le upp star­ka lin­jer för in­tegri­tets­skydd, sä­ger Er­ka Ko­ivu­nen, chef för in­for­ma­tions­sä­ker­het på F-Secu­re.

Han är väl­digt nöjd över hur Co­ro­nablin­kern är ut­veck­lad och att den föl­jer Goog­les och Apples lin­jer.

– Co­ro­nablin­kern föl­jer in­te var per­so­nen har rört sig el­ler vem man har va­rit i kon­takt med. Det är ock­så bra att den är fri­vil­lig att an­vän­da och kan tas bort när som helst. Man har re­spekt för an­vän­da­rens in­tegri­tet.

Ko­ivu­nen sä­ger att län­der i nu­lä­get kon­kur­re­rar om att ska­pa smitt­spår­nings­ap­par som är trans­pa­ren­ta, så att det är tyd­ligt för an­vän­da­ren hur in­for­ma­tion för­med­las.

– Frank­ri­ke har från förs­ta bör­jat gått in­för en egen lin­je som går emot Goog­les och Apples rikt­lin­jer.

Det som än­nu bor­de ut­veck­las är att Co­ro­nablin­kern ska fun­ge­ra i fle­ra län­der, på­pe­kar Ko­ivu­nen.

– Om en svensk med­bor­ga­re är i Fin­land bor­de man i nu­lä­get ha bå­de den svens­ka och den fins­ka ap­pen. Men In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har med­de­lat att de hål­ler på att ut­veck­la Co­ro­nablin­kern så att den ska va­ra kom­pa­ti­bel med lik­nan­de ap­par i EU.

En­ligt Ko­ivu­nen är Co­ro­nablin­kern upp­byggd så att even­tu­el­la hac­ka­re in­te får ut nå­gon vär­de­full in­for­ma­tion, ef­tersom man in­te upp­ger någ­ra per­son­li­ga upp­gif­ter.

– Om man till ex­em­pel lad­dar ner Il­ta­sa­no­mats el­ler Forecas app upp­ger man myc­ket me­ra per­son­lig in­for­ma­tion. Co­ro­nablin­kern är in­te en så­dan app.

Om man till ex­em­pel lad­dar ner Il­ta­sa­no­mats el­ler Forecas app upp­ger man myc­ket me­ra per­son­lig in­for­ma­tion. Er­ka Ko­ivu­nen

FO­TO: F-SECU­RE/SPT

Er­ka Ko­ivu­nen, chef för in­for­ma­tions­sä­ker­het på F-Secu­re, är nöjd över hur Co­ro­nablin­kern är ut­veck­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.