Nya för­slag på hur pro­ble­met med vit­kin­da­de gäss ska lö­sas

Nu pre­sen­te­ras nya me­to­der för att mot­ver­ka de ska­dor vit­kin­da­de gäss or­sa­kar. Att skju­ta dem hör till me­to­der­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EL­SA KEMP­PAI­NEN/SPT

Den väx­an­de stam­men av vit­kin­da­de gäss har or­sa­kat pro­blem bå­de i stä­der­na och på lands­byg­den. En ar­bets­grupp som till­satts för att få bukt med pro­ble­met pre­sen­te­ra­de si­na för­slag till åt­gär­der på tis­da­gen. En del av för­sla­gen är ak­tu­el­la re­dan i höst.

Lant­bruks­fö­re­ta­ga­re upp­ma­nas nu att an­sö­ka om ge­men­sam­ma dis­pen­ser för att ja­ga i väg gäs­sen, ock­så ge­nom att skju­ta dem. Många fö­re­ta­ga­re är in­te med­vet­na om att det går att an­sö­ka om dis­pens. Ba­ra någ­ra en­sta­ka an­sök­ning­ar har hit­tills kom­mit in.

– Det finns en upp­fatt­ning om att det in­te går att an­sö­ka om dis­pens för att ja­ga i väg gäs­sen, sä­ger Ari Ni­i­ra­nen som le­der ar­bets­grup­pen.

Till stra­te­gin hör att lo­ven ska be­vil­jas med snabb tid­ta­bell ge­nast när de rätts­li­ga kra­ven upp­fylls.

Dess­utom ska spe­ci­el­la om­rå­den in­rät­tas där fåg­lar­na kan äta, vi­la och sam­la kraf­ter in­för häck­ning­en. Till äng­ar­nas funk­tion hör ock­så att se till att fåg­lar­na in­te åter­vän­der till den plats de ja­gats i väg från.

Det ska ock­så bli enkla­re för jord­bru­ka­re att få er­sätt­ning för de ska­dor som in­te gått att fö­re­byg­ga.

De me­to­der som ti­di­ga­re pro­vats för att ja­ga bort gäs­sen har vi­sat sig va­ra otill­räck­li­ga när det gäl­ler att fö­re­byg­ga ska­dor.

– Det är ett mång­bott­nat pro­blem, ett be­dröv­ligt pro­blem som in­te ett för­valt­nings­om­rå­de el­ler en me­tod kan rå­da bot på. Det be­hövs mer mångsidi­ga lös­ning­ar, sä­ger Ni­i­ra­nen.

Lös­ning­ar på sikt

– De ska­dor vit­kin­da­de gäss or­sa­kar för lant­bru­kar­na har bli­vit opro­por­tio­ner­ligt sto­ra, sä­ger skogs- och jord­bruks­mi­nis­ter Ja­ri Leppä (C) på press­kon­fe­ren­sen.

Vis­sa av för­sla­gen är lång­sik­ti­ga, bland an­nat kan det i fram­ti­den bli möj­ligt att ja­ga den fre­da­de ar­ten. Det är för till­fäl­let in­te möj­ligt att re­gle­ra stam­mens till­växt ge­nom jakt ef­tersom det in­te tillåts i di­rek­tiv in­om EU.

En­ligt ar­bets­grup­pens för­slag för 2021–2022 ska det gäl­lan­de dis­pens­sy­ste­met ut­veck­las, re­sur­ser­na för be­hand­ling­en av dis­pen­ser säk­ras och en de­cent­ra­li­se­ring av be­hand­ling­en ut­re­das.

Vi­da­re ska man i sam­band med den på­gåen­de re­vi­de­ring­en av na­tur­vårds­la­gen ut­re­da möj­lig­he­ter­na att be­vil­ja dis­pen­ser för stör­re om­rå­den, till ex­em­pel en kom­mun, vil­ket gör det möj­ligt att på ett smi­di­ga­re sätt be­ak­ta hur floc­kar­na rör sig.

Ar­bets­grup­pen fö­re­slår ock­så en idétäv­ling för att ut­veck­la me­to­der­na att ja­ga bort fåg­lar­na.

FO­TO: HE­IK­KI SAUKKOMAA

De vit­kin­da­de gäs­sen blir ba­ra fler och fler och or­sa­kar sto­ra ska­dor bland an­nat för lant­bruks­fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.