Pro­tes­ter och po­lis­våld mot svar­ta i USA

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●USA har de se­nas­te må­na­der­na ska­kats av pro­tes­ter mot dis­kri­mi­ne­ring och rätts­vä­sen­dets över­våld mot svar­ta. På många plat­ser har ak­ti­vis­ter krävt att he­la po­lis­sy­ste­met läggs ned, ef­tersom de an­ser att un­der­lig­gan­de ra­sism gör att kå­ren är bort­om rädd­ning. På and­ra plat­ser ställs krav på mind­re po­lis­bud­ge­tar och mind­re be­fo­gen­he­ter.

●●Vis­sa stä­der har hör­sam­mat kra­ven och avi­se­rat krymp­ta po­lis­bud­ge­tar.

●●Pa­ral­lellt dis­ku­te­ras la­gar som be­skrivs som po­lis­re­for­mer i så­väl kon­gres­sen som fle­ra del­stats­sty­ren. och mo­nu­ment och sta­ty­er av le­da­re som an­ses ha haft ra­sis­tis­ka åsik­ter har fal­lit, i syn­ner­het sta­ty­er av syd­sta­ter­nas för­grunds­ge­stal­ter.

Ast­ra Ze­neca med­de­lar att fö­re­ta­get går in i den tred­je och av­slu­tan­de fa­sen av kli­nis­ka stu­di­er av sitt co­vid­vac­cin i USA.

Uppe­mot 30 000 vux­na från oli­ka et­nis­ka grup­per, med sprid­ning i ål­der och geo­gra­fi, ska tes­tas i USA. En del kan ha un­der­lig­gan­de åkom­mor, som att de är hiv-smit­ta­de. Ge­men­samt är att al­la ska lö­pa en för­höjd risk att smit­tas av sars-cov-2.

Test­per­so­ner­na kom­mer att an­ting­en få do­ser av vac­ci­net, el­ler en verk­nings­lös salt­lös­ning, i två do­ser med fy­ra vec­kors mel­lan­rum, för att se om vac­ci­net är ef­fek­tivt och sä­kert. På 3 000 per­so­ner kom­mer bo­la­get att när­ma­re stu­de­ra bland an­nat im­mun­för­sva­ret.

Över­va­kas i två år

Al­la som tes­tas kom­mer att över­va­kas no­ga ef­ter testet, och de upp­ma­nas även hål­la koll på even­tu­el­la bi­verk­ning­ar när de kom­mit hem. Ef­ter sin and­ra dos kom­mer de att föl­jas i två år via re­gel­bund­na blod­prov. De som miss­tänks ha smit­tats med co­ro­na­vi­ru­set kom­mer att föl­jas ex­tra no­ga.

En­ligt USA:s häl­so­in­sti­tut NIH ska för­sö­ken främst ta re­da på om vac­ci­net kan för­hind­ra att per­so­ner som smit­tats med det nya co­ro­na­vi­ru­set ut­veck­lar symp­tom.

”Un­der­sök­ning­en ska ock­så ut­vär­de­ra om vac­cin­kan­di­da­ten kan för­hind­ra sars-cov-2-in­fek­tio­ner oav­sett symp­tom och om det kan för­hind­ra all­var­lig co­vid-19. Den kom­mer ock­så att ut­vär­de­ra om det ex­pe­ri­men­tel­la vac­ci­net kan mins­ka fö­re­koms­ten av ak­ut­be­sök till följd av co­vid-19”, skri­ver myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de.

Fle­ra län­der

Se­dan ti­di­ga­re på­går kli­nis­ka stu­di­er på vac­ci­net i Stor­bri­tan­ni­en, Bra­si­li­en och Syd­af­ri­ka, och så­da­na för­vän­tas in­le­das snart även i Ja­pan och Ryss­land. To­talt kom­mer om­kring 50 000 per­so­ner att tes­ta den nya vac­cin­kan­di­da­ten.

”Vi ar­be­tar snabbt men ut­an att ta gen­vä­gar”, sä­ger vd Pa­scal So­ri­ot i ett press­med­de­lan­de.

Ast­ra Ze­necas för­hopp­ning är att re­sul­ta­ten från fas 3-stu­di­en ska va­ra fär­di­ga se­na­re i år, och bo­la­get räk­nar med att tre mil­jar­der do­ser ska till­ver­kas om allt går som det ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.