Så ser Trump och Bi­den på upp­lop­pen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TI­NA MAG­NER­GåRD BJERS/TT

Upp­lop­pen och plund­ring­en sker i de­mo­krat­led­da stä­der, häv­dar pre­si­dent Do­nald Trump – me­dan De­mo­kra­ter­nas pre­si­dent­kan­di­dat Joe Bi­den un­der­stry­ker att oro­lig­he­ter­na sker un­der Trumps pre­si­dent­skap. Frå­gan kan kom­ma att do­mi­ne­ra un­der USA:s val­rö­rel­se. Så här ser re­spek­ti­ve si­da på den:

Pre­si­dent Do­nald Trump och Re­pu­bli­ka­ner­na:

Det är i Do­nald Trumps in­tres­se att val­rö­rel­sen hand­lar om lag och ord­ning, ett äm­ne som gång på gång åter­kom un­der Re­pu­bli­ka­ner­nas par­ti­kon­vent. Det­ta dels för att av­le­da upp­märk­sam­het från den svik­tan­de eko­no­min och Trumps kri­ti­se­ra­de han­te­ring av co­ro­na­vi­ruspan­de­min och dels för att det är en frå­ga som en­ga­ge­rar me­del­klassväl­ja­re i för­or­ter­na, där Re­pu­bli­ka­ner­na en­ligt mät­ning­ar för­lo­rat stöd.

Trump ut­må­lar med kraft Joe Bi­den som ”svag” när det gäl­ler lag och rätt. Han har kal­lat sin mot­stån­da­re för en tro­jansk häst för ”ra­di­kal so­ci­a­lism” och han häv­dar att Bi­den ba­nar väg för väns­ter­ra­di­ka­la grup­per som An­ti­fa. Ame­ri­kans­ka stä­der kom­mer att brin­na om De­mo­kra­ter­na tar Vi­ta hu­set, me­nar Trump och hans när­stå­en­de.

Trump, som kri­ti­se­rats för sin han­te­ring av de landsom­fat­tan­de pro­tes­ter som blos­sa­de upp ef­ter att svar­te Ge­or­ge Floyd dö­da­des vid ett po­li­sin­gri­pan­de i Min­ne­so­ta, har sla­git dö­vö­rat till de­mon­stran­ter­nas krav på re­for­mer och om­för­del­ning av bud­get­pos­ter in­om po­li­sen. Re­to­riskt sät­ter han of­ta ett lik­hets­tec­ken mel­lan fred­li­ga de­mon­stran­ter och de plund­ring­ar och upp­lopp som följt på vis­sa pro­tes­ter – trots att ota­li­ga vitt­nen ta­lat om in­re­san­de upp­rorsma­ka­re. Det gör att de som pro­te­ste­rar mot ra­sism i vis­sa väl­ja­res ögon ses som våldsma­ka­re.

Den se­nas­te ti­dens oro­lig­he­ter i Port­land i Ore­gon och Ke­nos­ha i Wiscon­sin spe­lar pre­si­den­ten i hän­der­na. Det sist­nämn­da bör­ja­de med ils­ka över de sju po­lis­skott som svårt ska­da­de svar­te Jacob Bla­ke och es­ka­le­ra­de snabbt till brän­der och plund­ring. En nu gri­pen in­rest 17-åring med ett halv­au­to­ma­tiskt va­pen sköt ihjäl två de­mon­stran­ter. Bå­de Ke­nos­has stad och län styrs av de­mo­kra­ter, le­da­re som har an­kla­gats för pas­si­vi­tet un­der upp­lop­pen. Det var först när pre­si­dent Trump skic­ka­de dit na­tional­gar­des­för­stärk­ning och fe­de­ral po­lis som lä­get blev lug­na­re.

Att Trump nu re­ser till Ke­nos­ha, trots att Wisconsins de­mo­kra­tis­ke gu­ver­nör bett ho­nom av­vak­ta, samt för­sva­rar 17-åring­en och häv­dar att den­ne age­ra­de i själv­för­svar väc­ker av­sky hos vis­sa och sym­pa­ti­er hos and­ra. 17-åring­en ha­de i so­ci­a­la me­di­er ut­tryckt be­und­ran för pre­si­den­ten.

Pre­si­dent­kan­di­dat Joe Bi­den och De­mo­kra­ter­na:

– Ing­en är sä­ker i Trumps Ame­ri­ka, dund­rar Joe Bi­den i ett av si­na förs­ta kam­panj­fram­trä­dan­den ef­ter må­na­der i vi­ruska­ran­tän.

Re­dan i som­ras an­kla­ga­de Bi­den, som var vice­pre­si­dent till USA:s förs­ta svar­te pre­si­dent Ba­rack Oba­ma, sin mot­stån­da­re för att ”spri­da ra­sism” och ”han­te­ra män­ni­skor ba­se­rat på de­ras hud­färg”. Nu ber han väl­ja­re re­flek­te­ra över om de verk­li­gen kän­ner sig säk­ra­re med Do­nald Trump.

Till skill­nad från vad Trump­kam­pan­jen på­står har Bi­den kraf­tigt för­dömt våld­sam­he­ter­na och plund­ring­en i upp­lopps­här­ja­de stä­der som brott som ska lag­fö­ras. Ett av hans främs­ta vallöf­ten är att utro­ta de ”ras-, könsoch in­komstre­la­te­ra­de orätt­vi­sor­na” i rätts­vä­sen­det. Bi­den, som i pri­mär­va­len fick brett stöd från svar­ta, häv­dar att han är den som kan byg­ga bro­ar mel­lan fred­li­ga de­mon­stran­ter, lo­ka­la le­da­re och po­lis­vä­sen­det.

Men det är oklart om Bi­den skul­le skic­ka na­tional­gar­det till en upp­lopps­här­jad stad. I ett upp­märk­sam­mat tal i hel­gen lo­va­de han na­tional­gar­dis­ter att han ald­rig kom­mer att an­vän­da mi­li­tä­ren i en ”in­ri­kes­po­li­tisk dis­pyt” el­ler som ”rek­vi­si­ta”, med tyd­lig adress till Trump. Det är oklart hur den ut­fäs­tel­sen lan­dar hos väl­ja­re.

Joe Bi­den är in­te den mest po­pu­lä­re kan­di­dat De­mo­kra­ter­na fört fram. Men in­om par­ti­et finns en enorm en­tu­si­asm för att få bort pre­si­dent Do­nald Trump. Om Bi­den kan sty­ra dis­kus­sio­nen till att hand­la om Trumps tid vid mak­ten – i stäl­let för att spe­la de­fen­sivt och sva­ra på pre­si­den­tens ut­spel och ka­rak­tärsan­grepp, kan han vin­na va­let. Att Bi­den of­ta fo­to­gra­fe­ras i mun­skydd är en del i den stra­te­gin, det på­min­ner väl­ja­re om att över 180 000 ame­ri­ka­ner dött i co­vid-19. Att han ta­lar om Trumps ”mys”-re­la­tion till Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin en an­nan.

Fo­to: tt-AP

USA:s sit­tan­de re­pu­bli­kans­ke pre­si­dent Do­nald Trump och hans de­mo­kra­tis­ke ut­ma­na­re, ex­vice­pre­si­dent Joe Bi­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.