Skep­sis mot mass­test­ning i Hong­kong

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Mis­s­tänk­sam­he­ten är ut­bredd mot det mass­test­nings­pro­gram mot co­vid-19 som Hong­kong nu in­lett.

Prov­tag­ning­en är fri­vil­lig, och be­skrivs som ett för­sök att hej­da en tred­je våg av co­ro­na­vi­ru­set i mång­mil­jonsta­den. Den lo­ka­la le­da­ren Car­rie Lam, som är tro­gen den ki­ne­sis­ka re­gi­men på fast­lan­det, be­skri­ver tes­tan­det som vik­tigt för att Hong­kong ska kun­na åter­gå till det nor­ma­la.

Men att re­sur­ser från fast­lan­det hjäl­per till i sats­ning­en gör en del skep­tis­ka. Det går ryk­ten om att me­di­cinsk da­ta sam­las in i över­vak­nings­syf­te. I kom­bi­na­tion med räds­la för att smit­tan sprids av folk som går och tes­tar sig bi­drar det­ta till att hål­la del­ta­gan­det lågt än så länge.

De­mo­kra­ti­iv­ra­re in­vän­der ock­så att om sta­dens led­ning tyc­ker att al­la ska gå och tes­ta sig ha­de man li­ka gär­na kun­nat hål­la val ock­så. Va­let till Hong­kongs lag­stif­tan­de för­sam­ling le­gco skul­le ha ägt rum nu på sön­dag, men sköts ny­li­gen upp till näs­ta år med hän­vis­ning till pan­de­min.

FO­TO: VINCENT YU/TT-AP

Den Pe­king­trog­ne le­da­ren Car­rie Lam upp­ma­nar Hong­kong-bor­na att tes­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.