De­mon­stran­ter tor­te­ras i Be­la­rus

Nya pro­tes­ter har bru­tit ut i Be­la­rus, och fle­ra stu­den­ter har fri­hets­be­rö­vats av maske­ra­de po­li­ser. En grupp FN-ex­per­ter har fått in hund­ra­tals rap­por­ter om tor­tyr och miss­han­del i sam­band med pro­tes­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FILIP NORMAN, EM­MA GYLLESTAD/ TT

Om­kring 6 700 män­ni­skor har fri­hets­be­rö­vats i sam­band med de­mon­stra­tio­ner­na mot den auk­to­ri­tä­re pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko ef­ter det om­tvis­ta­de va­let den 9 au­gusti, skri­ver FN:s sär­skil­de rap­por­tör Nils Mel­zer och 14 and­ra av FN:s män­ni­sko­rätts­ex­per­ter.

Op­po­si­tio­nen och sto­ra de­lar av om­värl­den har dömt ut va­let som rig­gat.

Ut­ta­lan­det görs in­te i FN:s namn, men ex­per­ter­na rap­por­te­rar in till or­ga­ni­sa­tio­nen. De har ta­git emot om­kring 450 do­ku­men­te­ra­de fall av tor­tyr och miss­han­del i sam­band med fri­hets­be­rö­van­den.

”Myn­dig­he­ter­na i Be­la­rus mås­te ome­del­bart upp­hö­ra med al­la kränk­ning­ar av de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na”, he­ter det i ut­ta­lan­det.

”Sex­u­ellt våld”

Ex­per­ter­na har även fått in rap­por­ter om våld mot barn samt om sex­u­ellt våld mot kvin­nor. De upp­ma­nar re­gi­men i Be­la­rus att släp­pa samt­li­ga per­so­ner som fängs­lats i sam­band med fred­li­ga pro­tes­ter.

Tis­da­gens ut­ta­lan­de kom­mer sam­ti­digt som nya de­mon­stra­tio­ner in­letts. Ny­hets­by­rån Reu­ters skri­ver att fle­ra stu­den­ter fri­hets­be­rö­vats av maske­ra­de sä­ker­hets­styr­kor i hu­vud­sta­den Minsk. Två be­la­ru­sis­ka jour­na­lis­ter från ny­hets­saj­ten Tut. by har ock­så fri­hets­be­rö­vats, skri­ver rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax.

De­mon­stran­ter­na krä­ver bland an­nat Lu­ka­sjen­kos av­gång.

Pro­tes­ter på­går vid fle­ra in­du­stri­er i Minsk, bland an­nat två trak­tor­fa­bri­ker rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

På tis­da­gen sa­de sig Lu­ka­sjen­ko va­ra re­do att flyt­ta be­la­ru­sis­ka frakt­far­tyg från bal­tis­ka ham­nar. Ut­spe­let

sker da­gen ef­ter att Est­land, Lett­land och Li­tau­en in­fört sank­tio­ner i form av re­se­re­strik­tio­ner gente­mot ett 30-tal re­pre­sen­tan­ter för Be­la­rus, där­ibland pre­si­den­ten. Sank­tio­ner­na kom med krav på ”en fred­lig di­a­log och en över­ens­kom­mel­se mel­lan re­gi­men och sam­häl­let”, en­ligt Li­tau­ens pre­si­dent Gi­ta­nas Nau­se­da.

Lu­ka­sjen­kos plan ver­kar va­ra att flyt­ta frakt­far­ty­gen till rys­ka ham­nar, även om det blir dy­ra­re.

– Vi kan kom­ma över­ens med rys­sar­na om av­gif­ter­na, sä­ger han en­ligt ny­hets­by­rån Bel­ta.

Ryss­land har för­dömt de bal­tis­ka sank­tio­ner­na som oac­cep­tab­la och ut­tryckt stöd för Lu­ka­sjen­ko.

Nytt par­ti

Pa­ral­lellt med­de­lar den be­la­ru­sis­ka op­po­si­tions­le­da­ren Ma­ria Ko­lesni­ko­va och med­ar­be­ta­re till den fängs­la­de op­po­si­tions­po­li­ti­kern Vik­tor Ba­ba­ry­ko att de bil­dar ett nytt po­li­tiskt par­ti som de kal­lar Till­sam­mans.

– Lan­det be­fin­ner sig i en po­li­tisk och so­cio­e­ko­no­misk kris och till­sam­mans vet vi hur vi ska ta oss ur den­na kris... Vi kom­mer snart att läm­na in den do­ku­men­ta­tion som krävs för re­gi­stre­ring (av par­ti­et), sä­ger Ko­lesni­ko­va i ett vi­de­oin­lägg en­ligt Reu­ters.

En an­nan op­po­si­tions­le­da­re, Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja, flyd­de ef­ter va­let till Li­tau­en till­sam­mans med si­na barn. Se­na­re i vec­kan ska hon ta­la via länk in­för FN:s sä­ker­hets­råd.

I näs­ta vec­ka ska Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg be­sö­ka Li­tau­en och har då pla­ne­rat in ett mö­te med Ti­cha­nov­ska­ja.

– De folkska­ror som dag ef­ter dag fyl­ler ga­tor­na i Minsk och and­ra stä­der vi­sar hur djupt läng­tan ef­ter för­änd­ring och en de­mo­kra­tisk ut­veck­ling lö­per i det be­la­ru­sis­ka fol­ket, sä­ger Sol­berg till nors­ka TV2.

FO­TO: TUT.BY/LEHTIKUVA-AFP

De­mon­stra­tio­ner­na mot pre­si­dent Lu­ka­sjen­ko fort­sät­ter på fle­ra håll i Minsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.