Dansk sjuk­skö­ters­ka co­vid­sjuk i bå­de april och ju­li

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En dansk sjuk­skö­ters­ka kan va­ra en av få som in­sjuk­nat i co­vid-19 två gång­er. 41-åring­en blev sjuk i april – och om igen i ju­li.

– Jag kräk­tes och var öm i he­la krop­pen. När det kling­a­de av för­lo­ra­de jag smak och lukt och jag fort­sat­te att kän­na mig vim­mel­kan­tig, be­rät­tar Ma­rie-Lou­i­se Kles­zewski om det förs­ta sjuk­doms­för­lop­pet för tid­ning­en Ek­st­ra Bla­det. Den 11 april fick hon ett po­si­tivt test­be­sked. Ef­ter till­frisk­nan­det gick hon till­ba­ka till ar­be­tet i hem­tjäns­ten och bör­ja­de um­gås med sin fa­milj. Men i ju­li blev hon sjuk igen med lik­nan­de symp­tom som i april. Och den 10 ju­li fick hon åter ett po­si­tivt provsvar.

I för­ra vec­kan på­vi­sa­des att en pa­ti­ent i Hong­kong co­ro­na­smit­tats två gång­er med drygt fy­ra må­na­ders mel­lan­rum. Se­dan dess har det ock­så kom­mit fle­ra rap­por­ter om lik­nan­de fall i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.