Austra­lisk jour­na­list fängs­lad i Ki­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Den au­stra­lis­ke jour­na­lis­ten Cheng Li har va­rit fängs­lad un­der minst två vec­kor i Ki­na ut­an att ha an­kla­gats för nå­got brott.

Li som är född i Ki­na ar­be­ta­de som ny­hets­an­ka­re på en stat­lig eng­elsk­språ­kig tv-ka­nal i lan­det.

Hua Chuny­ing, ta­les­per­son för det ki­ne­sis­ka ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et, kun­de in­te kom­men­te­ra vad som låg bakom gri­pan­det.

– Men ni vet att Ki­na är ett land som styrs av la­gar. Vi kom­mer han­te­ra ären­det en­ligt la­gen, sa­de Hua Chuny­ing.

Det är oklart var­för Cheng Li är gri­pen, men hon har ti­di­ga­re bland an­nat skri­vit fle­ra kri­tis­ka Fa­ce­boo­kin­lägg om Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping och re­ge­ring­ens han­te­ring av co­ro­na­ut­brot­tet. Cheng Lis namn har ta­gits bort från tv-ka­na­lens hem­si­da. Re­la­tio­nen mel­lan Ki­na och Austra­li­en är se­dan ti­di­ga­re an­strängd med ett på­gåen­de han­dels­krig län­der­na mel­lan. Austra­li­en har ock­så krävt en ut­red­ning om co­ro­na­vi­ru­sets ur­sprung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.