Osa­ka tar ställ­ning mot ra­sism och po­lis­våld

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

Na­o­mi Osa­ka lå­ter in­te lår­ska­dan hind­ra hen­ne från spel i US Open. För då får den ja­pansk­hai­tis­ka ten­nisstjär­nan möj­lig­het att vi­sa att hon tar ställ­ning mot ra­sism och po­lis­våld.

Hon gick ut på Flus­hing Me­a­dows och bör­ja­de vär­ma upp iförd ett svart mun­skydd med nam­net Bre­on­na Tay­lor på. Tay­lor var en svart kvin­na som dö­da­des av po­lis ti­di­ga­re i år.

– Jag har fak­tiskt sju masker. Det är gans­ka led­samt att sju masker in­te räc­ker för al­la namn. För­hopp­nings­vis går jag till fi­nal så ni får se al­la, sä­ger 22-åring­en.

Vill spri­da med­ve­ten­het

Na­o­mi Osa­ka, som bott i USA se­dan tre års ål­der, har en­ga­ge­rat sig i Black Li­ves Mat­ter-rö­rel­sen och dess pro­tes­ter mot ra­sism och po­lis­våld i USA. I för­ra vec­kans tur­ne­ring var hon på väg att boj­kot­ta se­mi­fi­na­len i pro­test mot den se­nas­te po­lis­skjut­ning­en, mot Jacob Bla­ke i Wiscon­sin. Ef­ter att se­mi­fi­na­len skju­tits upp be­slöt hon sig för att spe­la.

– Jag vill spri­da med­ve­ten­het, sä­ger hon om be­slu­tet att bä­ra mun­skydd med of­fers namn.

– Ten­nis ses över he­la värl­den och kanske är det nå­gon som in­te kän­de till histo­ri­en om Bre­an­na Tay­lor. Jag tror att ju mer folk kän­ner till en histo­ria, desto mer in­tres­se­ra­de blir de av den.

Osa­ka sä­ger att hon upp­skat­tar att US Open-ar­ran­gö­ren satt upp an­ti­ra­sis­tis­ka konst­verk och Black Li­ves Mat­ter-ban­de­rol­ler på de tom­ma läk­tar­na.

– Det går åt rätt håll och det är många spe­la­re som stöd­jer frå­gan. Det finns många rös­ter som bi­drar och det är verk­li­gen skönt att se.

”Ska in­te kla­ga”

Osa­ka drog sig ur fi­na­len i gen­re­pet in­för US Open på grund av en lår­ska­da. Två da­gar se­na­re kun­de hon spe­la igen, och tog sig med nå­got be­svär vi­da­re till and­ra om­gång­en. Hon be­seg­ra­de lands­ma­nin­nan Mi­sa­ki Doi med 6–2, 5–7, 6–2.

– Be­net kän­des gans­ka bra. Jag kän­ner av det och un­der mat­chen blev det säm­re. Men jag kan han­te­ra det. Och jag ska in­te kla­ga, jag vann mat­chen, sä­ger Osa­ka.

FO­TO: FRANK FRANK­LIN II/TT-AP

Na­o­mi Osa­ka i mask med nam­net Bre­on­na Tay­lor, ett of­fer för po­lis­skjut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.