Me­dalj­tå­get på väg att rym­ma från Hon­ka

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Fot­boll föl­jer in­te all­tid lo­gi­ken. Hon­ka var obe­seg­rat i li­gan fram till tis­da­gens match. HIFK kom till Ha­galund med tre ra­ka för­lus­ter i ba­ga­get. Hon­ka ha­de ett mas­sivt över­tag i bol­l­in­ne­hav. Men HIFK vann med 1–0.

Vik­tigt för HIFK att få slut på en ne­ga­tiv svit, in­te minst med tan­ke på att HJK och In­ter står för mot­stån­det här­näst.

Sist och slut­li­gen fick HIFK se­gern täm­li­gen en­kelt då Hon­ka föll på sin döds­synd. Ett för lång­samt dut­tan­de med bol­len som säl­lan led­de nå­gon vart.

För Han­nu Pa­tro­nen, igen ma­je­stä­tiskt i sin mitt­backs­roll, var kväl­len sä­ker­li­gen rätt be­hag­lig. Det här kräv­de in­te mer än ett mi­nu­ti­öst po­si­tions­spel och att han i van­lig ord­ning höll koll på sin back­lin­je. Nå­got han övat på i så många år att det här var en en­kel re­pe­ti­tions­lek­tion.

Hon­ka tror på bol­l­in­ne­hav och ett snabbt och va­ri­e­rat pass­nings­spel. Men mot HIFK blev det all­de­les för lång­samt och sta­tiskt. HIFK ha­de för det mesta åt­ta­nio spe­la­re un­der bol­len och det pass­nings­tem­po som Hon­ka vi­sa­de upp räck­te in­te på långa vägar för att spräc­ka den rö­da väg­gen.

Över­rask­nings­mo­men­ten var för få och de evin­ner­li­ga höjd­bol­lar­na var ing­en sär­skilt bra idé mot Pa­tro­nen och för kväl­len ut­märk­ta Jo­el Me­ro.

Vesa Va­sa­ra och hans stab tror på da­taa­na­lys och pro­cen­ter och i den värl­den är lång­skott säl­lan att re­kom­men­de­ra då ut­del­nings­pro­cen­ten in­te är den bäs­ta. Men mot HIFK bor­de hem­ma­la­get de­fi­ni­tivt ha pro­vat li­te skott från di­stans of­ta­re, det kun­de ha or­sa­kat ore­da och oro i Kam­rat­le­den. Nu var det snudd på mysstäm­ning i HIFK:s back­lin­je he­la vägen.

Hon­ka tror på

att spe­la sig ur si­tu­a­tion som si­tu­a­tion. Det blev i viss mån la­gets öde då Lucas Kauf­mann, in­te vän med bol­len i den vack­ra sep­tem­ber­kväl­len, slar­va­de med en pass­ning bak­åt. Formstar­ka och fram­fu­si­ga Sakari Tu­ki­ai­nen snod­de bol­len och pla­ce­ra­de sä­kert in 0-1. Tu­ki­ai­nen har ta­git väl­di­ga steg fram­åt un­der de se­nas­te vec­kor­na. Nu sak­na­des Lu­is Hen­ri­que som satt på bän­ken och Tiquin­ho som är ska­dad. Att be­seg­ra ett svårsla­get Hon­ka ut­an matchvin­nar­du­on var ett styr­ke­be­vis och vitt­nar om en bra mo­ral in­om la­get.

En oer­hört vik­tig se­ger för HIFK med tan­ke på der­byt mot HJK som vän­tar 10 sep­tem­ber.

Hon­ka bör­jar få bråt­tom

att blan­da sig i me­dalj­stri­den. Inef­fek­ti­vi­te­ten fram­åt kos­tar för många po­äng. I li­gan är det en­dast SJK, TPS och RoPS som gjort fär­re mål. Med tolv mål på tolv mat­cher blir det svårt att häv­da sig, låt va­ra att de­fen­si­ven med sex in­släpp­ta är den bäs­ta i li­gan.

HIFK har i all­ra högs­ta grad häng på en plats på den öv­re hal­van. In­te alls il­la med tan­ke på hur ka­o­tiskt lä­get i klub­ben var ti­di­ga­re i som­mar.

”Mot HIFK bor­de hem­ma­la­get de­fi­ni­tivt ha pro­vat li­te skott från di­stans of­ta­re, det kun­de ha or­sa­kat ore­da och oro i Kam­rat­le­den. Nu var det snudd på mysstäm­ning i HIFK:s back­lin­je he­la vägen.”

JO­NAS VON WENDT

re­por­ter

FO­TO:MIK­KO STIG/ LEHTIKUVA

Juk­ka Hal­me stod för en enorm ar­betsin­sats på HIFK:s cen­tra­la mitt­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.