Uni­ted-stjär­nan fort­sät­ter kam­pen mot hung­er

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Man­ches­ter Uni­ted-spe­la­ren Mar­cus Rash­ford har gått ihop med ett an­tal sto­ra brit­tis­ka mat­ked­jor, bland an­nat Te­sco, As­da och Sain­bu­ry’s, för att hjäl­pa hung­ran­de barn i Stor­bri­tan­ni­en. Det­ta upp­ger den eng­els­ka lands­lags­man­nen un­der tis­da­gen.

– Jag tror of­ta att män­ni­skor som frå­gar om hjälp tror att and­ra ser ner på dem, och det är någon­ting som jag vill änd­ra på, sä­ger Rash­ford till BBC.

– Om man be­hö­ver hjälp ska man få be om hjälp. Hål­la hu­vu­det högt, och frå­ga om hjälp.

Rash­ford ut­ta­la­de sig ti­di­ga­re i som­ras kri­tiskt mot den brit­tis­ka re­ge­ring­ens för­slag att dra in på de kost­nads­fria skoll­un­cher­na, och hän­vi­sa­de till sin egen barn­dom där han själv of­ta gick hung­rig.

I ett brev till det brit­tis­ka par­la­men­tet la­de Rash­ford fram ett an­tal för­slag på för­bätt­ring­ar i frå­gan, bland an­nat att barn med för­äld­rar som får ar­bets­lös­hets­bi­drag ska för­ses med mat­ku­pong­er i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.