Ber­tel Gard­berg loc­kar publi­ken

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Ut­ställ­ning­en med verk av Ber­tel Gard­berg har för­längts med två vec­kor.

Uni­ka smyc­ken, pris­be­lön­ta be­stick, hant­verk och mi­ni­a­tyr­skulp­tu­rer och myc­ket an­nat in­går på den än­nu ak­tu­el­la ut­ställ­ning­en med verk av sil­ver­sme­den och konst­hant­ver­ka­ren Ber­tel Gard­berg (1916–2007).

Ber­tel Gard­berg till­hör­de den ge­ne­ra­tion fin­länds­ka form­gi­va­re som fick sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott tack va­re tri­en­na­ler­na i Mi­la­no på 1950-ta­let.

Ut­ställ­ning­en vi­sas i Dom­kyr­kans kryp­ta till och med den 13 sep­tem­ber. Ut­ställ­ning­en är öp­pen mån­da­gar–lör­da­gar 11–17 och sön­da­gar 12–17. In­trä­det är gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.