Un­di­ne in­le­der Es­bo Ciné

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Te­man för fil­mer­na på vec­kans Es­bo Ciné är nystart, kär­lek och op­ti­mism.

För­u­tom fil­mer från Eu­ro­pas sto­ra film­län­der Frank­ri­ke, Tyskland, Stor­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en och Ita­li­en bju­der filmfes­ti­va­len Es­bo Ciné den 2–6 sep­tem­ber även på film från mind­re eu­ro­pe­is­ka film­län­der som Ung­ern, Slo­va­ki­en, Bel­gi­en, Schweiz och Po­len. Fin­land och öv­ri­ga Nor­den in­te att för­glöm­ma.

Öpp­nings­film är Christi­an Pet­zolds ro­man­tis­ka Un­di­ne. In­hems­ka fil­mer som vi­sas är Vir­pi Su­u­ta­ris Aal­to och Vil­le Jan­ke­ris Metsäjät­ti. Av­slut­nings­film är ita­li­e­na­ren Mar­co Bel­loc­chi­os verk­lig­hets­ba­se­ra­de maf­fi­adra­ma The Trai­tor.

Det blir ock­så barn­filmfes­ti­val, Ju­ni­or Ciné den 2–4 sep­tem­ber, in­om fes­ti­va­lens ra­mar. Dess öpp­nings­film är tys­ka Roc­ca för­änd­rar värl­den.

Ar­man­do Ian­nuc­cis fil­ma­ti­se­ring av Char­les Dic­kens Da­vid Cop­per­fi­eld har stjär­nor som Til­da Swin­ton, Hugh Lau­rie, Pe­ter Ca­pal­di och Ben Whi­shaw i rol­ler­na. I Alice Wi­nocours drama Prox­i­ma är Eva Green en ast­ro­naut och en­sam­stå­en­de mam­ma och hen­nes kol­le­ga spe­las av Matt Dil­lon.

Nor­dis­ka fil­mer som vi­sas är nors­ka Ut og stjae­le hes­ter med Stel­lan Skars­gård och dans­ka Kød & blod med Sidse Ba­bet­te Knud­sen. De frans­ka fil­mi­ko­ner­na Anouk Aimée och Je­an-Lou­is Trin­tig­nant åter­före­nas i Clau­de Le­louchs The Best Ye­ars of a Li­fe, en fort­sätt­ning på klas­si­kern A Man and a Wo­man – bå­da fil­mer­na vi­sas un­der fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.