Dags att åter­be­sö­ka 90-ta­let? Kanske det!

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Mi­ka Myl­lä­ri Qu­ar­tet MMQ (MMQ) JAN-ERIK HOLMBERG

Trum­pe­ta­ren Mi­ka Myl­lä­ri och hans MMQ var he­ta namn på 90-ta­let. I kvar­tet­ten spe­la­de bland an­nat Ja­ri Per­ki­ömä­ki, Kir­mo Lin­ti­nen och Mark­ku Ou­nas­ka­ri. Myl­lä­ri har of­ta fi­gu­re­rat ut­om­lands, i Stor­bri­tan­ni­en spe­la­de han med bland an­nat Ed Jo­nes och US3 samt Jo­nat­han Gee och Monk Li­be­ra­tion Front.

Den nya ski­vans ma­te­ri­al pub­li­ce­ra­des re­dan på vå­ren via di­ver­se ström­nings­tjäns­ter, men nu finns den ock­så i fy­sisk form.

Då det på 90-ta­let var nya tag­ning­ar av 50- och 60-ta­lets jazz­sti­lar är det nu, sär­skilt ryt­miskt, frå­ga om en re­pris av 90-ta­lets hip­hop-be­släk­ta­de jazz – den sort som till ex­em­pel US3 gjor­de. Någ­ra samp­la­de gam­la ski­vor in­går än­då in­te nu och de so­lis­tis­ka kva­li­te­ter­na är i för­grund på ett na­tur­ligt jazz­vis. Mest hörs Myl­lä­ris trum­pet el­ler fly­gel­horn och Juk­ka Backlunds kla­vi­a­tu­rer. Backlund är känd som poppro­du­cent och son till Kaj Backlund, som var med om att grun­da popjazzin­sti­tu­tet i Åg­gel­by. Backlund den yng­re står ock­så för trum­mor och pro­duk­tion av ski­van.

Ski­vans el­va styc­ken har gjorts i sam­ar­be­te av he­la ban­det (Aki Haa­ra­la, gi­tarr och Ni­i­lo Ry­ti, bas). Ryt­miskt ar­be­tar man mest med mo­der­na dans­ryt­mer och la­ti­na­me­ri­kanskt. Det är fu­sion, men mo­dern fu­sion.

Ibland är man mitt in­ne i 90-ta­let som på den, iro­niskt nog, aning­en be­da­ga­de New Ex­pe­ri­ence. Tid­vis kan det kän­nas som om man satt på den in­som­na­de ba­ren So­da i hör­net av Ny­lands­ga­tan, men of­ta­re lyc­kas ban­det slå in en färs­ka­re tids­stäm­pel.

Vi­su­al Ana­log Sca­le är till bör­jan en tra­di­tio­nell jazz­du­ett för trum­pet och pi­a­no, fast kryd­dad med ete­riskt eko, men snart drar det i väg mot tätt fu­sions­groo­ve. Tä­ta och sväng­an­de groo­ves hand­lar det of­ta om på ski­van.

Pro­duk­tio­nens de­talj­ar­be­te är som hel­het rikt och med ef­ter­tan­ke ge­nom­fört, men är det re­dan dags för 90-ta­lets re­in­kar­na­tion? Tör­hän­da – de ti­di­ga­re år­tion­de­na har ju un­der se­na­re di­to åter­be­sökts titt som tätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.