FAK­TA

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● KSF Me­di­as sam­hälls­ma­ga­sin för barn och unga i läs­ål­dern (7–13 år), HBL Ju­ni­or, lan­se­ras tors­da­gen den 3 sep­tem­ber. Det är en 24-si­dig pap­pers­tid­ning (med till­hö­ran­de e-tid­ning) som ut­kom­mer varan­nan vec­ka.

● De fy­ra förs­ta num­ren dis­tri­bue­ras till svensk- och två­språ­ki­ga hus­håll med barn i mål­grup­pen.

● Lä­sar­na ser­ve­ras tex­ter om ny­he­ter, ak­tu­el­la fe­no­men, hob­by­er, sport och kul­tur, men ock­så tips, pys­sel och re­cept av kän­diskoc­kar.

● En års­pre­nu­me­ra­tion kos­tar 120 eu­ro, i höst på­går en öpp­nings­kam­panj där pre­nu­me­ra­tio­nen kos­tar 99 eu­ro/år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.