Et­tor får fak­ta­bok om jor­den

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Hös­tens nya et­tor i hu­vud­stads­re­gi­o­nen får en lätt­läst fak­ta­bok i bok­pre­sent av bib­li­o­te­ken: Jor­dens un­der­jor­dis­ka plat­ser av Jens Han­se­gård och An­ders Nyberg. Boken är en djup­dyk­ning i jor­dens in­re, till en mys­tisk värld av smugglar­tunn­lar, flykt­vä­gar, glöm­da gru­vor och ma­gis­ka grot­tor.

Det har re­dan i många års tid va­rit tra­di­tion att var­je ny svensk­språ­kig et­ta i Helsing­fors, Es­bo, Gran­kul­la och Van­da får en bok i pre­sent. Den ska in­spi­re­ra bar­nen till att bör­ja lä­sa och an­vän­da sitt när­bib­li­o­tek. Boken är en gå­va från Hel­met-bib­li­o­te­ken och för­la­get Bon­ni­er Carl­sen. Et­tor­na i de fins­ka sko­lor­na får boken Ku­u­tar­hu­ri av Tu­uk­ka Sand­ström och Var­pu Ero­nen.

Et­tor­na får en in­bju­dan att be­sö­ka sitt när­bib­li­o­tek i bör­jan av hös­ten, an­ting­en med sin klass el­ler med en för­äl­der. Un­der be­sö­ket kan bar­nen pas­sa på att skaf­fa ett eget bib­li­o­tekskort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.