Kris­ta Si­eg­frids byt­te co­ro­nakris mot ba­bylyc­ka

Ar­tis­ten Kris­ta Si­eg­frids är van vid att det hän­der sa­ker run­tom­kring he­la ti­den. Då co­ro­navå­ren ställ­de in al­la spel­ning­ar och eve­ne­mang tving­a­des hon var­va ner – och ta se­mes­ter. Det störs­ta pro­jek­tet blev i stäl­let den väx­an­de ma­gen.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - JO­HAN­NA HäGGBLOM jo­han­na.hagg­blom@ksf­me­dia.fi

Två må­na­der fö­re be­räk­nad an­komst är Kris­ta Si­eg­frids hem­ma i Helsing­fors för att del­ta i in­spel­ning­ar­na av tv-pro­gram­met Ta­lent Fin­land.

– Jag kom för tre vec­kor se­dan, li­te ti­di­ga­re än pla­ne­rat, just för att kun­na sit­ta i ka­ran­tän för sä­ker­hets skull, be­rät­tar Si­eg­frids.

Det har bli­vit många ka­ran­täns­vec­kor för den fin­lands­svens­ka sång­a­ren och ar­tis­ten se­dan vå­ren. Un­der vin­ter­må­na­der­na pend­la­de hon fli­tigt mel­lan Helsing­fors och Ams­ter­dam där pojk­vän­nen bor.

Si­eg­frids ha­de just åter­vänt till Ams­ter­dam ef­ter UMK-sä­song­en då grän­ser­na plöts­ligt stäng­des och hon blev sit­tan­de i Ne­der­län­der­na.

– Det var me­ning­en att jag skul­le del­ta i li­ve­fi­na­ler­na i Ta­lent Fin­land i mars, men dem mis­sa­de jag. Jag lyc­ka­des ta mig hit till slut­fi­na­len, ef­ter att ha sut­tit fjor­ton da­gar i ka­ran­tän.

Näs­ta ka­ran­tän in­föll då hon skul­le del­ta i Yles Eu­ro­vi­sions­in­spel­ning­ar.

Se­dan var pla­nen att upp­le­va Eu­ro­vi­sio­nen på ort och stäl­le i Rot­ter­dam.

– Det ha­de ju va­rit per­fekt ef­tersom jag än­då var i Ne­der­län­der­na.

Men även de planerna tor­ka­de in, pre­cis som al­la li­vesho­wer och spel­ning­ar som Si­eg­frids ha­de fyllt ka­len­dern med.

– Jag har slu­tat räk­na hur många spel­ning­ar som ställts in. Det var fru­stre­ran­de, allt för­svann, ock­så hös­tens bok­ning­ar. Jag tror ald­rig jag haft så här lång se­mes­ter nå­gon­sin, fast det blev li­te tvångs­se­mes­ter.

Kär och lyck­lig

Men helt fel med li­te le­digt har det än­då in­te va­rit, med­ger Si­eg­frids. Att få spen­de­ra vå­ren och som­ma­ren längs Ams­ter­dams ka­na­ler och ga­tor i säll­skap av den nya kär­le­ken var egent­li­gen en lyc­ko­träff.

Vad han he­ter och när de träf­fa­des är fort­fa­ran­de li­te av en hem­lig­het, men ”Mr Ams­ter­dam”, som Si­eg­frids kal­lar ho­nom, job­bar som egen­fö­re­ta­ga­re och pro­du­ce­rar eve­ne­mang och kon­fe­ren­ser.

– Hans bransch har ju ock­så li­dit av co­ro­nan, men som fö­re­ta­ga­re har han än­då haft att gö­ra he­la ti­den.

Si­eg­frids är in­te hel­ler den som le­gat på soff­loc­ket när allt stäng­de ner.

– Jag be­slöt mig ge­nast att lä­ra mig hol­länds­ka, så jag skaf­fa­de en pri­vat­lä­ra­re och kan re­dan kla­ra mig gans­ka bra på stan. Men så är jag ock­så en per­son som har lätt för språk, min pojk­vän är in­te li­ka snabb att ploc­ka upp svens­kan, sä­ger Si­eg­frids och tilläg­ger skrat­tan­de:

– Se­dan är det ju lätt att lä­ra sig när man är jät­te­mo­ti­ve­rad och kär!

Kom­bi­ne­ra jobb och barn

I bör­jan av ju­ni gick hon och sam­bon ut med att de vän­ta­de barn. Be­räk­nat

da­tum är i bör­jan av no­vem­ber.

– Det blir en flic­ka! sä­ger Si­eg­frids för­vän­tans­fullt.

– Pla­nen är att fö­da ba­byn i Ams­ter­dam där pap­pan bor, jag re­ser till­ba­ka dit i slu­tet av sep­tem­ber när in­spel­ning­ar­na är kla­ra här.

Se­dan vän­tar någ­ra må­na­ders ba­by­pro­jekt, men i mars sik­tar Si­eg­frids på att va­ra till­ba­ka i Fin­land la­gom till live­pro­gram­men av Ta­lent Fin­land.

– Det blir nog en re­san­de ba­by som får hänga med över­allt. Men hon har fak­tiskt re­dan stått på scen och va­rit i tv, un­der bå­de UMK och Ta­lent Fin­land i vå­ras, trots att jag då in­te ha­de be­rät­tat om gra­vi­di­te­ten för nå­gon. Hon har dess­utom fått upp­trä­da med Lor­di, det är mer än and­ra får gö­ra i he­la sitt liv, sä­ger Si­eg­frids.

– Men jag tror det ska gå bra att kom­bi­ne­ra jobb och barn. Jag kän­ner mig för­vå­nans­värt lugn, vil­ket ock­så min sam­bo gör. Dess­utom har jag mått väl­digt bra un­der gra­vi­di­te­ten, så det känns skönt.

Får vi träf­fa ny­kom­ling­en på so­ci­a­la me­di­er se­dan? – Vi får se, jag är ju väl­digt spon­tan av mig och har in­te be­stämt mig än­nu. Just nu är vi nog gans­ka chill med all­ting.

FO­TO: VIL­LE PAASIMAA

Gra­vi­da Kris­ta Si­eg­frids läng­tar till­ba­ka till sce­nen och sho­wer­na, men först ska hon kon­cen­tre­ra sig på den nya fa­mil­je­med­lem­men som vän­tas i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.