No­vell­kafé­er i bib­li­o­te­ken

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Sam­häl­let åter­går sak­ta till­ba­ka till nå­got som lik­nar en nor­mal dag­ord­ning ef­ter un­dan­tags­vå­ren och som­marup­pe­hål­let. Nu star­tar ock­så no­vell­kafé­er­na på två av Helsing­fors stads­bib­li­o­tek – i Munksnäs och på Drum­sö.

Hös­tens förs­ta no­vell­kafé hålls i mor­gon på Drum­sö bib­li­o­tek kloc­kan 18. Bib­li­o­te­ket bju­der på be­rät­tel­ser från fjär­ran och när, ser­ve­ra­de till kaf­fe el­ler te. Be­sö­kar­na får gär­na hand­ar­be­ta me­dan de lyss­nar. No­vell­kafé­er hålls var­je må­nads förs­ta tors­dag på Drum­sö.

I Munksnäs in­leds no­vell­sä­song­en tors­da­gen den 24 sep­tem­ber kloc­kan 18 med sam­ma kon­cept och kafé­et åter­kom­mer un­ge­fär var fjär­de vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.