Kors­ord 379

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

VÅGRÄTT

1. Kal­las en paj­lik­nan­de rätt där fyll­ning­en är rå (och allt­så blir fär­dig i ug­nen) och helt in­ne­slu­ten i ska­let.

5. Eng­elskt lånord som åsyf­tar en lock­för­sedd drink­blan­da­re. 9. Ac­cep­te­ra, va­ra nöjd med. 10. Kal­las vis­sa frans­ka präs­ter. 13. Får kanske den som rå­kar ut för en arg katt. 15. Det känns skönt ut­om­hus en het dag, men blir i läng­den ohäl­so­samt in­om­hus. 16. Änd­rat rikt­ning. 17. Okonst­la­de el­ler av­lägs­na hår. 19. Mi­sä­ren. 20. Ett kort­va­rigt men häf­tigt regn. 21. In­te­ri­ör. 22. Kal­las det när mat, of­ta kött, till­reds på låg vär­me un­der fle­ra tim­mar.

23. Att pas­se­ra det­ta är det­sam­ma som att dra för­bi. 25. An­nat ord för äp­pel­träd. 27. ”Dun­der och larm! vig­gen så varm ly­ser och frä­ser och mör­dar i häg­net. Göm­da för reg­net träf­fas i hö­s­tac­ken två mi­na vän­ner, den ene i nac­ken” (Fa­ki­ren) 30. Vis­sa skott för­knip­pas med så­da­na. 31. Kvinn­lig av­kom­ma. 33. Ett li­tet spö­ke i en se­rie svens­ka barn­böc­ker av Ing­er och Las­se Sand­berg.

34. Gör man ibland med fet fisk el­ler (me­ra säl­lan) kött.

35. Vad var den stånd­ak­ti­ge tenn­sol­da­tens äls­ka­de?

LODRÄTT

1. För­kort­ning för bin­de­med­let po­ly­vi­ny­la­ce­tat.

2. Dju­ret kal­las även puc­ke­loxe och fö­re­kom­mer i Asi­en och Afri­ka. 3. Nå­got de fles­ta tor­de vil­ja ha. 4. Hund­ra­tu­sen­tals så­da­na in­träf­far var­je år. Lyck­ligt­vis är de fles­ta för obe­tyd­li­ga att för­nim­mas.

5. På en så­dan tomt får mar­kä­ga­ren in­te byg­ga allt­för nä­ra vat­ten­lin­jen.

6. Den­ne brit­tis­ke fält­mar­skalk (1861-1928) är en om­tvis­tad ge­stalt i förs­ta världs­kri­gets histo­ria då det sked­de fruk­tans­vär­da för­lus­ter un­der hans be­fäl. 7. ”---- vad det ---- vill”. 8. Grip­na men ej ar­re­ste­ra­de. 11. Gjor­de de ny­put­sa­de me­tall­fö­re­må­len. 12. Kan en för­rymd brotts­ling bli. 14. Upp­rätt­stå­en­de. 18. Ett så­dant he­ders­föl­je bru­kar ar­ran­ge­ras till furs­te­bröl­lop. 23. Kan man stå på mitt i tra­fi­ken. 24. En hud­tu­mör av det­ta slag är ing­et att oroa sig för, men kan va­ra nog så ir­ri­te­ran­de om den sit­ter t ex på fo­tens un­der­si­da. 26. Hög­stämd­het. 28. Har vi att in­vän­ta allt­ef­tersom året går mot sitt slut. 29. Um­gäl­la, plik­ta. 32. Bär blå­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.