Ama­zon när­mar sig Fin­land

Två fin­lands­svens­ka för­lag för­hand­lar med Ama­zon, som har med­de­lat att de in­le­der en lan­se­ring i Sve­ri­ge

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FREDRIK HÄGGMAN fredrik.hagg­man@ksf­me­dia.fi

Se­dan ryk­te­na om att e-han­dels­jät­ten Ama­zon vill eta­ble­ra sig i Sve­ri­ge ma­te­ri­a­li­se­ra­des har det spe­ku­le­rats i när bo­la­get gör en sats­ning på Fin­land.

De två sto­ra fin­lands­svens­ka för­la­gen, Schild­ts & Sö­der­ström och För­la­get M, be­kräf­tar att de re­dan nu för för­hand­ling­ar med det ame­ri­kans­ka bo­la­get.

Men även om Ama­zons platt­form ger fö­re­ta­gen till­gång till en enorm mark­nad om­gär­das eta­ble­ring­en av fle­ra frå­ge­tec­ken, sä­ger vd:ar­na för de fin­lands­svens­ka för­la­gen.

En han­delsko­loss som Ama­zon kan rub­ba he­la han­deln och det finns bland an­nat en oro för att in­hems­ka fö­re­tag kan stry­ka med i kon­kur­ren­sen.

Å ena si­dan kan eta­ble­ring­en gö­ra lit­te­ra­tu­ren mer lät­till­gän­lig, å and­ra si­dan finns ris­ken att det ba­ra är de bäst­säl­jan­de ver­ken som får syn­lig­het, me­dan sma­la­re gen­rer ham­nar i skymun­dan.

Se­dan ryk­te­na om att Ama­zon är på väg att eta­ble­ra sig i Sve­ri­ge ma­te­ri­a­li­se­ra­des har det spe­ku­le­rats i när bo­la­get gör en sats­ning på Fin­land. Två fin­lands­svens­ka för­lag för­hand­lar re­dan med Ama­zon om att säl­ja på de­ras platt­form – även om det in­te är med vidöp­pen famn de in­vän­tar han­delsko­los­sens an­komst.

Snart kan böc­ker skriv­na av fin­lands­svens­ka för­fat­ta­re va­ra till­gäng­li­ga i Ama­zons nät­af­fär. De två sto­ra fin­lands­svens­ka för­la­gen, Schild­ts & Sö­der­ström och För­la­get M, be­kräf­tar att de för för­hand­ling­ar med den ame­ri­kans­ka e-han­dels­jät­ten.

– Via vårt dot­ter­bo­lag i Sve­ri­ge tog Ama­zon kon­takt med oss. För­hand­ling­ar­na är rätt långt gång­na, så jag ser in­te någ­ra hin­der för att sam­ar­be­tet blir av. Det har hand­lat myc­ket om att lö­sa prak­tis­ka frå­gor, såsom hur frak­ten ska skö­tas, sä­ger Fredrik Ra­h­ka, vd för För­la­get M.

I Schild­ts & Sö­der­ströms fall var det för­la­get som tog kon­takt med Ama­zon, in­te tvärtom. Vd Ma­ri Ko­li tror att bo­la­get in­te rik­tigt har fått upp ögo­nen för Svensk­fin­land än­nu, ef­tersom för­la­gen är så små.

– Oav­sett vad man nu tyc­ker om det fak­tum att Ama­zon lan­dar i Nor­den så är de en så stor ak­tör att vi mås­te ha vå­ra böc­ker där. Det är en nöd­vän­dig­het, sä­ger Ko­li.

Sve­ri­ge förs­ta ste­get

Ef­ter åra­tal av spe­ku­la­tio­ner med­de­la­de tek­nik­jät­ten Ama­zon i au­gusti att en lan­se­ring i Sve­ri­ge – vil­ket in­ne­fat­tar en svensk sajt och en ny la­ger­hall i Eskilstu­na – är nä­ra fö­re­stå­en­de. Ama­zon har se­dan ti­di­ga­re en stor ser­ver­hall i Eskilstu­na.

Ex­per­ter på bo­la­get har gjort be­döm­ning­en att in­ste­get är ett förs­ta steg mot att på sikt ha en när­va­ro i he­la Nor­den. I prak­ti­ken är det möj­ligt re­dan nu att be­stäl­la va­ror till Fin­land från Ama­zons ut­länds­ka si­dor, men ut­an de snab­ba le­ve­ran­ser som lig­ger till grund för bo­la­gets fram­gång i län­der som USA och Tyskland.

Än­da tills Ama­zon be­stäm­mer sig för att sat­sa på Fin­land skul­le ett sam­ar­be­te med de fin­lands­svens­ka för­la­gen främst in­ne­bä­ra ny syn­lig­het för fin­lands­svens­ka böc­ker på den svens­ka saj­ten.

– För oss är det yt­ter­li­ga­re en sälj­ka­nal. Det po­si­ti­va är ju att syn­lig­he­ten och lät­till­gäng­lig­he­ten ökar, vil­ket för­hopp­nings­vis kan loc­ka fler att lä­sa böc­ker, sä­ger Ko­li.

Fredrik Ra­h­ka po­äng­te­rar att Ama­zon ur kon­su­men­tens syn­vin­kel är en at­trak­tiv tjänst, vil­ket får ho­nom att lik­som Ko­li hop­pas på att eta­ble­ring­en kan gö­ra lit­te­ra­tu­ren mer till­gäng­lig för den bre­da mas­san. Ur bok­bran­schens per­spek­tiv är Ama­zon en in­no­va­tör, me­nar Ra­h­ka.

– Säg att jag får hö­ra om en bok och blir in­tres­se­rad av den. Med ba­ra någ­ra klick kan jag få ett ut­drag till min mo­bil el­ler surf­plat­ta, och om jag fast­nar för den är det lätt och smi­digt att lad­da ner he­la ver­ket. Sam­ti­digt är Ama­zons af­färsmo­dell mer håll­bar än till ex­em­pel ström­nings­tjäns­ter­na som är van­li­ga när det gäl­ler ljud­böc­ker, för då är vi till­ba­ka i en värld där man kö­per böc­ker­na man lä­ser.

Kri­tik från fle­ra håll

Sam­ti­digt stic­ker vd:ar­na in­te un­der stol med att Ama­zons fram­fart kan­tas av sto­ra frå­ge­tec­ken. Bo­la­get har un­der fle­ra års tid fått mas­siv kri­tik för sin ag­gres­si­va skat­te­pla­ne­ring och för ar­bets­vill­ko­ren på de mas­si­va lo­gistik­cen­tra­ler­na.

I Sve­ri­ge har ock­så oron väckts om att den glo­ba­la jät­ten kan pres­sa pri­ser­na så långt ner att de in­hems­ka kon­kur­ren­ter­na stry­ker med i kon­kur­ren­sen. Det gäl­ler in­te ba­ra in­om bok­bran­schen, ut­an för han­deln i stort.

– Om vi ser på bransch­för­änd­ring­en som skett i USA så vet vi ju att Ama­zon har myc­ket makt. En makt­kon­cent­ra­tion är ald­rig bra, vi tror på mång­fald. Man mås­te va­ra för­sik­tig för att hål­la kvar bred­den bland åter­för­säl­jar­na, för på nä­tet är ser­vice­ni­vån en an­nan än i en välskött fy­sisk af­fär, sä­ger Ra­h­ka.

Ko­li oro­ar sig ock­så över nisch­lit­te­ra­tu­rens för­ut­sätt­ning­ar om Ama­zon tar en stör­re del av mark­nads­ka­kan. Ett li­tet för­lag har in­te myc­ket att sät­ta emot i för­hand­ling­ar med en glo­bal ak­tör.

– Det ris­ke­rar att le­da till en best sel­le­rism, det vill sä­ga att det är de bäst­säl­jan­de böc­ker­na som syns me­dan sma­la­re gen­rer ham­nar i skymun­dan. Då räc­ker det in­te att man som för­läg­ga­re är ide­a­list och för­sö­ker vär­na om dem.

En an­nan frå­ga som Ko­li fun­de­rar över är Ama­zons ryk­te som ar­bets­gi­va­re. Hur lämp­ligt är det att sam­ar­be­ta med ett fö­re­tag som kri­ti­se­rats för lå­ga lö­ner och för att be­hand­la si­na an­ställ­da il­la?

– Det är nå­got som al­la som sam­ar­be­tar med dem mås­te föl­ja upp. Ama­zon mås­te föl­ja nor­disk lag­stift­ning som al­la and­ra.

Ser du de­ras per­so­nal­po­li­tik och skat­te­pla­ne­ring i ut­lan­det som ett hin­der för att sam­ar­be­ta? – Då bor­de he­la bok­bran­schen ta ett ge­men­samt be­slut. Ett li­tet bo­lag kan in­te läm­na sig ut­an­för i pro­test, det le­der ba­ra till att vå­ra böc­ker in­te syns. I slutän­dan har ock­så kun­den ett an­svar. Får man en bok till ett myc­ket läg­re pris på nä­tet än i den fy­sis­ka af­fä­ren så mås­te man fun­de­ra över hur det är möj­ligt.

In­steg i Fin­land på läng­re sikt?

En­ligt fors­ka­ren Mik­ko Hän­ni­nen vid uni­ver­si­te­tet i Not­ting­ham bör­ja­de Ama­zon upp­vak­ta fins­ka för­säl­ja­re re­dan för 1–2 år se­dan. Då hand­la­de det än­då främst om att fins­ka för­säl­ja­re skul­le säl­ja på den tys­ka saj­ten, men nu finns det fle­ra tec­ken på ett ut­tryck­ligt in­tres­se för Fin­lands­lan­se­ring.

– Det finns tyd­li­ga tec­ken på att Fin­land in­tres­se­rar Ama­zon. Det har ock­så bör­jat ryk­tas om att bo­la­get ki­kar på or­ter för ett lo­gistik­cen­ter.

En­ligt Hän­ni­nen är det tro­ligt att Ama­zon på sikt öpp­nar en lik­nan­de lo­gistik­hall som den i Eskilstu­na, som med si­na 15 000 kvadrat­me­ter är re­la­tivt li­ten jäm­fört med Ama­zons enor­ma lo­gistik­kom­plex på kon­ti­nen­ten och i USA.

– Snabb­he­ten och smi­dig­he­ten är det up­pen­ba­ra trumf­kor­tet, och då krävs ett lo­gistik­cen­ter i kom­bi­na­tion med mind­re pa­ket­cen­tra­ler i stör­re stä­der.

Hän­ni­nen ser det som lo­giskt att Ama­zon för­hand­lar med just för­lag. Da­gens Ama­zon är en han­dels­plats för så gott som allt som kan säl­jas, men bo­la­get grun­da­des ur­sprung­li­gen som en bok­han­del på nä­tet. En or­sak var att det var myc­ket lät­ta­re att ska­la upp för­sälj­ning­en på nä­tet än fy­siskt då man in­te be­hö­ver hål­la al­la böc­ker i la­ger.

Ama­zon fun­ge­rar bå­de som on­li­ne­va­ru­hus och som mark­nads­plats. Un­ge­fär hälf­ten av va­ror­na är va­ru­hu­sets eg­na, me­dan den and­ra hälf­ten säljs av fö­re­tag som be­ta­lar för att få ha saj­ten som för­sälj­nings­platt­form. För­la­gen kan in­te gå in på av­tals­spe­ci­fi­ka de­tal­jer, men sä­ger att de för­hand­lar med Ama­zon som vil­ken åter­för­säl­ja­re som helst.

– Ama­zon vill egent­li­gen ha fö­re­ta­gen som själv­stän­di­ga för­säl­ja­re, med eget an­svar för even­tu­ellt svinn, för då är Ama­zon ba­ra en mel­lan­hand och be­hö­ver in­te fyl­la på sitt eget la­ger, sä­ger Hän­ni­nen och till­läg­ger:

– För fö­re­tag vars pro­duk­ter är ef­ter­frå­ga­de i and­ra län­der är det in­te en då­lig idé. Det ger små­fö­re­tag chan­sen att säl­ja till en glo­bal mark­nad.

Hur kan vi för­vän­ta oss att pri­ser­na på­ver­kas om Ama­zon kom­mer hit?

– I slutän­dan vin­ner kon­su­men­ter­na, i och med att pri­ser­na san­no­likt går ner. Men det be­ty­der ock­så att vis­sa kon­kur­re­ras ut. Ak­tö­rer som se­dan ti­di­ga­re käm­pat med att få nät­för­sälj­ning­en att fun­ge­ra, som till ex­em­pel Stock­mann, kom­mer att få det mo­tigt.

FO­TO: CHRISTOPH SCHMIDT/LEHTIKUVA-AFP-DPA

För att på rik­tigt eta­ble­ra sig i Fin­land be­hö­ver Ama­zon en lik­nan­de lo­gistik­hall som den som ska byg­gas i svens­ka Eskilstu­na. Jäm­fört med de sto­ra lo­gistik­centren ute på kon­ti­nen­ten, som det här i Tyskland, tros de nor­dis­ka hal­lar­na va­ra av­se­värt mind­re.

FO­TO: ARI SUNDBERG/SPT

Om Ama­zon kom­mer till Fin­land ■ mås­te man vär­na om att de fy­sis­ka bok­hand­lar­na in­te slås ut, tyc­ker vd:ar­na för de fin­lands­svens­ka för­la­gen.

FO­TO: TOR WENNSTRöM/ HBL-ARKIV

■ Ma­ri Ko­li, vd för Schild­ts & Sö­der­ströms.

FO­TO: TOR WENNSTRöM

■ Fredrik Ra­h­ka, vd för För­la­get M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.