Hård dom mot po­lis­man i fall med över­våld

En äld­re po­lis­kon­sta­pel döms för grov miss­han­del och brott mot tjäns­te­plikt i ar­res­ten i Lah­tis. En­ligt tings­rät­ten tryck­te han en gri­pen så hårt mot madras­sen att man­nen tap­pa­de med­ve­tan­det och be­höv­de åter­uppli­vas. De två väk­ta­re som stod åta­la­de fri­as.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNA SVARTSTRÖM anna.svart­strom@ksf­me­dia.fi

Den äld­re po­lis­kon­sta­peln an­vän­de omo­ti­ve­rat våld och för­sat­te där­med en 30-årig man i livs­fa­ra i ar­res­ten.

Det an­ser tings­rät­ten som dö­mer kon­sta­peln i Lah­tis till 1 år och 4 må­na­ders fäng­el­se för bland an­nat grov miss­han­del.

Fal­let har fått stor upp­märk­sam­het på grund av de över­vak­nings­fil­mer som vi­sar hän­del­se­för­lop­pet.

I feb­ru­a­ri i fjol togs en 30-årig man till ar­res­ten i Lah­tis. Han har själv upp­gett att han var be­ru­sad och in­te minns nå­got av hän­del­ser­na.

Han greps ute på stan, där han ha­de brå­kat på kro­gen.

I rät­ten väg­de fil­mer från över­vak­nings­ka­me­ror tungt. De vi­sar hur man­nen bars in i till­nykt­ringscel­len. Där la­des han på mage på madras­sen och tryck­tes mot den.

Si­tu­a­tio­nen på­gick i fle­ra mi­nu­ter, och det går att se hur po­lis­kon­sta­peln, som på fre­da­gen fick sin dom, rik­ta­de tre slag mot ho­nom.

30-åring­en för­lo­ra­de med­ve­tan­det, blev liv­lös och be­höv­de åter­uppliv­ning.

En­ligt tings­rät­ten i Pä­ijän­ne-Ta­vast­land har po­lis­kon­sta­peln gjort sig skyl­dig till grov miss­han­del och brott mot tjäns­te­plikt, och döms till 1 år och 4 må­na­der vill­kor­ligt fäng­el­se.

Tings­rät­ten ser det be­vi­sat att po­li­sen lu­tat så kraf­tigt med knä­et mot den öv­re de­len av man­nens rygg att hans and­ning för­hind­ra­des. Rät­ten an­ser att po­lis­kon­sta­peln an­vänt över­dri­vet våld och onö­digt myc­ket kraft, med tan­ke på att man­nen ha­de hand­fäng­sel och bund­na ben.

Kon­sta­peln har där­för över­skri­dit vad som i si­tu­a­tio­nen skul­le kun­na an­ses va­ra ett för­svar­bart bruk av makt­me­del, skri­ver tings­rät­ten i sin dom.

En­ligt ett lä­karut­lå­tan­de drab­ba­des man­nen av sy­re­brist och si­tu­a­tio­nen var ”för pa­ti­en­ten livs­far­lig”.

Vad gäl­ler sla­gen me­nar rät­ten att det in­te går att se om han­den är knu­ten el­ler in­te och var på krop­pen de lan­dar. I dom­slu­tet till­mäts de in­te be­ty­del­se.

Fle­ra såg på

De två väk­tar­na fri­as. Rät­ten an­ser det in­te be­vi­sat att de age­rat mot be­stäm­mel­ser­na el­ler så att 30-åring­ens and­ning på­ver­kats, el­ler till­sam­mans med po­lis­kon­sta­peln så att de skul­le stäl­las till svars för del­ak­tig­het i miss­han­deln.

De tryck­te ner man­nen vid hu­vu­det re­spek­ti­ve vid den öv­re ryg­gen el­ler nac­ken.

Po­lis­kon­sta­peln och väk­tar­na har ne­kat till brott. En­ligt den äld­re kon­sta­peln ha­de man­nen be­tett sig ag­gres­sivt och gjort mot­stånd re­dan då han togs ut ur po­lis­bi­len, och me­na­de att han fort­satt var ”som en bind­ga­len”. Ock­så väk­tar­na har upp­gett att 30-åring­en var våld­sam.

Rät­ten hän­vi­sar till fil­mer­na från över­vak­nings­ka­me­ror­na och kon­sta­te­rar att man­nen ini­ti­alt gjor­de mot­stånd, men in­te då han bars till till­nykt­ringscel­len.

Hur lä­get var i cel­len är svårt att dra slut­sat­ser om ut­i­från fil­mer­na, en­ligt rät­ten syns än­då åt­minsto­ne någ­ra så­da­na si­tu­a­tio­ner.

I cel­len och ut­an­för den fanns yt­ter­li­ga­re po­li­ser, åt­minsto­ne sam­man­lagt tio per­so­ner. De har in­te åta­lats.

I sin dom re­fe­re­rar rät­ten till tre av des­sa po­li­sers vitt­nes­mål. De me­nar al­la tre att bru­ket av makt­me­del var be­fo­gat.

En av dem såg de tre sla­gen och upp­gav un­der rätts­be­hand­ling­en att han ef­teråt ta­git upp det med po­lis­kon­sta­peln.

I öv­rigt hän­vi­sar de tre till att de haft svårt att se vad som skett, el­ler kon­cen­tre­rat sig på sitt eget ar­be­te.

”Ing­en plats för våld”

Po­li­sö­ver­di­rek­tör Sep­po Ko­leh­mai­nen kom­men­te­rar fal­let på Po­lis­sty­rel­sens sajt.

”Po­lis­sty­rel­sen kom­mer att för­dju­pa sig i rät­tens be­slut och be­dö­ma om det finns be­hov av ut­veck­lingsåt­gär­der.”

Even­tu­el­la åt­gär­der gente­mot den äld­re kon­sta­peln görs i Ta­vast­lands po­lis­in­rätt­ning.

Man­nen är se­dan ti­di­ga­re av­stängd från sin tjänst.

”Jag kon­sta­te­rar att gär­ning­ar som stri­der mot la­gen, re­gel­verk el­ler mot po­li­sens vär­de­ring­ar in­te är tillåt­na. Det finns in­te plats för våld i po­lis­verk­sam­he­ten, skri­ver Ko­leh­mai­nen.

Vil­le in­te ge ut fil­mer­na

Fal­let har väckt upp­märk­sam­het ock­så för att den åkla­ga­re som fun­ge­ra­de som för­un­der­sök­nings­le­da­re in­te läm­na­de ut över­vak­nings­fil­mer­na till bland an­nat me­di­er som bad att få ta del av hand­ling­ar­na, vil­ket är ru­tin för att jour­na­lis­ter ska kun­na ge en så hel­täc­kan­de bild som möj­ligt.

Tings­rät­tens do­ma­re såg an­norlun­da på sa­ken och gav ut de fem fil­mer­na, som spe­lat en av­gö­ran­de roll i rätts­be­hand­ling­en.

Po­lis­kon­sta­peln döms för­u­tom till fäng­el­se­straf­fet att till­sam­mans med sta­ten er­sät­ta 30-åring­en med 3 000 eu­ro för sve­da och värk.

Do­men kan än­nu över­kla­gas.

FO­TO: PO­LI­SEN I Pä­IJäN­NE-TA­VAST­LAND/PRESSBILD

Fil­mer från över­vak­nings­ka­me­ror vi­sar hän­del­se­för­lop­pet i cel­len, om än in­te all­de­les tyd­ligt. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.