Vas­sa bud­skap på par­ti­da­gar­na

Hös­tens bud­get­be­slut mås­te in­ne­hål­la kon­kre­ta åt­gär­der som ökar sys­sel­sätt­ning­en mar­kant. An­nars bor­de Cen­terns nya ord­fö­ran­de fäl­la re­ge­ring­en, me­nar Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­grupp.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PETER BUCHERT peter.buchert@ksf­me­dia.fi

I dag klar­nar det vem som ska sty­ra Cen­tern mot en lju­sa­re fram­tid. I sitt öpp­nings­tal på par­ti­kon­gres­sen i Uleå­borg pas­sa­de Kul­mu­ni på att ge en känga åt stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin.

– Fin­lands störs­ta be­kym­mer är in­te hur vi för­kor­tar ar­bets­da­gar­na, ut­an hur allt fler fin­län­da­re får ett jobb.

På Sam­lings­par­ti­ets par­ti­kon­gress i Björ­ne­borg upp­ma­na­de Kai Myk­kä­nen Cen­terns nya le­da­re att stäl­la hår­da vill­kor gäl­lan­de sys­sel­sätt­ning­en.

– Lyc­kas det in­te i bud­get­upp­gö­rel­sen i mit­ten av sep­tem­ber frå­gar jag Cen­terns nya ord­fö­ran­de: Var­för är ni med i re­ge­ring­en?

Re­ge­ring­ens po­li­tik är väns­tervri­den, och det är Cen­terns fel, sä­ger Kai Myk­kä­nen, ord­fö­ran­de för Sam­lings­par­ti­ets riks­dags­grupp, på par­ti­kon­gres­sen i Björ­ne­borg.

– SDP:s och Väns­ter­för­bun­dets po­li­tik är över­re­pre­sen­te­rad i riks­da­gens be­slut, för att Cen­tern till­lå­ter det.

Myk­kä­nen an­ser att Cen­terns nya ord­fö­ran­de mås­te sät­ta hårt mot hårt i bud­get­för­hand­ling­ar­na och sä­ker­stäl­la att re­ge­ring­en be­slu­tar om åt­gär­der som ökar sys­sel­sätt­ning­en. Han kri­ti­se­rar fi­nans­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nens (C) bud­get­för­slag för att in­ne­hål­la de ut­giftstillä­gg som re­ge­rings­pro­gram­met fö­re­skri­ver, men in­te mot­sva­ran­de sys­sel­sätt­nings­be­slut som skul­le ge per­ma­nen­ta in­täk­ter.

Myk­kä­nen no­te­rar att Cen­terns ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter har ta­lat myc­ket om sys­sel­sätt­ning och fö­re­tag­sam­het, men det kan kvit­ta om den nya ord­fö­ran­den in­te dri­ver ige­nom så­da­na be­slut i bud­get­för­hand­ling­ar­na.

– Må­let på 75 pro­cents sys­sel­sätt­ning för­ut­sät­ter 120 000 nya jobb, och det krä­ver snab­ba be­slut. Det här var Cen­terns vill­kor för med­ver­kan i re­ge­ring­en, men gäl­ler de fort­fa­ran­de? Nu mås­te be­slu­ten kom­ma, sä­ger Myk­kä­nen, och fort­sät­ter:

– Lyc­kas det in­te i bud­get­upp­gö­rel­sen i mit­ten av sep­tem­ber frå­gar jag Cen­terns nya ord­fö­ran­de: Var­för är ni med i re­ge­ring­en? Var­för skul­le den här re­ge­ring­en fort­sät­ta? Gyn­nar det fos­ter­lan­det?

Myk­kä­nen an­ser att själ­va re­ge­rings­pro­gram­met ”in­te är en­bart väns­tervri­det”, men att det verk­ställs på ett sätt som in­te län­der re­ge­ring­ens bor­ger­li­ga par­ti­er Cen­tern och SFP till he­ders.

– Re­dan fö­re co­ro­nakri­sen för­de re­ge­ring­en en väns­ter­po­li­tik, sä­ger han och häv­dar att stats­mi­nis­ter San­na Marins (SDP) re­ge­rings­po­li­tik har mins­kat an­ta­let jobb med fem­tu­sen fastän man bor­de ha ökat dem ti­o­falt.

Tror ni på all­var att Cen­terns nya ord­fö­ran­de skul­le bör­ja med att fäl­la re­ge­ring­en om bud­get­upp­gö­rel­sen in­te in­ne­höll fullt så tuf­fa sys­sel­sätt­nings­be­slut som ni vill ha? – Om det krä­ver att man sät­ter hårt mot hårt för att sty­ra in lan­det på en an­svars­full väg, är det väl just det man mås­te gö­ra? Om Ma­rin in­te får hårt mot­stånd fort­sät­ter lan­det rakt ut sagt på den an­svars­lö­sa väg som för­där­var job­ben.

– Där­för mås­te Cen­terns nya ord­fö­ran­de av­vä­ga hur tungt par­ti­ets räds­la för ny­val un­der nu­va­ran­de gal­lup­siff­ror väger. Tan­ken var att gå med och re­ge­ra för att tryg­ga an­svars­ful­la och fö­re­tags­vän­li­ga drag i po­li­ti­ken, men då Cen­tern om och om igen ger ef­ter för kra­ven på sys­sel­sätt­nings­åt­gär­der mås­te man frå­ga sig om det är rätt att sit­ta kvar i re­ge­ring­en el­ler om det ba­ra för­vär­rar kra­schen för bå­de Fin­land och Cen­tern.

Sam­lings­par­ti­et har ny­li­gen pub­li­ce­rat en lis­ta på åt­gär­der som be­räk­nas ge­ne­re­ra över 100 000 nya jobb. Myk­kä­nen me­nar att det vi­sar att det går, och att re­ge­ring­en sik­tar för lågt då den ta­lar om 30 000 nya jobb.

– Det be­hövs en vänd­ning för att få upp sys­sel­sätt­ning­en till­räck­ligt. Visst kan det hän­da att bud­get­upp­gö­rel­sen över­ras­kar oss po­si­tivt, men an­nars mås­te Cen­tern i är­lig­he­tens namn läm­na re­ge­ring­en. Det du­ger in­te att i må­na­der slå fast sys­sel­sätt­nings­mål som man ba­ra ger av­kall på.

LEHTIKUVA FO­TO: MARKKU ULANDER/

■ Sam­lings­par­ti­ets grup­pord­fö­ran­de Kai Myk­kä­nen sä­ger att det är Cen­terns fel att re­ge­ring­en för en väns­ter­po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.