En­het­lig co­ronakar­ta må­let in­om EU

Rött här är grönt där – el­ler tvärtom. In­te bra, tyc­ker EU­kom­mis­sio­nen som nu vill sam­ord­na hur med­lems­län­der­na ut­pe­kar oli­ka om­rå­den som risk­zo­ner i co­rona­kam­pen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - WIKTOR NUMMELIN/TT

Det är dags att an­vän­da sam­ma sätt att räk­na på när det gäl­ler sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set och an­ta­let fall av co­vid-19, an­ser EU-kom­mis­sio­nen.

In­te minst hand­lar det om att gö­ra det lät­ta­re för den som nu ska pas­se­ra en el­ler an­nan gräns in­om EU och kli­ar sig i hu­vu­det om vad som gäl­ler på and­ra si­dan i frå­ga om ka­ran­tä­ner el­ler test­krav.

– Trans­pa­rens och för­hands­be­sked är nöd­vän­di­ga. Med­bor­gar­na be­hö­ver bli in­for­me­ra­de i för­väg och in­te över­ras­kas när de re­dan har bör­jat re­sa, sä­ger in­ri­kes­kom­mis­sio­när Yl­va Jo­hans­son på en press­kon­fe­rens i Brys­sel.

Tre kri­te­ri­er

Kom­mis­sio­nen vill där­för att al­la EU-län­der ska ut­gå från sam­ma tre upp­gif­ter: an­ta­let nya co­vid-19-fall per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 da­gar­na, an­de­len po­si­ti­va test un­der den se­nas­te sju­da­gars­pe­ri­o­den samt an­ta­let test to­talt per in­vå­na­re.

Ut­i­från re­sul­ta­ten vill kom­mis­sio­nen se­dan att EU:s smitt­skydds­en­het ECDC tar fram kar­tor där EU de­las in i grö­na, oran­gea, rö­da och grå om­rå­den – där den sista fär­gen främst gäl­ler för plat­ser där till­räck­lig in­for­ma­tion in­te finns.

På så vis ska man und­vi­ka det nu­va­ran­de lä­get där oli­ka län­der an­vän­der oli­ka kri­te­ri­er för sin even­tu­el­la färg­lägg­ning, som se­dan lig­ger till grund för di­ver­se ka­ran­tänskrav el­ler in­re­se­för­bud.

”Vi vill ha ett tyd­ligt grönt-oran­gerött-sy­stem, och in­te ett ka­lei­do­skop av in­di­vi­du­el­la åt­gär­der”, he­ter det från Jo­hans­son i det press­med­de­lan­de som åt­föl­jer för­sla­get.

Be­sked i för­väg

Kom­mis­sio­nen ma­nar se­dan län­der­na att in­te in­fö­ra någ­ra re­se­re­strik­tio­ner mot per­so­ner som kom­mer från grö­na om­rå­den. Den som vill kan där­e­mot gö­ra det när det gäl­ler re­san­de från en röd zon – för­ut­satt att det görs i god tid.

Al­la län­der upp­ma­nas att för­hands­in­for­me­ra öv­ri­ga EU om pla­ne­ra­de änd­ring­ar av al­le­han­da re­strik­tio­ner på tors­da­gar och se­dan ge­nom­fö­ra dem på mån­da­gar.

– Folk be­hö­ver få re­da på så­dant här i rim­lig tid i för­väg, sä­ger Jo­hans­son.

Trans­pa­rens och för­hands­be­sked är nöd­vän­di­ga. Med­bor­gar­na be­hö­ver bli in­for­me­ra­de i för­väg och in­te över­ras­kas när de re­dan har bör­jat re­sa. Yl­va Jo­hans­son in­ri­kes­kom­mis­sio­när

Svagt in­tres­se?

För­sla­gen om ge­men­sam­ma reg­ler kom­mer ur­sprung­li­gen från Tyskland och Frank­ri­ke, med hopp om att öv­ri­ga län­der ska föl­ja ef­ter.

Om det verk­li­gen blir så är dock långt ifrån gi­vet. EU-kom­mis­sio­nen kan in­te be­ord­ra län­der­na att föl­ja fre­da­gens för­slag och många lär hell­re vil­ja fort­sät­ta med si­na eg­na sy­stem.

I ex­em­pel­vis Sve­ri­ge – som in­te har någ­ra re­se­re­strik­tio­ner alls när det gäl­ler in­re­san­de från and­ra EUlän­der – är in­tres­set lågt för att bör­ja med oli­ka fär­g­zo­ner.

I and­ra än­den står främst Ung­ern, som ny­li­gen åter­in­fört kraf­ti­ga re­strik­tio­ner för in­re­san­de från i stort sett al­la län­der ut­om Tjec­ki­en, Po­len och Slo­va­ki­en, ut­an hän­syn till hur smit­to­lä­get egent­li­gen ser ut.

– De kan sä­ga vad de vill, men i all öd­mjuk­het tror jag nog att al­la kom­mer att föl­ja vår lin­je in­om någ­ra da­gar. Ut­an att in­fö­ra det un­gers­ka sy­ste­met kom­mer de in­te ha en chans att stop­pa epi­de­min, sa­de pre­miär­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán på fre­da­gen, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

FO­TO: OLIVIER HOSLET/LEHTIKUVA-AFP

EU-kom­mis­sio­nä­rer­na Di­di­er Reyn­ders och Yl­va Jo­hans­son hål­ler press­kon­fe­rens om hur EU-län­der­na bor­de be­räk­na co­ro­nasprid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.