Omstridd tek­no­lo­gi­ko­loss

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Se­dan Ama­zon grun­da­des 1994 i Se­att­le har bo­la­get ut­veck­lats från nät­ba­se­rad bok­han­del till ett av värl­dens all­ra störs­ta fö­re­tag, i tät kamp med and­ra it-kon­cer­ner som Micro­soft, App­le och Goog­les mo­der­bo­lag Alp­ha­bet.

●●Fram­storm­ning­en har gjort grun­da­ren Jeff Be­zos ri­kast i värl­den, med en sam­lad för­mö­gen­het som un­der som­ma­ren över­skred 200 mil­jar­der dol­lar.

●●Utö­ver för­sälj­nings­platt­for­men, som in­ter­na­tio­nellt ba­ra täv­lar med ki­ne­sis­ka Ali­ba­ba i för­sälj­ning, är Ama­zon verk­samt in­om allt från moln­tjäns­ter och ström­nings­tjäns­ter till ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens. Bland an­nat till­han­da­hål­ler fö­re­ta­get tjäns­ten Alexa, en vir­tu­ell as­si­stent som of­ta kom­bi­ne­ras med röst­styr­da hög­ta­la­re.

●●Bo­la­get har gjort sig känt för snab­ba och smärt­fria le­ve­ran­ser, som snab­bast på ba­ra nå­gon tim­me. För att kny­ta kun­den när­ma­re fö­re­ta­get finns ock­så en sär­skild med­lems­tjänst: Ama­zon Pri­me. Med­lem­mar får mot en må­nads­av­gift för­de­lar såsom snabb och kost­nads­fri le­ve­rans, spel, tv-se­ri­er och er­bju­dan­den.

●●Ama­zon har of­ta fått kri­tik de se­nas­te åren, in­te minst för sin allt mer do­mi­nan­ta mark­nads­ställ­ning. Sär­skilt i USA har bo­la­get ock­så kri­ti­se­rats för si­na skat­te­ar­range­mang som in­ne­bu­rit att bo­la­get trots mil­jard­vins­ter­na in­te be­ta­la­de nå­gon fe­de­ral skatt 2017 och 2018, vil­ket bland an­nat The Gu­ar­di­an rap­por­te­rat om.

●●Frå­gan har ock­så va­rit på ta­pe­ten i Sve­ri­ge un­der som­ma­ren.

●●Uppre­pa­de gång­er har bo­la­get ham­nat i skott­glug­gen för ar­bets­för­hål­lan­de­na på lo­gistik­cen­tra­ler­na.

FO­TO: JOHN LOCHER/TT-AP

■ Jeff Be­zos grun­da­de Ama­zon som bok­han­del, men nu för ti­den är det myc­ket mer än så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.