Mys­tis­ka gro­par gav fäng­el­se

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNA SVARTSTRÖM

Po­li­sen möt­te de två män­nen vid Ra­se­borgs slott en sen no­vem­ber­kväll, med le­ra upp till knä­na. In­nan det ha­de när­ma­re 300 gro­par upp­da­gats på det fre­da­de om­rå­det. Nu döms den ena av män­nen för bygg­nads­skydds­brott och för­sking­ring me­dan den and­ra fri­as.

Väst­ra Ny­lands tings­rätt fin­ner in­te de två män­nens för­kla­ring­ar om var­för de be­fann sig vid Ra­se­borgs slott i Snap­per­tu­na en mörk no­vem­ber­kväll 2017 som tro­vär­di­ga.

Den ena man­nens för­kla­ring till var­för det hem­ma hos ho­nom hit­ta­des pro­jek­ti­ler från 1400–1500-ta­len – li­ka­da­na blyku­lor som vid ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar hit­tats vid just Slottsmal­men, an­ses in­te hel­ler tro­vär­dig. Dess­utom ha­de när­ma­re 300 mys­tis­ka gro­par vid slotts­ru­i­ner­na upp­täckts en må­nad ti­di­ga­re. Gro­par­na påmin­de om så­da­na som upp­står då man an­vän­der me­tall­de­tek­tor.

På fre­da­gen döm­de tings­rät­ten man­nen, i vars hem man kon­fis­ke­rat pro­jek­ti­ler­na, till 9 må­na­der vill­kor­ligt fäng­el­se för för­sking­ring och bygg­nads­skydds­brott.

En­ligt rät­ten kan det ses som be­vi­sat att han in­kräk­tat på skydds­om­rå­det och där­i­från ta­git de forn­min­nes­före­mål som hit­ta­des hos ho­nom. Det är in­te sagt att det sked­de den kväll då po­li­sen lar­ma­des till plat­sen, men nå­gon gång un­der de två fö­re­gå­en­de må­na­der­na.

Den and­ra man­nen fri­as. En­bart det att han rör­de sig i om­rå­det ”på ett su­spekt sätt” till­sam­mans med den and­ra räc­ker in­te som be­vis, me­nar tings­rät­ten.

Gran­ne slog larm

Att po­li­sen alls fick ögo­nen på män­nen var ing­en själv­klar­het. Ur do­men fram­går att en gran­ne till slotts­ru­i­ner­na ha­de ringt nöd­cen­tra­len ef­ter att han sett tre män på en åker vid slot­tet, med pann­lam­por som ljus­käl­lor.

Gran­nen miss­tänk­te att de kun­de ha nå­got att gö­ra med gro­par­na som po­li­sen va­rit på plats och frå­gat om ti­di­ga­re.

På larm­cen­tra­len ha­de han än­då in­te fått nå­gon re­ak­tion, ut­an det var först när en an­nan per­son i sak­kun­nig­po­si­tion ring­de ef­ter att han lar­mat hen­ne, som po­lis­pa­trul­len dök upp.

Vid 21–22-ti­den ha­de po­lis­pa­trul­len kom­mit till plat­sen och där upp­täckt en par­ke­rad bil som de två män­nen se­na­re dök upp vid. Män­nen ha­de kom­mit ge­nom sko­gen, och in­te längs den nor­ma­la sti­gen. Byx­be­nen var vå­ta och le­ri­ga upp till knä­na.

I po­lis­för­hör har män­nen upp­gett att de va­rit på plat­sen för att be­kan­ta sig med se­värd­he­ter och be­und­ra land­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.