CKP slog till mot in­ter­na­tio­nell knark­li­ga

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FREDRIK HÄGGMAN

Centralkri­mi­nal­po­li­sen har av­slö­jat en in­ter­na­tio­nell kri­mi­nell grupp som be­dri­vit om­fat­tan­de drog­han­del de se­nas­te åren.

En li­ga be­stå­en­de till störs­ta del av est­län­da­re och fin­län­da­re miss­tänks ha spri­dit sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka i hu­vud­stads­re­gi­o­nen un­der de två se­nas­te åren. Det med­de­lar Centralkri­mi­nal­po­li­sen.

Li­gan ska ha an­vänt sig av så kal­la­de ”post­lå­de­bi­lar” för le­ve­ran­ser­na – det vill sä­ga per­son­bi­lar som läm­nats olåsta på par­ke­rings­plat­ser.

”Med hjälp av dem över­för­des nar­ko­tika­par­ti­er­na från för­med­la­ren till kö­pa­ren. Se­na­re an­vän­des en taxi för trans­por­ter av nar­ko­tika­par­ti­er­na”, be­rät­tar un­der­sök­nings­le­da­ren, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Hans Fa­ger­ström vid Centralkri­mi­nal­po­li­sen, i ett press­med­de­lan­de.

Den miss­tänk­ta här­van be­står av fy­ra hu­vud­brott, som miss­tänks ha be­gåtts mel­lan ja­nu­a­ri och april i år, i Sör­näs, Hyrylä i Tus­by, Björk­by i Van­da och Bot­by gård i Öst­ra cent­rum.

I sam­band med till­sla­gen mot här­van har po­li­sen be­slag­ta­git dro­ger till ett ga­tuvär­de på 700 000 eu­ro. Dit hör bland an­nat 35 ki­lo­gram am­fe­ta­min och me­tam­fe­ta­min, näs­tan 1200 Su­bu­tex­tablet­ter, cir­ka 13 500 Ri­votril­tablet­ter och näs­tan 20 000 eu­ro i kon­tan­ter.

Utö­ver de fy­ra hu­vud­brot­ten har po­li­sen i sam­band med ut­red­ning­en be­slag­ta­git mind­re nar­ko­tika­par­ti­er och nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­del.

Våld­sam grupp

En est­nisk man född 1966, som tros ha va­rit en le­dan­de fi­gur i den kri­mi­nel­la grup­pen, miss­tänks för samt­li­ga hu­vud­brott. Hans när­mas­te kum­pa­ner tros va­ra en an­nan est­nisk man född 1986 och en fin­ländsk man född 1970. Tri­on miss­tänks för fle­ra grova nar­ko­ti­kabrott.

Li­gan ver­kar ha va­rit or­ga­ni­se­rad, med oli­ka upp­gif­ter för oli­ka med­lem­mar. Verk­sam­he­ten, for­men och med­lem­mar­na änd­ra­des he­la ti­den, som ett svar på de åt­gär­der som po­li­sen rik­ta­de mot dem.

En­ligt po­li­sen rör det sig om en grupp med vålds­ka­pi­tal, som ock­så an­vänts i verk­sam­he­ten.

”För kom­mu­ni­ka­tion re­la­te­rad till den brotts­li­ga verk­sam­he­ten an­vän­de de hu­vud­sak­li­gen in­te tra­di­tio­nel­la te­le­fon­sam­tal. De­ras kom­mu­ni­ka­tion sked­de i stäl­let un­der mö­ten mel­lan två per­so­ner ut­om­hus el­ler med oli­ka slags kryp­te­ra­de med­de­lan­de­ap­par och kryp­te­ra­de sa­tel­lit­te­le­fo­ner. Av­sik­ten var att und­vi­ka att myn­dig­he­ter­na fick re­da på vad de dis­ku­te­ra­de”, sä­ger Fa­ger­ström.

20 miss­tänk­ta har va­rit häk­ta­de un­der un­der­sök­ning­ens gång, och 14 per­so­ner är det fort­fa­ran­de. De miss­tänks för grova nar­ko­ti­kabrott, nar­ko­ti­kabrott, miss­han­del och skjut­va­pen­brott.

Fal­let går nu vi­da­re till åtals­pröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.