Tal­link mö­ble­rar om sin far­tygs­tra­fik ef­ter pas­sa­ge­rar­flykt och oviss­het

”Vi kan in­te fort­sät­ta som ti­di­ga­re un­der des­sa om­stän­dig­he­ter”, sä­ger bo­la­gets kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIKAEL SJöVALL/SPT

Tal­link stop­par all tra­fik med far­ty­get Sil­ja Eu­ro­pa från och med den 21 sep­tem­ber. Or­sa­ken är den mins­ka­de bil­jett­för­sälj­ning­en och kraf­tigt mins­ka­de pas­sa­gerar­mäng­der.

– Vi har i slu­tet av au­gusti och bör­jan av sep­tem­ber haft i ge­nom­snitt 200 till 300 pas­sa­ge­ra­re per av­gång på Sil­ja Eu­ro­pa. Det går in­te att dri­va lön­sam verk­sam­het med så få pas­sa­ge­ra­re, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Katri Link på Tal­link.

Sil­ja Eu­ro­pa ska gå i tra­fik en­dast un­der hel­ger fram till den 21 sep­tem­ber. Ef­ter det stop­pas all tra­fik med Sil­ja Eu­ro­pa helt och hål­let.

Det est­nis­ka ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et ut­fär­da­de på tors­dags­kväl­len en ny re­kom­men­da­tion som av­rå­der al­la est­län­da­re från att re­sa ut­om­lands.

– Folk är räd­da för att re­sa just nu. Många be­fa­rar att de sätts i ka­ran­tän ef­ter hem­koms­ten. Re­kom­men­da­tio­ner­na ju­ste­ras dess­utom he­la ti­den, vil­ket bi­drar till osä­ker­het och oviss­het, sä­ger Link.

Co­ro­na­smit­tan ökar i Est­land

På fre­da­gen re­gi­stre­ra­des 15 nya fall av co­ro­na­smit­ta i Est­land, vil­ket in­ne­bär att det to­talt finns 2 456 per­so­ner som har drab­bats av co­ro­na­vi­ru­set i lan­det. Un­der de se­nas­te 14 da­gar­na har 15,84 per­so­ner per 100 000 in­vå­na­re fått smit­tan, upp­ger Est­lands häl­so­vårds­myn­dig­het Ter­vi­sea­met.

En­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd finns det skäl att be­grän­sa re­san­det till län­der där an­ta­let smit­ta­de de se­nas­te 14 da­gar­na har över­skri­dit 8–10 per­so­ner per 100 000 in­vå­na­re.

– Vi ut­går från att de fins­ka myn­dig­he­ter­na kom­mer att be­grän­sa far­tygs­tra­fi­ken mel­lan Est­land och Fin­land när som helst i sep­tem­ber. Vi kan in­te fort­sät­ta som ti­di­ga­re un­der des­sa om­stän­dig­he­ter, sä­ger Link.

Tal­links far­tyg Me­gas­tar och Star kom­mer att gå i tra­fik som ti­di­ga­re mel­lan Tal­linn och Helsing­fors en­ligt den nu­va­ran­de tid­ta­bel­len. Tal­links far­tyg Victo­ria I ska där­e­mot omdi­ri­ge­ras och gå i tra­fik mel­lan Tal­linn och Helsing­fors un­der hel­ger från och med den 25 sep­tem­ber.

Tal­link Sil­ja kom­mer att kon­tak­ta al­la kun­der som be­rörs av bo­la­gets be­slut att omdi­ri­ge­ra en del av tra­fi­ken.

FO­TO: TAL­LINK GRUPP/SPT

■ Tal­link stop­par all tra­fik med far­ty­get Sil­ja Eu­ro­pa från och med den 21 sep­tem­ber, men tra­fi­ken med far­ty­gen Me­gas­tar och Star fort­sät­ter som ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.