Hoplax­e­le­ver i ka­ran­tän ef­ter co­ro­na­smit­ta

Smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na har be­ord­rat en grupp ele­ver i Hoplax­sko­lan i Helsing­fors i ka­ran­tän. Ele­ver­na har or­der att stan­na hem­ma i två vec­kor.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - an­ni­ka.ren­to­la@ksf­me­dia.fi AN­NI­KA REN­TO­LA

Niclas Rönn­holm, chef för den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en i Helsing­fors, be­kräf­tar att co­ro­na­smit­ta har upp­täckts i Hoplax­sko­lan i Helsing­fors.

– Det hand­lar om en li­ten grupp ele­ver som ska va­ra i ka­ran­tän och al­la som kan ha ex­po­ne­rats för vi­ru­set har fått bud om sa­ken av häl­so­vårds­myn­dig­he­ter­na. Al­la be­rör­da har re­dan kon­tak­tats, sä­ger han.

Hoplax­sko­lan, som är en en­het­lig grund­sko­la med cir­ka 740 ele­ver i års­kur­ser­na 1–9 och för­sko­lan, ar­be­tar på fem oli­ka adres­ser i väst­ra Helsing­fors. Ele­ver­na ar­be­tar i oli­ka skol­hus i Munksnäs, Ha­ga, Kår­bö­le och Soc­ken­bac­ka.

– De som möj­li­gen har ex­po­ne­rats för smit­ta har kon­tak­tats per­son­li­gen och samt­li­ga vård­nads­ha­va­re till ele­ver i be­rörd en­het har fått brev om sa­ken. Den grupp som kan ha ex­po­ne­rats för smit­ta är li­ten, sä­ger Rönn­holm. Han ger sko­lan gott be­tyg. – Att ex­po­ne­ring­en nu ba­ra gäl­ler en li­ten grupp vi­sar att man lyc­kats bra med fö­re­byg­gan­de åt­gär­der, sä­ger han.

Ex­po­ne­ring ock­så i finsk sko­la

Co­ro­na­smit­ta har ock­så upp­täckts bland ele­ver i den finsk­språ­ki­ga grund­sko­lan Kan­nel­mä­en pe­rusk­ou­lu i Gam­las. Den fins­ka sko­lan går där­för på be­slut av sta­dens chef för fost­ran och ut­bild­ning, Li­i­sa Po­hjo­lai­nen, över till al­ter­na­ti­va un­der­vis­nings­ar­range­mang på mån­dag. I prak­ti­ken kom­mer ele­ver­na i de läg­re klas­ser­na att un­der­vi­sas i sko­lan, me­dan ele­ver i års­kur­ser­na 5 till 9 i en vec­ka del­vis går till sitt skol­hus och del­vis stu­de­rar på di­stans.

I den fins­ka sko­lan, som i lik­het med Hoplax­sko­lan ar­be­tar på fle­ra oli­ka adres­ser och har sam­man­lagt cir­ka 1 000 ele­ver, har 118 ele­ver och 21 per­so­ner i per­so­na­len ex­po­ne­rats för co­ro­na­vi­rus.

Spe­ci­a­lar­range­mang­en gäl­ler för ele­ver i en av de fy­ra en­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.