Van­da vill ha stöd för flyg­plats­om­rå­det

Co­ro­na­test­ning­en på Helsing­fors-Van­da flyg­plats lö­per nu bra, an­ser Van­das stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen. Hon är där­e­mot oro­ad över att så många ar­bets­till­fäl­len i an­slut­ning till flyplat­sen för­svin­ner.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KATARINA KOIVISTO katarina.koivisto@ksf­me­dia.fi

Se­dan bör­jan av au­gusti har när­ma­re 2700 per­so­ner som an­länt till Helsing­fors-Van­da flyg­plats tes­tats för co­ro­na och av de pro­ver som hit­tills ana­ly­se­rats har 26 va­rit po­si­ti­va.

Samt­li­ga pas­sa­ge­ra­re som kom­mit från Stock­holm, Ams­ter­dam, Pa­ris och Minsk har er­bju­dits möj­lig­het till test på tors­da­gen och fre­da­gen, men de re­sul­ta­ten är in­te ana­ly­se­ra­de än­nu.

– Den grupp för häl­so­sä­ker­het med re­pre­sen­tan­ter för oli­ka myn­dig­he­ter som nu finns på flyg­plat­sen fun­ge­rar bra och stö­der det kon­kre­ta ar­be­tet där, sä­ger stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen.

Det som där­e­mot be­kym­rar hen­ne är att så många ar­bets­till­fäl­len knut­na till flyg­verk­sam­he­ten och flyg­plat­sen för­svun­nit och att sys­sel­sätt­nings­lä­get där fort­sät­ter att bli säm­re. Fin­nairs och ser­vice­bo­la­get Swis­sports med­de­lan­de om mas­si­va sam­ar­bets­för­hand­ling­ar för­ra vec­kan drab­bar om­rå­det runt flyg­plat­sen, Avi­a­po­lis, hårt.

Det är in­te ba­ra de som är di­rekt an­ställ­da av de här bo­la­gen som ris­ke­rar att stå ut­an jobb, det går ut ock­så över an­ställ­da vid fö­re­tag med an­nan verk­sam­het kring flyg­plat­sen.

Stöd för ar­bets­lö­sa

Vil­ja­nen om­ta­lar att Van­da och Fin­nair bil­dat en ge­men­sam ar­bets­grupp för att hjäl­pa dem som drab­bas av ar­bets­lös­het. Tan­ken är att er­bju­da ut­bild­ning och för­sö­ka hit­ta al­ter­na­ti­va jobb. En li­ka­dan grupp pla­ne­rar sta­den att grun­da med Swis­sport.

– Jag hop­pas att sta­ten del­tar i de här stödåt­gär­der­na, för flyg­plat­sen är vik­tig in­te ba­ra för Van­da, ut­an för he­la lan­det, sä­ger Vil­ja­nen.

Hon räk­nar med att upp till 10 000 ar­bets­till­fäl­len i an­slut­ning till flyg­verk­sam­he­ten nu är i fa­ra.

Sys­sel­sätt­ning­en i Van­da har i öv­rigt bli­vit nå­got bätt­re se­dan vå­ren då näs­tan var fem­te Van­da­bo var ut­an jobb. Re­stau­rang­er som öpp­nat igen och an­nan ser­vice som åter­upp­ta­gits har fått siff­ran att sjun­ka nå­got.

I slu­tet av au­gusti var ar­bets­lös­hets­pro­cen­ten drygt 15 pro­cent och sys­sel­sätt­nings­lä­get var sämst bland ung­do­mar och in­vand­ra­re.

Fo­to: Markku ulander

■ Co­ro­na­test­ning­en på Helsing­fors-Van­da flyg­plats lö­per på bra, sä­ger Van­das stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.