EU-för­slag om zo­nin­del­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: EU-kom­mis­sio­nen

●●Så här fö­re­slår EU-kom­mis­sio­nen att län­der och om­rå­den de­las upp när det gäl­ler co­ro­na­smit­tan:

●●Grönt – där an­ta­let nya co­vid-19 fall är mind­re än 25 per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 da­gar­na och an­ta­let to­ta­la po­si­ti­va test lig­ger un­der tre pro­cent.

●●Orange – där an­ta­let nya fall är mind­re än 50 per 100 000 in­vå­na­re, men an­ta­let to­ta­la po­si­ti­va test är över tre pro­cent el­ler där an­ta­let nya fall lig­ger mel­lan 25 och 150, men an­ta­let to­ta­la fall lig­ger un­der tre pro­cent.

●●Rött – där an­ta­let nya fall är fler än 50 per 100 000 in­vå­na­re och det to­ta­la an­ta­let är över tre pro­cent el­ler där an­ta­let nya fall är över 150 un­der de se­nas­te 14 da­gar­na.

●●Grått – där till­räck­lig in­for­ma­tion in­te finns el­ler an­ta­let ut­för­da test är fär­re än 250 per 100000 in­vå­na­re.

●●Ut­i­från färg­lägg­ning­en ma­nar kom­mis­sio­nen med­lems­län­der­na att in­te ha någ­ra re­strik­tio­ner alls för re­san­de från grö­na zo­ner och en­dast ha fri­vil­li­ga krav på in­re­san­de från oran­gea om­rå­den. Från rö­da el­ler grå zo­ner öpp­nas dock för att krä­va an­ting­en 14 da­gars ka­ran­tän el­ler ett ob­li­ga­to­riskt co­vid-19-test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.