Ryskt vac­cin tycks va­ra sä­kert

Det om­ta­la­de rys­ka vac­ci­net mot det nya co­ro­na­vi­ru­set tycks in­te le­da till någ­ra all­var­li­ga bi­verk­ning­ar. Dess­utom ver­kar en hög an­del ut­veck­la an­ti­krop­par.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JOHAN NILSSON/TT

I två mind­re stu­di­er med sam­man­lagt 76 del­ta­ga­re har det nya rys­ka vac­ci­net mot sars-cov-2, som or­sa­kar co­vid-19, nu ut­vär­de­rats för förs­ta gång­en. 42 da­gar ef­ter vac­ci­na­tio­nen syn­tes inga all­var­li­ga bi­verk­ning­ar och ef­ter tre vec­kor ha­de samt­li­ga del­ta­ga­re ut­veck­lat an­ti­krop­par mot vi­ru­set.

Pre­cis som det vac­cin som fors­ka­re i Ox­ford ut­veck­lar till­sam­mans med Ast­ra Ze­neca, och som Sve­ri­ge har be­ställt, byg­ger det rys­ka vac­ci­net på ade­no­vi­rus. Två styc­ken, till och med. Vac­ci­net ut­nytt­jar allt­så två and­ra, ge­ne­tiskt mo­di­fi­e­ra­de, vi­rus som tar sig in i cel­ler­na och ut­tryc­ker det så kal­la­de an­ti­ge­net, det vill sä­ga det pro­te­in som man vill att krop­pens im­mun­för­svar ska re­a­ge­ra på.

Det förs­ta vi­ru­set an­vänds för att ”väc­ka” im­mun­för­sva­ret, me­dan det and­ra är tänkt att fun­ge­ra som en ”boost”, för att yt­ter­li­ga­re öka im­mun­för­sva­rets re­spons, för­kla­rar De­nis Lo­gu­nov, en av fors­kar­na bakom det nya vac­ci­net.

Forsk­ning­en pub­li­ce­ras i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten The Lan­cet och en­ligt fors­kar­na själ­va har stu­di­er­na vis­sa be­gräns­ning­ar. Fram­för allt på grund av att upp­följ­nings­ti­den var kort, en­dast 42 da­gar, och att an­ta­let del­ta­ga­re var li­tet. Därut­ö­ver an­vän­des ing­en pla­ce­bo, det vill sä­ga ett kon­troll­vac­cin, sam­ti­digt som del­ta­gar­na var för­hål­lan­de­vis unga.

Fors­kar­na an­ser där­för att mer forsk­ning be­hövs för att ut­vär­de­ra vac­ci­net yt­ter­li­ga­re. In­te minst i oli­ka ål­ders­grup­per, in­klu­si­ve äld­re samt per­so­ner med oli­ka un­der­lig­gan­de sjuk­do­mar.

Det ak­tu­el­la vac­ci­net har ti­di­ga­re kri­ti­se­rats för att vac­ci­na­tio­ner på­bör­ja­des in­nan sä­ker­he­ten och ef­fek­ti­vi­te­ten ha­de ut­vär­de­rats.

FO­TO: STEFAN HöRBERG/ RITHUSET AB

Det rys­ka co­ro­na­vac­ci­net ver­kar in­te re­sul­te­ra i någ­ra all­var­li­ga­re bi­verk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.