Tra­fik­pla­ne­ring­en glöm­mer de ru­ra­la de­lar­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MARIE-SOPHIE WETTERHOFF upp­vux­en i Bo­bäck, Ma­ri­e­hamn

JÄRNVÄG HRT har ny­li­gen valt att ta bort busstu­rer­na på lin­je 911, mel­lan Kyrkslätt och Köklax, un­der helg­da­gar. Den­na lin­je är er­sät­tan­de buss­tra­fik för tå­get då tåg­sta­tio­ner ef­fek­ti­vi­se­rats bort av VR för ett an­tal år se­dan. För Bo­bäck­bor har den­na för­änd­ring be­tytt att man tving­as till att kö­ra me­ra bil. De som in­te har bil har taxi som al­ter­na­tiv vil­ket för många, spe­ci­ellt pen­sio­nä­rer un­der fat­tig­doms­grän­sen, är ohåll­bart.

Som den sista spi­ken i kis­tan för det lo­ka­la har det nu pla­ne­rats en stor järn­vägs­de­på på åk­rar­na vid den Na­tu­ra-frid­lys­ta vi­ken ne­dan­för byn vil­ket kom­mer att för­stö­ra den lo­ka­la na­tu­ren och närmil­jön för de som bor här. Tan­ken är att ska­pa en snab­ba­re tåg­lin­je

som in­te över hu­vud ta­get hjäl­per den lo­ka­la eko­no­min el­ler mil­jön. Man frå­gar sig hur ett så­dant to­talt pla­ne­rings­ha­ve­ri kan ha gått ige­nom pla­ne­rings­ske­det i en tid när ord som rätt­vi­sa, närmil­jö, plats­ba­se­rad håll­bar pla­ne­ring och del­ta­gar­de­mo­kra­ti ver­kar va­ra allt me­ra po­pu­lä­ra.

Ett svar får man när man lä­ser HRT:s egen be­skriv­ning un­der ru­bri­ken ”Vad är tra­fik­system­pla­ne­ring” (https:// www.hsl.fi/en/hlj-helsin­ki-re­gi­on-trans­port-sy­stem-plan) på eng­els­ka. Där do­mi­ne­rar ord som kon­kur­rens­kraft och met­ro­pol i stäl­let för att an­ty­da att man är med­ve­ten om att hu­vud­stads­re­gi­o­nen bå­de har ur­ba­na och ru­ra­la de­lar. Man kan lä­sa att det skall ”öka kon­kur­rens­kraf­ten för gång, cyk­ling och kol­lek­tiv­tra­fik” ge­nom att ”ut­veck­la ur­ba­na struk­tu­rer, ur­ba­na tra­fik­nät­verk och ur­ban ser­vice”.

I stäl­let för att tän­ka på hur

män­ni­skor ska fort­sät­ta att ex­i­ste­ra mel­lan des­sa ur­ba­na cent­rum ver­kar det som man helst skul­le vil­ja glöm­ma dem, när den lil­la in­di­vi­den i des­sa fic­kor av na­tur nu in­te läng­re är kon­kur­rens­kraf­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.