Oker-Blom har miss­för­stått

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - BJÖRN MÅNSSON Helsing­fors

JÄRNVÄG Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom i Lo­vi­sa kri­ti­se­rar SFP för att ha gått emot Lo­vi­sas in­tres­sen i be­slu­tet i land­skaps­pla­nen om drag­ning­en av en järnväg från Helsing­fors ös­terut. Kri­ti­ken är lätt att be­mö­ta.

I land­skaps­pla­nen är den pri­mä­ra drag­ning­en av järn­vä­gen ut­tryck­li­gen från Borgå vi­da­re till Lo­vi­sa, Kot­ka och Lu­umä­ki. I pla­nen finns ba­ra en ”op­tion” om en al­ter­na­tiv drag­ning från Borgå till Kou­vo­la.

Al­la ut­om två SFP:are i land­skaps­full­mäk­ti­ge (de från Borgå och Lapp­träsk) rös­ta­de för att den op­tio­nen skul­le stry­kas. Ty­värr var för­sö­ket att stry­ka den död­fött, ef­tersom allt var ce­men­te­rat ef­ter sty­rel­se­be­hand­ling­en.

Om SFP-le­da­mö­ter­nas ma­jo­ri­tet allt­så ”svek” nå­gon var det Borgå, som vil­le ha kvar Kou­vo­la-op­tio­nen. Vi an­såg att Kou­vo­la re­dan har go­da tåg­för­bin­del­ser, sär­skilt se­dan ”gen­ba­nan” Ker­vo–Lah­tis bygg­des.

Som grupple­da­re för SFP i land­skaps­full­mäk­ti­ge för­sök­te jag ba­lan­se­ra mel­lan de oli­ka in­tres­se­na, men stan­na­de för att hål­la på den lo­gis­ka ban­sträck­ning­en via Lo­vi­sa. All­tid kan man ty­värr in­te va­ra al­la till lags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.