Vil­se­le­dan­de om ener­gi

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ARNE NYLUND Es­bo

ENER­GI Jan Ström­dahl på­står (HBL De­batt 19.8) att vin­doch sol­kraft har mind­re kolav­tryck än kärn­kraft.

El mås­te va­ra till­gäng­lig dyg­net runt, året om. En­dast vat­ten-, vär­me- och kärn­kraft kan i dag fyl­la det­ta ound­vik­li­ga krav.

En­ligt Fingrids per tim­me-sta­tistik pro­du­ce­rar vå­ra vind­kraft­verk i snitt 34 pro­cent av sin mär­kef­fekt. För att upp­fyl­la kra­vet 24/365 be­hövs nå­gon form av regle­re­ner­gi. Vat­ten­kraf­ten räc­ker in­te långt me­dan vät­gas kun­de va­ra ett al­ter­na­tiv. Om vät­gas­pro­ces­sens verk­nings­grad är 40 pro­cent kan ett vind­kraft­ba­se­rat sy­stem le­ve­re­ra 25 pro­cent av sin mär­kef­fekt och upp­fyl­la kra­vet 24/365. Sy­ste­met be­hö­ver ett enormt vät­gas­la­ger mot­sva­ran­de pro­duk­tion av all ele­ner­gi för en må­nad.

Kost­na­den för vin­de­ner­gi blir då 1,36 gång­er vind­kraft­ver­kens pro­duk­tions­kost­nad plus kost­na­der­na för vät­gas­pro­duk­tion, för el­pro­duk­tion med vät­gas, för vät­gas­lag­ring och för el­nät från vind­kraft­par­ker­na till vät­gas­an­lägg­ning­ar­na. El­nä­tet bör i snitt di­men­sio­ne­ras för fy­ra gång­er stör­re ef­fekt än det ge­nom­snitt­li­ga el­be­ho­vet.

Sol­kraft be­hö­ver be­tyd­ligt stör­re ener­gi­la­ger och blir där­för oför­del­ak­ti­ga­re än vind­kraft.

I dag finns inga el-vä­te-elan­lägg­ning­ar i stor­leks­klass 1000 MW. In­nan de blir verk­lig­het be­hövs vat­ten-, vär­me­och kärn­kraft. Av­sak­nad av ener­gi­lag­ring och av­veck­ling av kärn­kraf­ten har gjort Tyskland oer­hört be­ro­en­de av brun- och sten­kol som ger de­ras el­pro­duk­tion ett enormt kolav­tryck. Dan­mark har sam­ma di­lem­ma, men läg­re kolav­tryck tack va­ra om­fat­tan­de im­port av ren el från Sve­ri­ge och Nor­ge.

Kärn­krafts­hy­ste­rin för­snab­bar kli­mat­för­änd­ring­en och co­ro­na­hy­ste­rin ska­dar eko­no­min. Bå­da är hot mot väl­färds­sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.