Har in­te spe­lat sen feb­ru­a­ri – nu sik­tar HIFK på me­dalj

Helsing­fors IFK har lärt sig myc­ket ef­ter sin förs­ta sä­song i li­gan. La­get li­tar på en bra sam­man­håll­ning och ett själv­för­tro­en­de på topp in­för kom­man­de sä­song.

Hufvudstadsbladet - - Sport - LOTTA LINDHOLM

I sep­tem­ber in­le­der HIFK sin and­ra sä­song i li­gan ef­ter en re­la­tivt bra förs­ta sä­song. Helsing­forsla­get tog sig i vå­ras än­da till kvarts­fi­nal, men föll där mot ett star­ka­re Kär­pät.

– För­stås var det en be­svi­kel­se då sä­song­en slu­ta­de i kvarts­fi­nal. Vi spe­la­de bra och det häng­de på så små sa­ker i var­je match även om vi för­lo­ra­de med 3–0 i mat­cher. Vi gjor­de ba­ra ett mål mind­re i var­je match och jag tror vi spe­la­de två för­läng­ning­ar ock­så, sä­ger trä­na­ren och ge­ne­ral ma­na­gern Saa­ra Ni­e­mi.

– Man mås­te nog va­ra nöjd. Som en hel­het var det en fin, lyc­kad sä­song. Det går in­te all­tid att mä­ta fram­gång ut­i­från slut­re­sul­ta­tet, fort­sät­ter hon.

Många spe­la­de si­na förs­ta li­ga­mat­cher i fjol och la­get har ut­veck­lats en hel del sen dess.

– Spe­lar­na fick vär­de­full er­fa­ren­het och de märk­te att vi kan kla­ra oss bra även på li­ga­ni­vå. Vi för­lo­ra­de of­ta med ba­ra ett måls skill­nad och vi bör­ja­de of­ta spe­la säm­re mot slu­tet av mat­cher­na. Vi trod­de kanske in­te helt på att vi kan kla­ra oss, men vi har fått själv­för­tro­en­de av för­ra sä­song­en. Vi kom­mer nu att job­ba för att spe­la som ett lag och sat­sa på att byg­ga upp vårt själv­för­tro­en­de, sä­ger Ni­e­mi.

– Vi mås­te ock­så trä­na på att spe­la un­der press och att skö­ta vis­sa de­lar av mat­chen med ett mer sim­pelt spel. Vi lär­de oss myc­ket i fjol och det kom­mer vi att gö­ra i fort­sätt­ning­en ock­så, för in­te är man ju nå­gon­sin helt klar, fort­sät­ter hon.

Lång pa­us

Sta­din Gim­mat har nu trä­nat till­sam­mans i många vec­kor och allt ser bra ut in­för pre­miä­ren i dag. La­get har sat­sat hårt på kon­di­tions­trä­ning un­der vå­ren och som­ma­ren då de in­te haft möj­lig­het att trä­na till­sam­mans på isen. I slu­tet av ju­li sam­la­des la­get på isen för förs­ta gång­en sen feb­ru­a­ri. En stor del av spe­lar­na som bor läng­re bort trä­na­de hem­ma än­nu i det ske­der.

Bac­ken Nen­na Mehto­nen har trä­nat ak­tivt, men ock­så nju­tit av som­ma­ren även om den var li­te spe­ci­ell.

– Jag har hål­lit på med helt van­li­ga sa­ker. Jag har trä­nat, kom­mit ihåg att vi­la och va­rit med kom­pi­sar. Det har gått bra att trä­na själv, men det känns som att ti­den med in­di­vi­du­el­la trä­ning­ar va­rit lång. Bra att vi re­dan får va­ra till­ba­ka på isen, sä­ger Mehto­nen.

– Jag har hål­lit på med ae­ro­bisk trä­ning, gym­mat och trä­nat på hoc­key­fär­dig­he­ter, fort­sät­ter hon.

Ock­så ny­för­vär­vet An­ni Hi­e­ta­har­ju har hun­nit vi­la un­der som­ma­ren.

– Som­ma­ren har va­rit väl­digt an­norlun­da på grund av co­ro­nan, men jag har haft bra möj­lig­he­ter att trä­na. Det har va­rit skönt med en pa­us från ishoc­keyn så jag har fått helt ny driv­kraft för kom­man­de sä­song, sä­ger hon.

En­ligt Ni­e­mi syns den långa pa­u­sen in­te på isen ef­tersom spe­lar­na trä­nat ak­tivt un­der pa­u­sen.

– Spe­lar­na har job­bat bra själv­stän­digt och de har trä­nat en­ligt de­ras eg­na tid­ta­bel­ler. Vi bör­ja­de trä­na på is vid sam­ma tid som van­ligt så co­ro­nan har in­te på­ver­kat oss på det sät­tet. För­stås ha­de vi va­rit någ­ra gång­er på isen i ju­ni, vil­ket in­te lyc­ka­des nu, men vi har i stäl­let trä­nat mer på kon­di­tio­nen, sä­ger trä na­ren.

Mehto­nen tyc­ker in­te hel­ler att pa­u­sen syns i de­ras spel.

– Jag tror in­te det syns. Vi har job­bat hårt, men kanske jag mås­te fris­ka upp mitt min­ne ibland om någ­ra gre­jer som gäl­ler vårt spel. Pa­u­sen bör­ja­de än­då bli gans­ka lång. Jag har lärt mig att upp­skat­ta det att man får spe­la ef­ter att man plöts­ligt in­te fick trä­na nor­malt, sä­ger hon.

Stäm­ning­en i la­get är bra och för­vän­tans­full. Bå­de trä­nar­na och spe­lar­na är iv­ri­ga över att sä­song­en kör i gång.

Spe­lar­na har job­bat bra själv­stän­digt och de har trä­nat en­ligt de­ras eg­na tid­ta­bel­ler. Vi bör­ja­de is­trä­ning­ar­na sam­ti­digt som vi bru­kar så co­ro­nan har in­te på­ver­kat oss på det sät­tet. För­stås ha­de vi va­rit någ­ra gång­er på isen i ju­ni, vil­ket in­te lyc­ka­des nu, men vi har i stäl­let trä­nat mer på kon­di­tio­nen. Saa­ra Ni­e­mi

– Ar­bets­gläd­jen syns un­der vå­ra trä­ning­ar och sin­nes­stäm­ning­en är bra, sä­ger Ni­e­mi. Spe­lar­na hål­ler med trä­na­ren. – Ge­men­ska­pen är bra och även de nya spe­lar­na har kom­mit in i vår verk­sam­het. Al­la får ock­så va­ra sig själ­va, sä­ger Mehto­nen.

– Det ver­kar som att gäng­et vill va­ra bätt­re, mer mo­ti­ve­ra­de och mer en­tu­si­as­tis­ka den här sä­song­en, sä­ger Hi­e­ta­har­ju.

Det unga la­get sak­nar än­nu kla­ra mål för sä­song­en, men trä­nar­na be­ak­tar de per­son­li­ga mål som spe­lar­na har.

– Vi vill hjäl­pa var­je spe­la­re att kom­ma vi­da­re i kar­riä­ren. Sen är det ju för­stås så att då man sät­ter på sig IFK-trö­jan är man ute ef­ter vinst. Vi sik­tar på att kom­ma till öv­re slut­se­ri­en och vi vill spe­la om en me­dalj. Vi kom­mer att byg­ga upp mind­re del­mål ut­i­från spe­lar­nas in­di­vi­du­el­la mål för sä­song­en, sä­ger Ni­e­mi.

Mehto­nen och Hi­e­ta­har­ju vill ut­veck­la sitt spel och få stör­re an­svar.

– Jag vill få en stor roll i la­get och myc­ket spel­tid. Jag vill ock­så va­ra med och av­gö­ra mat­cher, till ex­em­pel ge­nom att gö­ra vik­ti­ga mål då det be­hövs, sä­ger Mehto­nen.

– Jag vill ta nya steg i min kar­riär och hit­ta en ba­lans mel­lan job­bet, sko­lan och hoc­keyn, sä­ger Hi­e­ta­har­ju.

En­ligt Ni­e­mi vill HIFK va­ra ett lag som hål­ler tem­pot up­pe och käm­par. Det är ock­så vik­tigt för hen­ne att spe­lar­na kän­ner sig tryg­ga och kan gö­ra väl ifrån sig på pla­nen.

Vik­ti­ga ny­för­värv

An­ni Hi­e­ta­har­ju är in­te det en­da ny­för­vär­vet HIFK skaf­fat åt sig in­för sin and­ra li­ga­sä­song. 16-åri­ga Oli­via Kyl­liä­i­nen an­slu­ter till Helsing­forsla­get från SaiPas ju­ni­or­lag. Ock­så Cla­ra Ro­zi­er från Frank­ri­ke och Mi­chae­la Pejzlo­va från Tjec­ki­en kom­mer att spe­la i Helsing­fors kom­man­de sä­song. Bå­de Ro­zi­er och Pejzlo­va har re­pre­sen­te­rat si­na län­der i lands­kam­per.

HIFK har fem ut­länds­ka spe­la­re i sin lagupp­ställ­ning, vil­ket är myc­ket i dam­li­gan. Trä­na­ren Ni­e­mi tyc­ker att ut­länds­ka spe­la­re är en styr­ka för la­get.

– Jag har själv spe­lat i lag med in­ter­na­tio­nell at­mo­sfär och an­ser att fins­ka spe­la­re får myc­ket ut av fle­ra na­tio­na­li­te­ter i la­get. Vi får med li­te an­norlun­da hoc­keykul­tur och kan väl­ja vad som pas­sar in i vårt spel. Det är ock­så ro­ligt att se att li­gan in­tres­se­rar ut­om­lands, sä­ger Ni­e­mi.

Spe­lar­na är väl för­be­red­da in­för pre­miä­ren mot Ki­ek­ko-Espoo.

– Vi är så kla­ra som vi i den stun­den kan va­ra. Vi be­hö­ver in­te va­ra på vår högs­ta ni­vå än­nu den 5 sep­tem­ber, ut­an vi tar en vec­ka i ta­get och ut­veck­lar vårt spel och vå­ra spe­la­re, sä­ger Ni­e­mi.

Ki­ek­ko-Espoo har va­rit en svår mot­stån­da­re för HIFK då Es­bo­la­get ti­di­ga­re vun­nit al­la mö­ten mel­lan la­gen. Helsing­forsla­get lyc­ka­des än­då be­seg­ra de re­ge­ran­de mäs­tar­na i en trä­nings­match den 7 au­gusti. Det är ett tec­ken på att Sta­din Gim­mat är på väg åt rätt håll och att ste­get från kvarts­fi­na­ler till me­dalj­spel in­te alls är ore­a­lis­tisk. Dam­li­gan in­leds den 5 sep­tem­ber. HIFK spe­lar då hem­ma mot re­ge­ran­de mäs­tar­na Ki­ek­ko-Espoo.

FO­TO: JUKKA AHOLA/HIFK

HIFK trä­na­de i Malm den 6 au­gusti.

Fo­to: Jukka aHola/HIFk

Trä­na­ren Saa­ra Ni­e­mi har stort för­tro­en­de för sitt lag.

Fo­to: Jukka aHola/HIFk

Nen­na Mehto­nen (till väns­ter) in­le­der i höst sin tred­je sä­song med HIFK.

Fo­to: Jukka aHola/HIFk

Ny­för­vär­vet An­ni Hi­e­ta­har­ju kom till Helsing­fors på grund av sitt jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.