En li­ga för ex­pe­ri­ment

”Nu sak­na­de Fin­land en del pjä­ser men in­te hel­ler spel­sy­ste­met kan få god­känt. 4–4–2, el­ler 4–4–1–1 finns så in­ro­tat i det här la­gets dna att Ka­ner­va ska ak­ta sig för att ex­pe­ri­men­te­ra för myc­ket just på den punk­ten.”

Hufvudstadsbladet - - Sport - JONAS VON WENDT re­por­ter

0–1 var sett till ut­gångs­punk­ten ett högst vän­tat re­sul­tat. Ga­reth Ba­le var vis­ser­li­gen un­ge­fär li­ka in­tres­se­rad av Na­tions Le­a­gue-mö­tet som Mår­ten Gås är av att job­ba på Far­mor An­kas gård men den wa­le­sis­ka grund­kva­li­te­ten är så pass hög att re­sul­ta­tet på in­tet sätt var nå­got ju­sti­ti­e­mord.

Ett nå­got re­serv­be­to­nat Fin­land, av giv­na spe­la­re i star­tel­van sak­na­des Araju­u­ri, Rai­ta­la, To­i­vio och Lod, ha­de en rik­tigt bra se­kvens i mat­chen i bör­jan av and­ra halv­lek. Ett mis­sat jät­te­lä­ge av Leo Vä­i­sä­nen blev ödes­di­gert. I öv­rigt var det täm­li­gen blekt, an­de­fat­tigt och fan­ta­si­löst. Att en del spe­la­re var ring­ros­ti­ga und­gick ing­en. Tror kap­ten Tim Sparv slog bort fler bol­lar mot Wa­les än han gjor­de i he­la EM-kva­let.

Trä­na­re Markku Ka­ner­va har i upp­tak­ten in­för Na­tions Le­a­gue he­la ti­den ta­lat om att grupp­se­gern är be­ty­del­se­full för Fin­land och att man gör allt i sin makt för att vin­na. I föl­jan­de me­ning har han än­då med­gett att Na­tions Le­a­gue är en en­da lång för­be­re­del­se in­för ett even­tu­ellt EM näs­ta som­mar.

Fin­land är som be­kant kva­li­fi­ce­rat för slut­spe­let men någ­ra ga­ran­ti­er för att det blir av näs­ta som­mar finns in­te. Om in­te nå­gon lä­ke­me­delsjät­te lyc­kas ta fram ett vac­cin mot co­vid-19 for­ta­re än Da­ni­el Ja­mes av­ver­kar 30 me­ter är det yt­terst tvek­samt om 24 lag, ti­o­tu­sen­tals sup­port­rar och en enorm mängd dig­ni­tä­rer fak­tiskt kan flänga kon­ti­nen­ten runt i jak­ten på buck­lan, den he­li­ga gra­len, en gra­tis lyx­mid­dag el­ler i all en­kel­het en is­kall öl i som­mar­het­tan.

Publik­mas­sor i van­lig om­fatt­ning är snudd på omöj­ligt att se. Och hur vik­tig publi­ken och dess väx­el­ver­kan med bå­de spel och spe­la­re är märk­tes än en gång väl­digt tyd­ligt på Olym­pi­a­sta­di­on på tors­dag kväll.

Jät­te­li­ka are­nor ut­an publik och med en de­ci­bel­ni­vå som gör det möj­ligt för de när­va­ran­de att hö­ra en mås gäs­pa ska­par en smått dysto­pisk stäm­ning.

Na­tions Le­a­gue kan den­na gång, om man vin­ner grup­pen, i bäs­ta fall ge en plats i det sista playoff­ske­det till skan­dalom­su­sa­de VM i Qa­tar. Men då ska al­la him­la­krop­par fal­la på plats. Till att bör­ja med ska Fin­land vin­na sin grupp och hem­ma­för­lus­ten mot Wa­les gör den upp­gif­ten svår. För­lust mot Ir­land på sön­dag och Ka­ner­va kan fort­sät­ta med si­na ex­pe­ri­ment.

Lands­lagsträ­na­ren är no­ga med att he­la ti­den på­pe­ka att la­get stän­digt be­fin­ner sig i en ut­veck­lings­pro­cess. Att va­ra som bäst just nu är vik­tigt men li­ka vik­tigt är att blic­ka fram­åt och för­sö­ka kom­ma fram till hur bra man kan va­ra om tolv, fem­ton el­ler ar­ton må­na­der. Vil­ka spe­la­re som möj­ligt­vis på sikt kan gö­ra Fin­land bätt­re, vil­ka spe­la­re som är vär­da en re­jäl chans.

Mot Wa­les fick Il­ma­ri Nis­ka­nen chan­sen. En del var bra i Nis­ka­nens spel, de­fen­sivt gick han bort sig någ­ra gång­er men hel­hets­in­tryc­ket var än­då po­si­tivt. Nå­got sä­ger mig än­då att Fredrik Jen­sen in­le­der mot Ir­land.

Att Glen Ka­ma­ra är bra är ing­en ny­het. Han är all­tid bra.

I två or­di­na­rie mitt­bac­kars från­va­ro för­sök­te sig Ka­ner­va igen med ett ex­pe­ri­ment i form av en tre­backs­lin­je. Her­rar Oja­la–Vä­i­sä­nen– O’Shaug­nes­sy gjor­de in­te bort sig på nå­got sätt. Oja­la var snudd på ut­märkt me­dan Vä­i­sä­nen brän­de ett jät­te­lä­ge och den sist­nämn­de tap­pa­de Ki­ef­fer Mo­o­re på ett ödes­di­gert sätt med tio mi­nu­ter kvar på spelu­ret.

Nu sak­na­de Fin­land en del pjä­ser men in­te hel­ler spel­sy­ste­met kan få god­känt. 4–4–2, el­ler 4–4–1–1 finns så in­ro­tat i det här la­gets dna att Ka­ner­va ska ak­ta sig för att ex­pe­ri­men­te­ra för myc­ket just på den punk­ten.

Det är vis­ser­li­gen ba­ra siff­ror men ett spel­sy­stem som fört Fin­land till EM och ett spel­sy­stem som pas­sar la­get ing­er en trygg­het in­om la­get. Nu väx­te av­stån­den mel­lan lag­de­lar­na och dy­na­mi­ken led all­de­les up­pen­bart.

De va­ri­an­ter i spe­let upp­åt som fun­ge­rat så bra för Fin­land de se­nas­te åren fanns in­te där nu. Nå­got som tog sig ut­tryck i en yn­ka mål­chans. Vis­sa spe­la­re kom helt en­kelt fel i ba­nan, då mins­kar pass­nings­al­ter­na­ti­ven vil­ket lätt tar sig ut­tryck i enk­la boll­tapp. Och då Fin­land in­te hel­ler var li­ka tag­ga­de på andra­bol­lar­na som van­ligt blev upp­gif­ten svår.

Ett gam­malt ord­språk ly­der: Du be­hö­ver in­te re­pa­re­ra nå­got som in­te är sön­der. Ex­pe­ri­men­tet mot Wa­les vi­sa­de att det lig­ger nå­got i ord­språ­ket.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Fin­land och Markku Ka­ner­va lyc­ka­des in­te sär­skilt bra på det tak­tis­ka pla­net mot Wa­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.