Ru­u­su­vu­o­ri ut­sla­gen ur US Open ef­ter nor­diskt ta­lang­mö­te

Casper Ru­ud är en­sam kvar­va­ran­de nord­bo i US Open. Norr­man­nen be­seg­ra­de Fin­lands Emil Ru­u­su­vu­o­ri som bröt mat­chen på grund av ska­da.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Det var upp­lagt för en hård och jämn nor­disk kamp i US Opens 30-gra­di­ga het­ta. Men mat­chen mel­lan de två 21-åring­ar­na Casper Ru­ud och Emil Ru­u­su­vu­o­ri, som trä­nat ihop och även spar­ra­de in­för tur­ne­ring­en, fick ett snöp­ligt slut när Ru­u­su­vu­o­ri tving­a­des kas­ta in hand­du­ken i det tred­je se­tet. Ru­ud led­de då med 6–4, 6–3, 3–2. – Emil hal­ta­de runt li­te, dessvär­re. För min del be­ty­der det att jag får li­te mer vi­la. Det var skönt att det in­te blev en ny fem­se­ta­re (som i förs­ta om­gång­en). Det var varmt där ute och det kän­de vi bå­da av, sä­ger Ru­ud till Eu­rosport.

”Kom­mer fler mat­cher”

De kla­ra siff­ror­na till trots var mat­chen in­led­nings­vis jämn, men i and­ra set tving­a­des Ru­u­su­vu­o­ri kal­la till sig matchlä­ka­ren. Ef­ter mas­sage i ena lå­ret kun­de han fort­sät­ta, men i tred­je set, ef­ter det att Ru­ud bru­tit hans ser­ve, gav han upp.

– Jag kän­de in­te läng­re att jag ha­de nå­gon rik­tig chans att vin­na och det kom­mer fler mat­cher i år så jag vil­le und­vi­ka onö­di­ga ris­ker, sä­ger Ru­u­su­vu­o­ri (ATP-92) i ett press­med­de­lan­de.

Ru­u­su­vu­o­ri bör­ja­de kän­na av ska­dan i lå­ret re­dan i förs­ta set.

– De snab­ba vänd­ning­ar­na gjor­de ont och då tap­par man i kon­cent­ra­tion. Över­lag är jag än­då väl­digt nöjd med mi­na vec­kor i USA.

För Ru­ud (ATP-37), som ba­ra en gång ti­di­ga­re har nått tred­je om­gång­en i en grand slam-tur­ne­ring, vän­tar nu den sjät­te­see­da­de ita­li­e­na­ren Mat­teo Ber­ret­ti­ni.

– Jag har mött ho­nom ti­di­ga­re och då vann jag, så han är sä­kert ute ef­ter re­vansch, sä­ger Ru­ud.

Ru­u­su­vu­o­ri ska ge­nom­gå ult­raljuds­un­der­sök­ning. Om det in­te är nå­got vär­re del­tar han i ATP-tur­ne­ring­en i Kitz­bü­hel näs­ta vec­ka.

– Se­dan är det tänkt att jag spe­lar en el­ler ett par Mas­ter­stur­ne­ring­ar för att för­be­re­da mig för Frans­ka mäs­ter­ska­pen, sä­ger Ru­u­su­vu­o­ri som tjä­na­de 100 000 dol­lar tack va­re sin in­sats i US Open.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

21-åri­ga Emil Ru­u­su­vu­o­ri tog sig till and­ra om­gång­en i sin förs­ta Grand Slam-tur­ne­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.