Tunga åter­bud in­för Sve­ri­ge­kam­pen

Bå­de Fin­land och Sve­ri­ge sak­nar någ­ra sto­ra namn i lands­kam­pen i Tam­mer­fors. – Jag tror vi får se över­rask­ning­ar, sä­ger trä­nings­che­fen Ka­ri Ni­e­mi-Nikko­la.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Bå­de Fin­land och Sve­ri­ge har drab­bats av fle­ra tunga åter­bud in­för lands­kam­pen i Tam­mer­fors. Fast Sve­ri­ge som van­ligt är fa­vo­rit på papp­ret känns det me­ra ovisst än på länge. Det är ock­så ett myste­ri­um hur form­kur­van ser ut för id­rotts­ut­ö­var­na – någ­ra var re­dan in­ställ­da på att sä­song­en är över.

– Jag tror vi kom­mer att få se över­rask­ning­ar, sä­ger fri­id­rotts­för­bun­dets trä­nings­chef Ka­ri Ni­e­miNikko­la.

– Det är ett fak­tum att Sve­ri­ge är fa­vo­rit, i syn­ner­het bland da­mer­na. Sve­ri­ge har me­ra bredd än vi har, men id­rott hand­lar om ut­ma­ning­ar, och ibland kan det bli gla­da över­rask­ning­ar.

Stark trio i häck

Fin­land drab­ba­des på för­hand av en mind­re glad över­rask­ning då häck­stjär­nan An­ni­ma­ri Kor­te med­de­la­de att hon har en bak­lårs­ska­da som gör att hon in­te kan del­ta i Sve­ri­ge­kam­pen. Det lär dock in­te in­ver­ka på Fin­lands chan­ser, för egent­li­gen är det ba­ra en tjuv­start el­ler en ska­da som kan stå i vägen för en trip­pel­se­ger för tri­on Noo­ralot­ta Ne­zi­ri, Re­et­ta Hurs­ke och Lotta Ha­ra­la.

– In­tres­sant att se hur Sve­ri­ge och Fin­land är star­ka i oli­ka gre­nar. Det går ty­värr in­te att få me­ra än 16 po­äng i en gren, sä­ger Ni­e­mi-Nikko­la.

Sal­mi­nen sak­nas

Där­e­mot svi­der det li­te me­ra att Fin­lands tre bäs­ta tre­stegs­hop­pa­re Kristi­i­na Mä­ke­lä, Sen­ni Sal­mi­nen och Em­ma Pul­lo­la tving­as stå över på grund av ska­da. En näs­tan sä­ker trip­pel­se­ger för Fin­land ser ut att bli en trip­pel­se­ger för Sve­ri­ge i stäl­let. Dess­utom är Sen­ni Sal­mi­nen Fin­lands sta­tisti­ket­ta i längd­hopp, så hon sak­nas de­fi­ni­tivt i Tam­mer­fors. Spän­nan­de att det är sju­kam­pa­ren Ma­ria Hun­ting­ton som en­ligt sta­tisti­ken är Fin­lands bäs­ta längd­hop­pa­re i Sve­ri­ge­kam­pen. Tai­ka Koi­lah­ti som vann för­ra året har haft ska­de­be­kym­mer och är in­te med den här gång­en.

Löp­gre­nar­na svå­ra

Fin­land kom­mer ock­så att sak­na Ca­mil­la Ri­chards­son, som vann 3 000 m hin­der och var tvåa i 5 000 m för­ra året. Det var fak­tiskt så att Fin­lands da­mer vann en­dast tre löp­gre­nar, 100 m häck, 3 000 m hin­der och 4x100 m för­ra året. Lotta Kemp­pi­nen har den snab­bas­te sta­tistik­ti­den på 100 m, men ba­ra en hund­ra­del fö­re Sve­ri­ges Nik­ki An­der­berg.

Fin­lands bäs­ta höjd­hop­pa­re El­la Jun­ni­la är in­te hel­ler med. Men det sam­ma gäl­ler Sve­ri­ges bäs­ta höjd­hop­pa­re Eri­ka Kin­sey.

Löp­gre­nar­na blir svå­ra för Fin­land, men i hopp- och kast­gre­nar­na ser det li­te bätt­re ut. I da­mer­nas släg­ga kan det bli dub­bel­se­ger ge­nom Kris­ta Ter­vo och Sil­ja Ko­so­nen.

Mys­tiskt be­slut

Myn­dig­he­ter­nas olo­gis­ka be­slut att in­te lå­ta svens­kar­na över­nat­ta i Tam­mer­fors ger för­stås Fin­land en oav­sikt­lig för­del. Svens­kar­na mås­te kom­ma di­rekt från flyg­plat­sen till sta­di­on, vil­ket knap­past kan ses som en op­ti­mal upp­ladd­ning, och de som even­tu­ellt skul­le vil­ja dub­ble­ra mås­te fly­ga till­ba­ka till Sve­ri­ge, so­va någ­ra tim­mars natt­sömn, och ta fly­get till Fin­land igen. An­tar att ex­em­pel­vis Sve­ri­ges Moa Hjel­mer, sta­tisti­ket­ta på 200 m och 400 m, av­står från att dub­ble­ra av just den or­sa­ken.

Svens­ka åter­bud

Av her­rar­na är det egent­li­gen ba­ra Frantz Krüger som av­böjt, men dis­kus­ve­te­ra­nen skul­le knap­past ha kun­nat hind­ra Da­ni­el Ståhl & Co att ta en trip­pel­se­ger i dis­kus. Där­e­mot sak­nar Sve­ri­ge någ­ra tunga namn, som sprin­tern Hen­rik Lars­son, medel­di­stan­sa­ren Kal­le Berglund, och, fram­för allt stav­hopps­stjär­nan Ar­mand Duplan­tis. Då ock­så stav­kol­le­ger­na Mel­ker Svärd Jacobs­son och Si­mon Thor står över ser det plöts­ligt ut att kun­na bli en ovän­tad trip­pel­se­ger för Fin­land i stav­hopp.

Rai­ta­nen kör 5000 m

För­ra året vann Fin­lands her­rar fy­ra löp­sträc­kor, 110 m häck, 400 m häck, 3 000 m hin­der och 4x100 m. Sprintsträ­c­kor­na kan bli en fight den här gång­en, Fin­land med Samu­li Samu­els­son i spet­sen kan till och med ta en trip­pel­se­ger på 100 m. Medel­di­stans och läng­re sträc­kor blir svå­ra för Fin­land. Ba­ra att hop­pas på att det blir tak­ti­k­lopp. To­pi Rai­ta­nen vann 3 000 m hin­der för­ra året, men väl­jer att springa 5 000 m i Tam­mer­fors – hans förs­ta 5 000-me­terslopp se­dan 2014. Spän­nan­de att se hur det går. Sve­ri­ges Sul­dan Has­san som löpt på 13.18,01 i som­mar lö­per i stäl­let 1 500 m.

– Det vik­ti­gas­te skul­le va­ra att und­vi­ka 6–16-för­lus­ter, och vän­da någ­ra av 10–12 och 8–14-kam­per­na till se­ger för oss. Ett par trip­pel­seg­rar skul­le va­ra bra för la­gan­dan, sä­ger Ni­e­mi-Nikko­la.

Släg­ga en stark gren

Det lu­tar mot trip­pel­se­ger åt­minsto­ne i her­rar­nas släg­ga, där tri­on Hen­ri Li­i­po­la, Aa­ron Kang­as, och Alek­si Jaako­la var bäst ock­så för­ra året. Kang­as har ju fak­tiskt slung­at re­sul­tat som un­der ett nor­malt år kun­de ha gett ho­nom en me­dalj i EM el­ler VM. Hans års­bäs­ta 79.05 skul­le ha räckt till sil­ver i VM i Do­ha. I den tra­di­tio­nel­la fram­gångs­gre­nen her­rar­nas spjut ser det ock­så ut att bli trip­pel­se­ger, ef­ter att Sve­ri­ges Kim Amb tving­ats läm­na åter­bud i sista stund.

Se­dan finns det gre­nar som är helt omöj­li­ga att tip­pa på för­hand, som her­rar­nas längd, her­rar­nas tre­steg och da­mer­nas 100 m.

”Vi­sar sam­hö­rig­het”

Som en på­min­nel­se får vin­na­ren i re­spek­ti­ve gren sju po­äng, två­an fem po­äng, tre­an fy­ra po­äng, och så vi­da­re. I sta­fet­ter­na får vin­na­ren fem po­äng och två­an två po­äng. För­ra året var Sve­ri­ges her­rar bätt­re med po­äng­en 228–181 och da­mer­na med po­äng­en 217,5–192,5.

Men den här gång­en kanske in­te po­äng­en är det vik­ti­gas­te trots allt. Det var ovisst in i det sista om Sve­ri­ge­kam­pen kan ord­nas alls på grund av co­vid-19.

– Det vi­sar på ett fint sätt vår sam­hö­rig­het som folk, att vi vill ord­na ett eve­ne­mang som det här i år, och det är vik­tigt för oss att vi får de svens­ka id­rotts­ut­ö­var­na att kän­na sig väl­kom­na. Det är vik­ti­gast i år, sä­ger Ni­e­mi-Nikko­la.

FO­TO: JONATHAN NACKSTRAND/LEHTIKUVA

Lotta Ha­ra­la och de and­ra häck­da­mer­na mö­ter sto­ra för­vänt­ning­ar i Sve­ri­ge­kam­pen.

FO­TO: VESA MOILA­NEN/ LEHTIKUVA

Aa­ron Kang­as har gjort fan­tas­tis­ka re­sul­tat i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.